BOGDANÓW

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Bogdanów

Akta małżeństw 1620-1755
Akta urodzeń 1731-1743
Akta urodzeń 1743-1782
Akta urodzeń 1782-1805
Akta małżeństw 1756-1804

   Film 2204259


  Akta małżeństw 1620-1755

Rok 1634
Ja, Jacek Bielski proboszcz bogdanowski, zachowując wszelkich formalności, połączyłem węzłem małżeńskim Urodzonego Piotra Wolskiego dziedzica z Sulmierzyc z Urodzoną Marianną Krzysztoporską. Dnia 26 lutego, którego była niedziela Esto mihi (siódma niedziela przed Wielkanocą). Obecnymi świadkami byli Urodzeni i Szlachetni Stanisław Borek Gostyński sędzia ziemski wieluński, Piotr Kłobukowski, Jan Bielski, Adam Wolski, Zygmunt Alamami, Mikołaj Krzysztoporski, Andrzej Młodziejowski i wielu innych wiarygodnych.
Rok 1663
Listopad
Ja, Piotr Scondes? pleban, za pisemną zgodą Znakomitego i Wielebnego sufragana gnieźnieńskiego ? pleban bogdanowski, dnia 3. listopada potwierdziłem związek małżeński Urodzonego Pana Alberta Męcińskiego i Urodzonej Katarzyny Gosiowskiej mieszkającej w Dobrzelowie. Obecni świadkowie Urodzony Pan Daniel Męciński, Urodzony Pan Jan Gałęzieński?, Urodzony Pan Stanisław Kulesza, Urodzony Pan Samuel Madaleński i wielu innych.
Rok 1670
Luty
Dnia 13. Ja, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem związek małżeński Szlachetnego Stanisława Zabłockiego i Szlachetnej Katarzyny Zakrzewskiej z Niedyszyna. Obecni świadkowie Urodzony Pan Stefan Zabłocki, Urodzony Pan Krzysztof Skąpski, Urodzony Pan Franciszek Mąkolski i inni.
Rok 1671
Styczeń
Dnia 27. Ja, Piotr Scondes pleban bogdanowski, za pisemną zgodą Przewielebnego Piotra Łychniewicza, kanonika i oficjała wolborskiego, potwierdziłem związek małżeński Urodzonych Pana Stanisława Sucheckiego z Suchcic i Urodzonej panny Zofii Mąkolskiej z Szadkowa. Obecni świadkowie Urodzony Pan Jan Krosnowski z Postękalic, Urodzony Pan Stanisław Dobrzelowski z Miłakowa, Szlachetny Jan Potocki i wielu innych.
Rok 1701
Dnia 16 czerwca małżeństwo Urodzonego Pana Józefa Walewskiego i Magdaleny Trebczanki z Dobrzelowa za indultem konsystorza wolborskiego, potwierdził i błogosławił Przewielebny A. Chaczerski diekan sadko?, prepozyt buczkowski przy asyście proboszcza.
Rok 1732
5-go lipca. Ja, Wojciech Olkuski kapłan bogdanowski, poprzedziwszy 3-ma wyraźnymi zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Pana Andrzeja Błeszyńskiego i Rozalii Gosławskiej z Borowej. Świadkami byli Urodzony Pan Marcin Politański i Urodzony Pan Błeszyński i wielu innych.
Rok 1745
Dnia 21 lutego, roku 1745. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Antoniego Jaworskiego i Anny Modlińskiej z Postękalic. Świadkowie Wielmożny Pan Franciszek Rychłowski miecznik piotrkowski z Bełchatowa i Wielmożny Kazimierz Turski podczaszy sieradzki z Wielmożnym Modlińskim i Radońskim i wielu innych.
Rok 1749
Mąkolica
Ten sam, jak wyżej, pomijając ogłoszenie zapowiedzi na mocy indultu Znakomitego oficjała wolborskiego ?, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnego i Urodzonego Wojciecha Kobierzyckiego i Konstancji Walewskiej. Roku Pańskiego 1749, dnia 23 stycznia. Świadkowie Wielmożny Pan Paweł Suchecki, Wielmożny Kobierzycki i Wielmożny Rychłowski i wielu innych.
Rok 1754
Bogdanów
Dnia 10 sierpnia. Ja, Wacław Dobrzelowski proboszcz Bogdanowa, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem związek małżeński Wielmożnego Tomasza Dumaniewskiego starosty szcz? i Wielmożnej Marianny Męcińskiej ostrzeszowskiej starośc?. Obecni świadkowie Wielmożny Wojciech Kobierzycki z Mąkolic i Franciszek Rychłowski podczaszy sieradzki, Paweł Suchecki i wielu innych.


Akta urodzeń 1731-1743

Rok 1732
Dobraków 24 listopad
Ja, M. Alb. Olkuski ? kapłan Bogdanowa ochrzciłem syna Wielmożnego Pana Michała Walewskiego kasztelanica rospirskiego, imieniem Albert. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Aleksander Walewski miecznik sieradzki i jego żona z Mąkolic.
Rok 1733
Mąkolice 13 sierpień
Za pozwoleniem czcigodnego proboszcza bogdanowskiego, wikary Aleksander ? profesor szkoły pijarów ochrzcił córkę imieniem Hipolita Wielmożnego i Urodzonego Aleksandra z Walewic Walewskiego stolnika sieradzkiego i Wielmożnej Bony z Wężyków ? Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Albert ? podczaszy sieradzki z Urodzoną swoją żoną z U?
Rok 1738
Mąkolice
Roku 1738, dnia 7 sierpnia ochrzciłem imionami Jan Nepomucen i Bonawentura, syna Jaśnie Wielmożnych Państwa Rościsława i Konstancji Walewskich prawowitych małżonków (chrzest podczas choroby). Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Paweł Suchecki podczaszy wło? i Wielmożna Anna Kobierzycka. Dnia 3-go lutego ceremonia została przeze mnie wykonana wobec świadków Jaśnie Wielmożnego Jana Bukowskiego generalnego ? JKM i Jaśnie Wielmożnej Teresy z Potockich Opalińskiej starościny bolesławickiej? i innych jak wyżej.
Rok 1740
Dnia 28 lutego Woźniki
Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Walenty, Błażej syna Urodzonego Antoniego i Barbary Wolskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Mikołaj Bielski i Marianna Trepczyna i Urodzony Michał Bielski i Urodzona Mokrzanowska i Urodzony Józef Grochowicki z Urodzoną panną Marianną Krzanowską.

Film 2204259

Akta urodzeń 1743-1782

Rok 1747
Ja, Aleksander Jan Kanty od św. Józefa kolegiaty piotrkowskiej, nauczyciel u pijarów, wicerektor specjalnej komisji Znakomitego Wielebnego Wacława Dobrzelowskiego, prepozyta Bogdanowa, ochrzciłem dwoma imionami Marcin i Andrzej ?, urodzonego 9 listopada, syna Urodzonych Stanisława i Marianny Cińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Rościsław Kolumna Walewski podpułkownik JKM i Rzeczpospolitej i Urodzona Elżbieta Cińska babka dziecka. Dnia 13 listopada 1747.
Rok 1748
Mąkolice
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem z wody 8-go maja, imieniem Marianna Domicela i Ewa, urodzoną 7-go maja 18 dni po śmierci ojca, córkę Wielmożnych Państwa Rościsława Walewskiego i Konstancji z Sucheckich Walewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni dziad z Bogdanowa i Urodzona Zofia Kochanowska z Drużbic?
Rok 1749
Czerwiec
Kozierogi
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem tylko z wody dnia 9 września 1748 r. dwoma imionami Stanisław Kostka i Filip, urodzonego 1-go czerwca syna Urodzonych Kazimierza i Barbary z Pąkowskich Trzczińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożna Marianna Męcińska starościna ostrzeszowska i Jaśnie [Wielmożny] Józef hrabia Wyszkowski? starosta ...wylate? z drugiej strony Jaśnie Wielmożny Wojciech Męciński starosta ostrzeszowski i Wielmożna Konstancja Kobierzycka.
Rok 1750
Mąkolice
Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Aleksander Bogusław Adam, urodzonego 30 stycznia 1750 r., syna Wielmożnych i Urodzonych Wojciecha  Kobierzyckiego i Konstancji z Sucheckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Rychłowski miecznik piotrkowski z Bełchatowa i Wielmożna Pani Anna Kobierzycka. Drudzy Urodzony Stefan Spinek z Wielmożną Kobielską, Trzeci Wielmożny Kobielski z Wielmożną Heleną Spinkową.
Rok 1752
Mąkolice
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jan Chryzostom Walenty, syna Wielmożnego Pana Wojciecha Kobierzyckiego i Konstancji z Sucheckich, prawowitych małżonków. Dnia 15 lutego 1752 r. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Turski podczaszy sieradzki z Postękalic i Wielmożna Pani Zuzanna Żabicka z Dobiecina.
Rok 1753
Postękalice
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Julian Dydak, syna pracowitego Michała Niewiadomskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków. Dnia 22 listopada 1753 r. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Julian Turski chorąży sieradzki i Wielmożna Katarzyna Turska jego siostra.
Rok 1754
Mąkolice
Ja, Wacław Dobrzelowski prepozyt bogdanowski, ochrzciłem bliźniaczki, córki Wielmożnych Wojciecha Kobierzyckiego i Konstancji z Sucheckich, prawowitych małżonków. Pierwszej nadano imiona Marianna Anna Michalina i Ewa, rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stefan Spinek i Helena Spinkowa żona. Drugiej córce nadano imiona Aniela Teresa Zuzanna Józefa, rodzicami chrzestnymi tej byli jak wyżej, Wielmożni Spinkowie. Dnia 1-go sierpnia 1754 r.
Rok 1755
Mąkolice
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Kordula Róża, córkę Wielmożnych Wojciecha i Konstancji z Sucheckich Kobierzyckich. Dnia 27 października Roku Pańskiego 1755-go. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Wacław Dobrzelewski prepozyt Bogdanowa i Wielmożna Agnieszka Dobrzelewska z Borowej.
Rok 1756
Mąkolice
Ja, Wacław Dobrzelewski prepozyt Bogdanowa, ochrzciłem imieniem Mikołaj Ambroży, syna Wielmożnego Wojciecha i [brak imienia] z Sucheckich Kobierzyckich. Dnia 10 października 1756-go r. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jankowski wysłannik trybunału królewskiego z województwa sandomierskiego ze swoją żoną z Dobrowolskich.
Rok 1758
Mąkolice
Ja, jak wyżej, ochrzciłem z wody [pomijając ceremonię] imieniem Elżbieta Marta, urodzoną 28 lipca, córkę Wielmożnych Wojciecha Kobierzyckiego i Konstancji z Sucheckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Elżbieta Kobierzycka podczaszyna inowłodzka i Wielmożny Jan Rychłowski wojski piotrkowski.
Rok 1760
Mąkolice
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Ambroży, Wincenty i Hieronim, urodzonego 11 września syna Wielmożnych Wojciecha i Konstancji z Sucheckich Kobierzyckich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz Doznaniewski starosta szczurow? i Wielmożna Cieńska łowczyni królewska z asystujacymi Wielmożnym Danielem Spinkiem z Wielmożną panną Franciszką Cieńską i inni.
Rok 1764
Bogdanów
Ja, Wacław Dobrzelowski kanonik liwoński i olborski, prepozyt bogdanowicki, ochrzciłem imionami Karol Franciszek Salezy, urodzonego 29 stycznia 1764 r., syna Wielmożnych Jakuba Kempistego skarbnika ? wieluńskiego i Eleonory z Masłowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Kempisty zarządca kancelarii grodzkiej i Wielmożna Kempista pisarzowa grodzka ostrzeszowska.
Rok 1766
Bogdanów dwór
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, urodzoną 4. września 1766 r. córkę Wielmożnych Jakuba i Eleonory z Masłowskich Kempistych pisarzy wieluńskich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Radlicki podstoli piotrkowski ze swoją żoną.
Rok 1766
Dobiecin
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Tekla, urodzoną 26. października 1766 r. córkę Urodzonych Bartłomieja Raczyńskiego i Agnieszki z Raczyńskich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jakub Kempisty pisarz grodzki wieluński i Wielmożna Katarzyna z Turskich Tymowska stolnikowa piotrkowska.
Rok 1767
Mąkolice
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Jadwiga Teresa, urodzoną 4 października 1767 r., córkę Urodzonych Stanisława i Katarzyny Kozaneckich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Wacław Dobrzelewski kanonik liwoński i wolborski, oficjał piotrkowski, prepozyt Bogdanowa z Wielmożną Panią Teodozją Kobierzycką podczaszyną z Nowosieckich sieradzką. Z drugiej strony Wielmożny Pan Jan Kobierzycki podczaszy sieradzki z Wielmożna Panią Karoliną z Kapani Rychłowską.
Rok 1775
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Kajetana Józefa Rychłowskiego z Masłowic i Agnieszki Dzierzbickiej, któremu zostało nadane imię Ewa. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Rzepecki i Małgorzata Ostrowska. Dnia 13 kwietnia.
Rok 1776
Dobiecin
1776-go roku, dnia 4-go lipca. Wielebny Romuald Michalski z konwentu z Bełchatowa, ochrzcił z wody święconej w domu chorego Józefa Kalasantego, syna Wielmożnych Franciszka i Zofii z Radlickich Żabickich, prawowitych małżonków. Matką chrzestną była Wielmożna Franciszka Dobiecka chorążyna chęcińska.
Ceremonia została dopełniona tego samego roku w święto św. Andrzeja przez miejscowego proboszcza Józefa Dobrzelowskiego. Asystowali Wielmożny Andrzej Dobiecki chorąży chęciński i Wielmożna Zuzanna Kobierzycka chorążyna sieradzka.
Rok 1780
Dobiecin
Dnia 24-go lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Wincenty z Pauli i Jakub, syna Szlachetnych Sebastiana i Salomei z Kolińskich Madalińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Walenty Kobierzycki i Wielmożna Zuzanna z Rychłowskich żona łowczego sieradzkiego.

Akta urodzeń 1782-1805

Rok 1800
Parzniewice
14 września ochrzczony Aleksander Hektor Romuald, syn Wielmożnego Pawła i Konstancji z Małachowskich Biernackich

Film 2204259


Akta małżeństw 1756-1804

Rok 1762
Dobieczin
Ten sam jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, ogłoszonymi w dniach świąt, dnia 13 czerwca roku 1762 w obliczu kościoła bełchatowskiego ?, błogosławiłem związek małżeński między Wielmożną Zuzanną z Rychłowskich a Walentym Kobierzyckim stolnikiem bogdanowskim. Świadkowie Wielmożny Jan Kobierzycki podstoli sieradzki, Antoni Radlicki wojski sieradzki, Maciej Mostoski regent grodzki piotrkowski i wielu innych.
Rok 1764
Dobieczin
Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem w obliczu kościoła dnia 19 lutego roku 1764, związek małżeński między Wielmożnym Marcinem Żabickim burgrabią grodzkim wieluńskim a Wielmożną Rozalią Rychłowską podczaszyną łęczycką. Obecni świadkowie Wielmożny Ignacy Suchecki stolnik pilski i Wielmożny Jan Kobierzycki podstoli sieradzki i inni.
Rok 1773
Mąkolice
Dnia 14-go lipca Przewielebny Józafat Lotyński norbertan, ? zarządcy miejscowego Józefa Dobrzeckiego? kapłana, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi w dniach świąt, błogosławił związek małżeński między Urodzonym Tomaszem Grabińskim a Urodzoną Marcjanną Rychłowską wdową. Świadkowie Wielmożny Pan Maciej Dobrzelewski, Wielmożny Aleksy Kobierzycki i wielu innych.
Rok 1777
Bliżyn
Dnia 29 sierpnia błogosławiłem za ogłoszoną zgodą małżeństwo między Wielmożnym Ignacym Sapińskim podczaszym nowogrodzkim, zastępcą posła piotrkowskiego i Wielmożną panną Barbarą Miłaczewską podstolanką nowogrodzką. Świadkami byli Wielmożny Maciej Dobrzelewski skarbnik radomszczański, Jacek Siemieński podkomorzy JKM, Felicjan Rychłowski chorąży sieradzki i wielu innych w asyście.
Bogdanów
Dnia 29 września Prześwietny, Najwielebniejszy Stanisław Eustachy z Suchcic Poray Suchecki opat witowski, wikariusz generalny, na mocy indultu ? miejscowego ordynariusza z pominięciem ogłoszonych zapowiedzi wpisanych do ksiąg zaślubionych, błogosławiłem małżeństwo między Wielmożnym i Urodzonym Józefem Kalasantym Siemieńskim wojskim radomszczańskim a Justyną córką Wielmożnych Jakuba i Eleonory z Masłowskich Kempistych. Świadkami byli Wielmożny Pan Maciej Kempisty podstoli piotrkowski, Wielmożny Pan Aleksy Ostrowski podczaszy radomszczański, Wielmożny Pan Antoni Ostrowski miecznik radomszczański, Wielmożny Pan Maciej Święcicki wojski sieradzki i wielu innych.
Rok 1784
Bogdanów
Dnia 10 sierpnia. Ja, miejscowy kapłan jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach świąt, błogosławiłem małżeństwo między Wielmożnym Michałem Dionizym Budziszewskim stolnikowiczem ziemi przemyskiej a Wielmożną Eleonorą z Masłowskich Kempisty, wdową, łowczynią piotrkowską. Świadkami byli Wielmożny Józef Budziszewski stolnikowicz ziemi przemyskiej, Wielmożny Józef Swinarski i wielu innych.
Rok 1786
Borowa
Dnia 7-go maja. Ja kapłan miejscowy, jak wyżej. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo między Wielmożnym Kajetanem Bielińskim burgrabią grodzkim rawskim z Kocierzowej, parafii kamieńskiej a Małgorzatą Dobrzelewską panną. Świadkami byli Wielmożny Antoni Ostrowski podczaszy radomszczański, Józef Rychłowski, Franciszek Żabicki.początek strony