BAŁDRZYCHÓW

 

Family History Library

Film 2152930

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi

Parafia Bałdrzychów

 

Akta urodzeń 1766-1787

 

Rok 1766

Nowa Wieś

1. Roku Panskiego 1766-go, dnia 6-go kwietnia. Ja Jerzy Placyd Ledecki przełożony sulejowskiego zakonu cystersów, prepozyt bałdrzychowski, ochrzciłem dwoma imionami Kunegunda Franciszka, urodzoną 15 marca Roku Pańskiego 1766 córkę Urodzonych i Szlachetnych Ludwika Otockiego i Elżbiety z Sucheckich jego małżonki, dzierżawców Nowej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Szlachetny Maciej Krykowski dziedzic Chodaków i Urodzona Szlachetna Wiktoria Suchecka z Paszkowskich łowczyni bils?, dziedziczka z Kamieniacza.

2. Tego samego dnia 6-go kwietnia. Ja jak wyżej dopełniłem ceremonii nad synem Teodorem Marcinem, który urodził się 9 listopada 1764-go roku, chrzczony zaś z wody był 16 października 1764 roku przez Przewielebnego Urbana Szpakiewicza wikarego tego bałdrzychowskiego kościoła. Rodzice jego jak wyżej Urodzony Ludwik Otocki i Elżbieta z Sucheckich jego małżonka. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Szlachetny Julian Suchocki łowczy bielski, dziedzic z Kamieniacza i Wielmożna Urodzona Aleksandra z Hozjusz Suchecka dziedziczka z Włynia [macocha] tego Juliana Sucheckiego.

Borki

4. Roku Pańskiego 1766, dnia 22 maja. Ja jak wyżej prepozyt tego kościoła, ochrzciłem urodzone dnia 25 kwietnia tego samego roku zrodzone z Urodzonego i Szlachetnego Andrzeja Milewskiego i Franciszki ze Stanisławskich, prawowitych małżonków tej  parafii, posesorów Borek, któremu nadałem imię Antonina Julianna Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Kawiecki od niedawna posesor z Bratkowa i Urodzona Barbara Dobrzycka posesorka z Lipek. Asysta Urodzony Ignacy Gostyński z Lipek i Urodzona Joanna Kawiecka od niedawna w Bratkowie.

Rok 1767

Wylazłów

5. Roku Pańskiego 1767, dnia 1-go czerwca. Ja Placyd Ledecki prepozyt kościoła bałdrzychowskiego, ochrzciłem urodzone dnia 27 maja tego roku dziecko zrodzone z Urodzonych i szlachetnych Stanisława Otockiego i Urszuli Kozubskich, małżonków tej parafii, posesorów części Wylazłowa, któremu nadałem dwa imiona Feliks, Urban. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Krzysztof Turczynowicz posesor i dzierżawca z Businy i Urodzona i Szlachetna Katarzyna Tylewiczowa posesorka z Porczyn.

Rok 1768

2. Roku Pańskiego 1768-go, dnia 10 marca. Ja brat Jan Nepomucen Kobielski profesor sulejowski, wikary bełdrzychowski, ochrzciłem dwoma imionami Kazimierz Józef, urodzonego 7-go marca syna Wielmożnego Urodzonego Piotra Niewiadomskiego i Wielmożnej Rozalii Niewiadomskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi B?. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Stanisław Zwierzchlewski z Zielenczyc i Wielmożna Joanna Kawecka z Bratkowa.

Nowa Wieś

6. Roku Pańskiego 1760, dnia 26. lipca. Ja jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 19 czerwca dziecko zrodzone z Urodzonych Ludwika Otockiego posesora Nowej Wsi zwanej Drogon i Elżbiety z Sucheckich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Marianna, Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Otocki z Morowska parafii Chlewo i Urodzona Katarzyna z Wolskich Otocka małżonka tego Urodzonego Tomasza.

Rok 1770

Lipki 9.

Roku Pańskiego 1771. Dnia 26. lutego. Ja brat Placyd Ledecki prepozyt Bałdrzychowski, ochrzciłem urodzone dnia 23 tego miesiąca, dziecko zrodzone ze Szlachetnych Stanisława Woyciechowskiego i Marianny z Bukowskich, prawowitych małżonków, ekonomów z Lipek, któremu nadałem dwa imiona Franciszka, Konstancja. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Konstanty Milewski i Justyna z Tymieńskich jego małżonka, skarbnicy sieradzcy, dziedzice Cieszkowej.

8. Roku Pańskiego 1770, 11 sierpnia. Ja brat Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, ochrzciłem urodzone 12-go lipca dziecko Urodzonych i Szlachetnych Ludwika Otockiego i Elżbiety z Sucheckich, małżeństwa posesorów z Nowej Wsi, któremu nadałem dwa imiona Zuzanna Klara. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Dziedzicki i Łucja z Korzennickich jego małżonka, posesorzy z Woli Pomianowej.

18. Rok Pański 1770. Dnia 27 września. Ja P. Ledecki prepozyt Bałdrzychowa ochrzciłem urodzone dnia 7-go września dziecko zrodzone z Urodzonych małżonków Krzysztofa Turczynowicza i Jadwigi z Turoskich posesorów Businy, któremu teraz zostało nadane imię Rozalia Tekla. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Karol Dąbski wojewodzic sieradzki, dziedzic Zadzimia etc. i Jaśnie Wielmożna Pani Anna z Siemianowskich Mogilnicka, starościna nieszawska, dziedziczka z Pudłowa etc. tej parafii.

Rok 1771

6. Roku Pańskiego 1771-go, dnia 19 stycznia. Ja brat Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, ochrzciłem urodzonego 13 stycznia, syna Szlachetnych Walentego Otockiego i Marianny z Bogdańskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Feliks Paweł. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Ignacy Wolski i Marianna z Otockich jego małżonka, posesorzy z Bez?

13. Roku Pańskiego 1771, dnia 6 czerwca. Ja brat Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, ochrzciłem urodzone dnia 21. listopada 1770 roku. dziecko Urodzonego i Szlachetnego Wojciecha Porczyńskiego i Rozalii z Dzierzbickich ... sieradzkiego z Porczyny, któremu nadałem dwa imiona Klemens i Jan od Krzyża. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jan Mączyński ksztelan sieradzki z Jaśnie Wielmożną Panią Anną z Siemianowskich Mogilnicką z Pudłowa, starościną nieszawską, oboźną polną koronną?

Rok 1772

15. Dnia 2-go lutego. Ja brat Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, ochrzciłem z wody urodzone dnia 22. stycznia dziecko Urodzonych i Szlachetnych Wojciecha Porczyńskiego i Rozalii z Dzierzbickich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane dwa imiona ? .... Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Otocki ze swoją małżonką Elżbietą z Sucheckich, posesorzy Nowej Wsi zwanej Drogorz.

Roku Pańskiego 1772, dnia 6-go lipca. Ja Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, dopełniłem ceremonii nad dzieckiem Wojciechem urodzonym dnia ... tego roku, synem Szlachentych i Urodzonych Ludwika Otockiego i Elżbiety z Sucheckich, prawowitych małżonków, posesorów Nowej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Cielecki ze swoją małżonką Salomeą z Trepków starostwo prusinowskie, dziedzice z Zygrów etc.

Rok 1774

25. Dnia 25 listopada. Ja brat Antoni Ledecki ? z zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych konwentu łagiewnickiego, ochrzciłem dwoma imionami Maksym i Karol urodzonego 30 października, syna Urodzonych i Szlachetnych Wojciecha Porczyńskiego i Rozalii z Dzierzbickich, dziedziców z Porczyn, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny i Urodzony Wojciech Mogilnicki z Pudłowa i Szlachetna i Urodzona panna Justyna Otocka posesorka z Nowej Wsi.

Rok 1775

2. 1775. dnia 7-go maja. Ja brat Antoni Ledecki z zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ochrzciłem dwoma imionami Florian Stanislaw, syna Urodzonego Kazimierza Wodzińskiego i Domiceli z Komornickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Urodzony Teodor Komornicki z Wyrębowa i Szlachetna Urodzona panna Justyna Otocka z Nowej Wsi.

Rok 1776

Roku 1776, dnia 5. lutego. Ja Placyd Ledecki ? prepozyt bełdrzychowski, notariusz Stolicy Apostolskiej, ochrzciłem imieniem Walenty, syna Urodzonych Szlachetnych Kazimierza i Domiceli z Komornickich, prawowitych małżonków Wodzińskich, dzierżawców Nowej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Stefan Ostrowski dziedzic z Wilczkowa i Wielmożna i Urodzona Pani Salomea z Mogilnickich Sulimirska cześnikowa łęczycka.

18. Roku 1776-go, dnia zaś 7-go marca, Znakomity Przewielebny Placyd Ledecki, prepozyt tego kościoła, notariusz Stolicy Apostolskiej ochrzcił urodzoną 2-go marca dziewczynkę dwoma imionami Helena, Kunegunda, Szlachetnych Urodzonych Seweryna i Anny Czyżowskich, prawowitych małżonków, posesorów części Dąbrówki zwanej Zaleśna tej parafii bełdrzychowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maciej Dunin dziedzic w Chodakch, burgrabia sieradzki ze swoją małżonką Wielmożną Heleną z Trzuskowskich Duninową, oboje małżonkow z Chodaków.

55. 1776-go. Dnia 26 grudnia Znakomity Przewielebny Placyd Ledecki prepozyt kościoła bałdrzychowskiego, notariusz Stolicy Apostolskiej, ?  ochrzcił urodzone dnia 19-go grudnia trzema imionami Tomasz, Stefan, Maciej dziecko Wielmożnego Pana Józefa Sulmirskiego i Salomei z Mogilnickich, prawowitych małżonków, dziedziców Pudłowa, Pudłowa Żerniki, Bratkowa, ? Małych etc. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maciej Dunin burgrabia sieradzki, dziedzic w Chodakach z Wielmożną Heleną z Trzuszkowskich Duninową swoją małżonką. Asysta Szlachetny Urodzony młodzian Józef Dunin i Szlachetna jego siostra Urodzona Zofia Duninówna, oboje z Piotrowa.

Rok 1777

11. Roku 1777, dnia zaś 29 stycznia Znakomity Przewielebny ? Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, notariusz Stolicy Apostolskiej, profesor slejowski z zakonu cystersów ochrzcił dwoma imionami Agnieszka Rozalia, dziewczynkę córkę Szlachetnych Urodzonych Ludwika Witkowskiego i Konstancji z Milewskich, prawowitych małżonków z Borków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Turczynowicz z Businy i Szlachetna Urodzona Rozalia ? z Lipek babka dziecka. Asysta Szlachetny Urodzony Jan Milewski i Szlachetna Urodzona panna Antonina Milewska z Lipek.

Rok 1778

Porczyny

26. Roku 1778-go, dnia 4-go marca. Ja brat Leonard ?, ochrzciłem z wody dziecko imieniem Kazimierz, syna Urodzonego Wojciecha i Rozalii z Dzierzbickich Porczyńskich, dziedziców ?, zaś 1782 ja ten sam, dnia 26 maja dopełniłem ceremonii. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Milewski z Lipek, Urodzona Grabińska z Porczyn, Urodzony Józef Rychłowski z Pomianowej Woli, Urodzona Antonina Milewska z Lipek.

Rok 1779

Bratków Dolny

15. Dnia 27 lipca. Ja Leonard Szejer przełożony sulejowskiego zakonu cystersów, wikary bałdrzychowski, ochrzciłem imionami Anna Kunegunda, córkę Urodzonych Mikołaja i Teresy z Pstrokońskich prawowitych małżonków Kosteckich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Witwicki skarbnik z Borek i jego małżonka Marianna Konstancja z Milewskich [secundni voti?]. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Milewski ze swoją rodzoną siostrą panną Antoniną Milewską.

Porczyny

17. Roku tego samego, dnia 31-go października. Ja brat Leonard ochrzciłem imieniem Tomasz urodzonego dnia 14 września, syna Urodzonych Wojciecha i Rozalii z Dzier[z]bickich prawowitych małżonków Porczyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Rozalia z Grabskich z Porczyn i Urodzony Franciszek Durbi?

Rok 1780

Dąbrówka

20. Ja Wiktor Pankowski prepozyt ochrzciłem dnia 3 września imieniem Rozalia Tekla, córkę Urodzonych Pawła i Marianny z Górskich Rogozińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Ludwik Witwicki dzierżawca z Borek ze swoją małżonką Urodzoną Marianną z Milewskich.

Nowa Wieś

21. Dnia 12 października ten sam jak wyżej ochrzciłem urodzone dnia 10 bieżącego miesiąca, imioinami Franciszek Borgiasz, Maksymilian, syna Urodzonych i Wielmożnych Kajetana i Agnieszki z Dzierzbickich, prawowitych małżonków Rychłowskich. Rodzicami chrzestnymi byl Wielmożny Pan Walenty Rychłowski dzierżawca z Niemysłowa i Wielmożna Urodzona Pani  Rozalia Milewska z Lipek. Asysta Urodzony Pan Wojciech Porczyński dziedzic Porczyn z Urodzoną panną Antoniną Milewską.

Rok 1781

Porczyny

22. Roku Pańskiego 1781 dnia, 11 stycznia. Ja Wiktor Pankowski przełożony sulejowskiego zakonu cystersów, prepozyt bałdrzychowski, ochrzciłem urodzoną dnia 4 tego miesiąca, bieżącego roku córkę Urodzonych Wojciecha i Rozalii z Dzierzbickich, prawowitych małżonków Porczyńskich, dziedziców Porczyn, której nadalem imiona Ewa, Anastazja.  Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Walenty Rychłowski dzierżawca z Niemysłowa z Wielmożną Panią Salomeą z Mogilnickich Mogilnicką cześnikową in?dziedziczką Pudłowa. Asysta Urodzony Stokowski żołnierz z Urodzoną Rozalią z Dębickich Mileską z Lipki, Urodzony Pan Kajetan Rychlewski z Nowej Wsi z Urodzoną panną Antoniną Milewską z Lipek.

Borki

23. Dnia 25 lutego 1781 roku. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Faustyna, Kunegunda, Antonina, córkę Urodzonych Państwa Ludwika i Marianny z Milewskich prawowitych małżonków Witwickich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Łukasz Milewski żołnierz oddziału z Wielmożną Panią Justyną z Tymieńskich Milewską łowczynią szadkowską, asysta Urodzony Pan Józef Samson z Masłowic Rychłowski z Urodzoną panną Antoniną Milewską z Lipek.

Rok 1782

Businów

25. Roku 1782-go, dnia 31-go stycznia. Ja brat Leonard, ochrzciłem imieniem Wiktoria Agnieszka, córkę Urodzonych Antoniego i Barbary z Turczynowiczów prawowitych małżonków Konopków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Wojciech i Salomea Mogilniccy, dziedzice z Pudłowa.

Rok 1783

Nowa Wieś

32. Roku Pańskiego 1783, dnia 28 października. Ja Leonard Schejer, wikary kościoła parafialnego bałdrzychowskiego, przełożony zakonu cystersów monastyru sulejowskiego, ochrzciłem imieniem Jan Kapistran, syna Urodzonych i Szlachetnych Państwa Walentego i Antoniny z Milewskich, prawowitych małżonków Otockich, posesorów zastawnych wsi Nowa Wieś. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Milewski burgrabia sieradzki ze swoją  małżonką Urodzoną Panią Faustyną z Wierzchlejskich.

 

 

    początek strony