CHEŁMO

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Chełmo
Film 2204894

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1712-1760
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1761-1779
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1779-1795


   Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1712-1760

URODZENIA

Rok 1713
Roku Pańskiego 1713-go, dnia 14 maja urodził się syn Urodzonego Franciszka Karśnickiego i Zofii Wężykownej, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Aleksander i Antoni. Ja, niżej ?  w obliczu koscioła parafialnego chełmeńskiego ochrzciłem roku, jak wyżej, dnia 1-go czerwca, poprzednio wspomniene dziecko. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Wężyk z Urodzoną Jadwigą Moszyńską
Lipiec
Roku Pańskiego 1713-go. Ja, Krzysztof Skalski zarządca kościoła chełmeńskiego, pod dniem 23 lipca ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Tomasza Otfinowskiego i Marianny z Kamocina, prawowitych małżonków, której zostały nadane trzy imiona Helena, Magdalena i Krystyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony z Kamocina Zbigniew Kamocki z Urodzoną Anną Pągowską.
Rok 1714
Roku 1714, dnia 23 marca Wielebny w Chrystusie ojciec Stanisław Radoszowski z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, przełożony konwentu wielgomłyńskiego ochrzcił dwoma imionami Krystyna i Franciszka, córkę Urodzonych Antoniego z Bnina Moszyńskiego i Jadwigi Wolskiej, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Dobiecki z Urodzoną Anną Miszowską.
Rok 1717
Listopad
7. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Pana Rafała Czermińskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Biestrzykowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Chodakowski z Granic i Urodzona Pani Barbara Turska z Gosławic.
Rok 1718
Kwiecień
11. Ja, Piotr Kurzelowski zarządca chełmeński, zastępca dziekana, kapłan kościoła kolegiaty kurelowskiej i ordynariusz kaznodzieja, ochrzciłem imionami Franciszek i Antoni, syna Urodzonego Marcina Nekandy Trepki i Urodzonej Zofii z Ochotnika Siemieńskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Boczkowski i Urodzona Antonina Boczkowska, rodzice chrzestni przy ceremonii Jan Siemieński i Urodzona Pani Anna z Pukarzowa Dobiecka.
Czerwiec
22. Ja, Piotr Kurzelowski zarządca chełmeński, ochrzciłem imieniem Antoni i Błażej, syna Urodzonego Pana Mikołaja z Bobolic Chodakowskiego i Urodzonej Barbary Kozubskiej, prawowitych małżonków z Granic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Bąkowski i Urodzona Pani Elżbieta Stokowska.
Rok 1719
Styczeń
Dnia 26 stycznia, roku, jak wyżej. Ja, Maciej Wilczyński kapłan z Rzejowic ochrzciłem imieniem Paweł Sebastian, syna Urodzonego Pana Mikołaja Chodakowskiego z Granic i jego prawowitej małżonki Barbary, za zgoda Wielebnego zarządcy Wojciecha Piątkiewicza, który był także ojcem chrzestnym  z Urodzoną Zuzanną Chodakowską siostrą dziecka.
Maj
Roku tego samego, dnia 1 maja. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Joanna i Agnieszka, córkę Urodzonych Marcina i Zofii Nekanda Trepków, prawowitych małżonków, dziedziców z Ochotnika. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian i Katarzyna Nekanda Trepkowie, małżeństwo z Wierzbicy.
Sierpień
Roku, tego samego, dnia 22 sierpnia. Ja, Wojciech Piątkiewicz zarządca chełmeński ochrzciłem imieniem Marianna i Helena, córkę Urodzonych Felicjana i Marianny Zakrzewskich, prawowitych małżonków, posesorów w Zagórzu. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Bobrownicki i Elżbieta Stokowska, Stanisław Kowalski i Zofia Złobnicka.
Rok 1720
Roku tego samego, dnia 18 sierpnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna Rozalia, córkę Urodzonych Marcina i Zofii Nekanda Trepków, prawowitych małżonków, dziedziców w Ochotniku. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Trepka i Marianna Siemieńska z Korytna.
Rok 1721
Roku tego samego, dnia 20 listopada. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Stanisław Jan, syna Urodzonych Felicjana i Marcjanny Zakrzewskich, prawowitych małżonków, posesorów w Zagórzu. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Bobrownicki starosta przedborski i Jaśnie Wielmożna Teofila Szembekowa.
Rok 1725
28 październik
Roku tego samego, dnia tego samego. Ten sam, jak wyżej,  ochrzciłem imieniem Urszula, córkę Urodzonych Marcina i Zofii Trepków, prawowitych małżonków z Ochotnika. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bonawentura Siemiński i panna Teresa Kiezikówna.
Rok 1726
Roku tego samego, dnia 10 sierpnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Joanna, córkę Urodzonych Michała  i Marianny Kozłowskich, prawowitych małżonków z Chełma. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech z Kurozwęk Męciński starosta ostrzeszowski i Wielmożna Rozalia z Wężyków Zbijewska.
Rok 1727
Roku tego samego, dnia 8-go lipca. Znakomity i Wielebny Michał Wężyk kanonik gnieźnieński, archidiakon i oficjał i przewodniczący generalnego wikariatu mazowieckiego, prepozyt ? chełmeński, ochrzcił dwoma imionami Joanna Marianna, córkę Wielmożnych Alberta Józefa i Krystyny Duninów, prawowitych małżonków, posesorów w Masłowicach. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Siemiński i Marianna Kowalska.
Rok 1729
Roku Pańskiego 1729, dnia 15 lutego. Ja, Tomasz Kowalski zarządca w Chełmie, ochrzcilem  imieniem Agnieszka Krystyna, córkę Urodzonych Mikołaj i Zofii Bąkowskich, prawowitych małżonków z Kraszewic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Męciński starosta ostrzeszowski i Urodzona Franciszka Męcińska z Woli Krzysztoforskiej.
Rok 1730
Roku, jak wyżej 1730, dnia 27 grudnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jan, syna Szymona i Katarzyny Dyktyńskich, prawowitych małżonków z Zagórza. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Adam Zakrzowski i Helena Czarnecka, oboje z Zagórza.
Rok 1732
Roku, jak wyżej 1732, dnia 14 kwietnia. Ten sam, dopełniłem ceremonię chrztu nad dzieckiem imieniem Tomasz, synem Wielmożnego Urodzonego Pana Mikołaja i Zofii Bakowskich, prawowitych małżonków, dziedziców z Krasowic. Trzymającymi do chrztu byli Wielmożni Państwo Piotr Kochanowski łowczy ziemi stężyckiej ze swoją żoną Krystyną.
Rok 1735
Dnia 30 stycznia
Kraszowice
Ja, jak wyżej, dopełniłem opuszczoną ceremonię nad ochrzczonym ubiegłego roku, mianowicie 1734, dnia 26. maja dzieckiem ochrzczonym dwoma imionami Jan i Felicjan, synem Wielmożnego Mikołaja i Zofii z Zajączkowskich Bąkowskich podczaszych ciechanowskich, prawowitych małżonków, dziedziców z Kraszowic. W tej ceremonii rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni N. Zajączkowski i Helena z Derszniaków, prawowici małżonkowie, chorąży żytomierscy.
Marzec
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marcjanna, córkę pracowitych Jana i Magdaleny Ceranów, prawowitych małżonków, poddanych z Kraszowic. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Jan Błędowski i Urodzona Marcjanna Święcicka.
Sierpień
Zagórze
Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczowski pleban tego kościoła, ochrzcił dwoma imionami Magdalena i Rozalia, córkę Wielmożnych Urodzonych Aleksandra i Bony Walewskich, prawowitych małżonków z Zagórza. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Kazimierz Wężyk i Wielmożna Urodzona panna Agnieszka Wężykowna.
Listopad
Kraszowice
Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Katarzyna, córkę uczciwego Kazimierza i Agnieszki Michalskich, prawowitych małżonków z dworu Kraszowice. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Józef Moskalewski i Urodzona panna Ludwika Święcicka.
Rok 1736
Czerwiec
Sroków
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Aleksander, syna Szlachetnego Andrzeja i Ewy Kamockich, prawowitych małżonków ze Srokowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Franciszek Strzelecki i N. panna Aleksandra [C]Hybowska.
Czerwiec
Kraszowice
Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczowski, kustosz liwoński, kanonik kolegiaty św. Michała w ? krakowskiej, pleban tego kościoła, dopełnił opuszczoną ceremonię nad ochrzczonym ubiegłego roku dzieckiem, mianowicie 1735, dnia 15 listopada dwoma imionami Stanisław Kostka Serafin, synem Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich, prawowitych małżonków, podczaszych ciechanowskich, dziedziców Kraszowic. Ceremonii asystowali rodzice chrzestni, którymi byli Wielmożny Pan Jan Dziboni stolnik opoczyński i Magdalena Bąkowska.
Rok 1737
Marzec
Zagórze
Roku, jak wyżej, dnia 28 bieżącego. Ten sam, jak wyżej dopełniłem pominiętą ceremonię nad ochrzczonym poprzedniego roku, dnia 6 października dzieckiem dwóch imion, mianowicie Marianna i Brygida, córką Wielmożnych Aleksandra i Bony z Wężyków Walewskich, prawowitych małżonków, mieczników sieradzkich, prawnych posesorów i dziedziców dóbr Zagórze. Ceremonii tej asystowali rodzice chrzestni, którymi byli Wielmożny Władysław Walewski stryj i Ewa też Walewska siostra rodzona dziecka.
Rok 1738
24 sierpień
Ten sam Wielebny ochrzcił imieniem Marianna Kazimiera, córkę Wielmożnego Mikołaja i Zofii Bąkowskich, prawowitych małżonków, podczaszych ciechanowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Zygmunt Oraczowski kustosz liwoński, kanonik kolegiaty św. Michała w ? krakowskiej, prepozyt chełmeński z Wielmożną Zofią Siemieńską.
Rok 1739
28 październik
Kraszewice
Znakomity Zygmunt Oraczowski etc. ochrzcił imionami Joanna Jadwiga, córkę Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich, prawowitych małżonków, podczaszych ciechanowskich, dziedziców Kraszewic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ludwik Dobiecki łowczy ziemi łomżyńskiej i panna Brygida Bąkowska siostra dziecka. Rozszerzony chrzest z ceremonią, którą dopełniłem w swoim czasie.
Rok 1740
26 lipiec
Zagórze
Znakomity Zygmunt Oraczowski kustosz liwoński etc., prepozyt chełmeński ochrzcił imionami Jakub Wawrzyniec, syna Wielmożnych Aleksandra i Bony Walewskich, prawowitych małżonków, mieczników sieradzkich. Rodzicem chrzestnym był przywołany lub zastępczy Wielmożny Ignacy Walewski kasztelan spicymirski, potem zaś 1 lutego tego samego dziecka, bezpośrednio rozszerzona uroczysta ceremonia odbyła się ze mną Znakomitym prepozytem, rodzicami chrzestnymi Wielmożnym Wojciechem z Bnina Opaleńskim starostą bolesławickim i Wielmożną jego żoną z domu Potocką.
Rok 1741
Dnia 23 lutego
Kraszewice
Znakomity prepozyt ochrzcił imionami Kunegunda Franciszka, córkę Wielmożnego Mikołaja i Zofii Bąkowskich, podczaszych ciechanowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Święcicki z Urodzoną panną Marianną Załuską.
Dnia 3 kwietnia
Biestrzykówek
Ten sam Wielebny zarządca ochrzcił imieniem Zofia Marianna, córkę Urodzonych Antoniego i Marianny Błeszeńskich, prawowitych małżonków z Małego Biestrzykowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Michał Dobiecki i Urodzona panna Marianna Załuska.
Rok 1742
Dnia 20 lipca
Kraszewice
Znakomity prepozyt Zygmunt Oraczowski ochrzcił imionami Aleksy Bonawentura, syna Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bakowskich, prawowitych małżonków, podczaszych ciechanowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stefan Kromno Piotrowski starosta buczniowski z Wielmożną Teresą Staniszewską.
Rok 1743
Dnia 19 lipca
Strzelce
Znakomity prepozyt Zygmunt Oraczowski ochrzcił imionami Aleksy Bonawentura i Ksawery, syna Wielmożnych Ludwika i Anny Dobieckich, łowczych owruckich, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Bonawentura Siemieński ze swoją żoną Aleksandrą, miecznicy dobrzyńscy.
Dnia 1 września
Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imionami Rozalia Zofia, córkę Urodzonych Adama i Ludwiki Wysockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Zygmunt Oraczowski kustosz liwoński, prepozyt chełmeński z Wielmożną Zofią Bąkowską podczaszyną ciechanowską.
Rok 1744
Październik
Dnia 28 bieżącego z Małego Biestrzykowa.
Znakomity prepozyt ochrzcił dwoma imionami, mianowicie Szymon i Juda Tadeusz, syna Szlachetnych Sebastiana i Agnieszki z Czermińskich Jackowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Bogusławski z Wielmożną panną Brygidą Bąkowską i Urodzony Jan Bierzyński z Urodzoną panną Elżbietą Jabłońską.
Rok 1745
21 kwiecień
Strzelce
Ja, Zygmunt Oraczowski kustosz liwoński, [kanonik] kolegiaty kieleckiej i ? św. Michała w Krakowie, prepozyt chełmeński, dopełniłem ceremonię chrztu dziecka Wojciecha Teodora, syna Wielmożnych Ludwika i Anny Dobieckich łowczych ziemi łomżyńskiej, prawowitych małżonków ze Strzelc. Dziecko urodziło się dnia 6-go lutego i z powodu pobytu matki w szpitalu parafii kruszyńskiej, [ceremonia odbyła się w innym czasie]. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Jan Luboiński kanonik liwoński, dziekan ? radomszczański, proboszcz kruszyński z Wielmożną Marianną Rudnicką skarbnikową żytomierską, także przy ceremonii byli Urodzony Michał Bąkowski z Urodzoną Brygidą swoją rodzoną siostrą.
Dnia 9-go maja z Kraszewic
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jakub Filip, który urodził się nocną godziną bieżącego święta [niedziela], syna Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich podczaszych ciechanowskich, dziedziców Kraszowic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Aleksander Kolumna Walewski miecznik sieradzki z Wielmożną swoją żoną Boną Walewską.
Rok 1746
Dnia 3. sierpnia
Strzelce.
Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imionami Petronela i Domicela, córkę Urodzonych Państwa Ludwika i Anny Dobieckich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Zygmunt Oraczewski kanonik krakowski św. Michała z Urodzoną Panią Sałecką ze Strzelc.
Dnia 30. października
Chełmo
Znakomity Wielebny Zygmunt Oraczewski kanonik krakowski św. Michała, ochrzcił dwoma imionami Kunegunda i Salomea, córkę Urodzonego Pana Adama Wysockiego i Ludwiki, prawowitych małżonków z [C]hełma. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Dobiecki z Urodzoną Panią Walewską.
Rok 1748
Dnia 14 lipca z Biestrzykówka. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Małgorzata, córkę Szlachetnych Sebastiana i Agnieszki Jackowskich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Dorożyński i Rozalia Mistrzańska z Wielkiego Biestrzykowa.
Wrzesień
Dnia 7 bieżącego z Biestrzykówka. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Marianna, córkę Urodzonych Jana i Zuzanny Błeszyńskich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Tarnowski i Krystyna Lasocka.
Rok 1750
Październik
Dnia 25 bieżącego ze Strzelc. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił dwoma imionami, mianowicie Jan Kanty i Rafał, syna Wielmożnych Ludwika i Anny z Majów Dobieckich łowczych owruckich, dziedziców dóbr Strzelc, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Bonawentura Siemieński miecznik bracławski z Urodzoną panną Agnieszką Dobiecką swoją siostrą rodzoną.
Rok 1751
Marzec
Dnia 30 tego samego z domu plebana. Znakomity prepozyt ochrzcił dwoma imionami ? Grzegorz i Józef, syna Urodzonych Adama i Ludwiki Wysockich,  prawowitych małżonków mieszkających w domu plebana, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Mikołaj i Zofia Bąkowscy małżeństwo dziedziców z Kraszowic.
Kwiecień
Dnia 21 tego samego z Koczoni. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzcił dwoma imionami, Ludwika i Agnieszka z Politano, córkę Urodzonych Ignacego i Jadwigi Jabłońskich, prawowitych małżonków, dziedziców z Koczoni, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Bonawentura Siemieński miecznik bracławski, dziedzic z Krzętowa z Wielmożną Zofia Bąkowska, dziedziczka z Kraszkowic.
Wrzesień
Dnia 8 tego samego z Biestrzykowa Wielkiego. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił dwoma imionami, mianowicie Wiktor i Mikołaj z Tolentino, syna Urodzonych Stanisława i Róży Bogusławskich, prawowitych małżonków z Wielkiegio Biestrzykowa za specjalnym poleceniem Znakomitego prepozyta żurowieckiego, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Czaplicki z Urodzoną Katarzyną Stankiewiczową.
Rok 1752
Listopad
Dnia 11 tego samego z Biestrzykowa. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił dwoma imionami, mianowicie Salomea i Barbara, córkę Urodzonych Jana i Suzanny Błeszyńskich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ignacy i Jadwiga Jabłońscy, małżeństwo dziedziców Koczoni.
Rok 1754
Marzec
Dnia 7 tego samego z Chełma. Znakomity prepozyt kościoła chełmeńskiego, ochrzcił imieniem Helena i Kazimiera, córkę Urodzonych Adama i Ludwiki Wysockich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Maciej Stankiewicz z Katarzyną z Zabłockich swoją żoną.
Wrzesień
Dnia 19 bieżącego ze Strzelc. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Bartłomiej, Feliks i Zygmunt, syna Wielmożnych Ludwika i Anny Dobieckich, dziedziców ze Strzelc, którego rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Zygmunt z Przybysławic Oraczowski, kanonik kolegiaty kieleckiej i prepozyt Chełma z Urodzoną Panią Jadwigą Sołecką, ciotką tego dziecka.
Listopad
Dnia 31 bieżącego z Biestrzykowa. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Feliks i Andrzej, syna Urodzonych Jana i Zuzanny Błeszyńskich, prawowitych małżonków z Biestrzykówka, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Tomasz Bąkowski i panna Marianna Zabłocka.
Rok 1755
Marzec
Dnia 3 tego samego z Ochotnika. Ja, Wawrzyniec Majorowski zarządca kościoła chełmeńskiego, ochrzciłem osobiście dwoma imionami Marianna Zuzanna, bez ceremoniii, przy żądaniu przyszłej ceremonii w kościele, córkę Urodzonych Kazimierza i Marcjanny Trepków, prawowitych małżonków, posesorów z Ochotnik. Jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan Trepka z Zuzanną Trepczanką swoją siostrą rodzoną z Krosna.
Rok 1756
Dnia 11 tego samego. Znakomity Wielebny Franciszek Pacynowski kanonik liwoński, prepozyt niedźwiedzki i irządzki, ochrzcił uroczyście konwertytkę z judaizmu, której nadał imiona Marianna i Barbara. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Prześwietny Adam Małachowski krajczy koronny z Wielmożną Zofią Bąkowską cześnikową ciechanowską.
Grudzień
Strzelce
Roku, jak wyżej, dnia 18 września. Znakomity Zygmunt Oraczowski, kustosz liwoński, kanonik kielecki, prepozyt chełmeński, oficjał kurelowski, ochrzcił  osobiście syna Wielmożnych Ludwika i Anny Dobieckich, prawowitych małżonków, łowczych owruckich, dziedziców Strzelc, Smotryszowa, któremu zostały nadane dwa imiona, mianowicie Tomasz we wsi Nowa i January [przy] dopełnieniu uroczystej ceremonii w kościele chełmeńskim roku tegoż, dnia 6-go grudnia. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmozny Jan z Przerąba Przerembski starosta peresławski i Wielmożna jego żona Marcjanna z Rupniewskich, kasztelana małogoskiego córka.
Rok 1757
Luty
Wieś Ochotnik.
Roku niedawnego bardzo urodzajnego 1756. Dnia zaś 4 marca. Ja, Wawrzyniec Majerowski zarządca kościoła chełmeńskiego, ochrzciłem osobiście dziecko Urodzonych Kazimierza i Marcjanny Trepków, prawowitych małżonków, prawnych posesorów swojej części wsi Ochotnik, któremu zostały nadane imiona, mianowicie Kazimierz i Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Jan Bąkowski z Trzepnicy i Urodzona Zuzanna Trepczanka z Krosna. Uroczyste zaś dopełnienie ceremonii w kościele chełmeńskim przeze mnie, wyżej wspomnianego, odbyło się roku bieżącego 1757, dnia 16 lutego. Asystującymi w ceremonii byli Wielmożny Jan Trepka skarbnik winnicki, dziedzic dobrzelowski z Wielmożną Cecylią swoją żoną.
Czerwiec
Dnia 2. bieżącgo, Ochotnik. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem i nadałem dwa imiona, mianowicie Jan i Antoni, syna Urodzonych Kazimierza i Marcjanny, Trepków, prawowitych małżonków, posesorów swojej części Ochotnika. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ignacy Trebka z Lub? i Julianna Grabowska.
Listopad
Dnia 24. bieżącego z Biestrzykowa. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Katarzyna, córkę Urodzonych Jana i Zuzanny Błeszyńskich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Gabriel i Zofia Kotulińscy, małżeństwo.
Rok 1759
Luty
Dnia 4. tego samego z Chełma. Znakomity i Przewielebny Antoni Dunin Kozicki, kanonik kolegiaty poznańskiej z ? NMP, proboszcz z Niegowa, ochrzcił dwoma imionami, mianowicie Adam Walenty, syna Urodzonych Michała i Elżbiety z Łączkowskich Błeszyńskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Adam  z Kurozwęk Męciński starosta ostrzeszowski z Jaśnie Wielmożną Anną Mecińską starościną wieluńską.
Rok 1760
Lipiec
Dnia 2. tego samego z Biestrzykówka. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Elżbieta, córkę Urodzonych Jana i Zuzanny Błeszyńskich, prawowitych małżonków z Małego Biestrzykowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Wysocki i Jadwiga Jabłońska.
Listopad
Dnia 14 tego samego z Koczoni. Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczowski kanonik łęczycki i kielecki, prepozyt chełmeński, ochrzcił imieniem Katarzyna, córkę Urodzonych Wojciecha i Joanny Cywińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Więckowski i panna Wiktoria Błeszyńska.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1713
Listopad
Biestrzyków
Roku 171?, dnia 8-go maja. Ja, ten sam, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach świąt, połączyłem, zatwierdziłem i błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Wawrzyńca Pruskiego z Ziemi Dobrzyńskiej z Anną Ruczką z Małego Biestrzykowa parafii chełmeńskiej. Obecnymi świadkami byli Urodzony Sebastian Jedliński, Rafał Czerwiński z Biestrzykowa i Szlachetny Długosz i inni wiarygodni.
Rok 1716
Roku, jak wyżej. Ja, ten sam, poprzedziwszy 2-ma zapowiedziami, indultem z dyspensą wydanym przez kancelarie Najjaśniejszego Prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Szembeka, ? Łowicza, pod dniem 16 lutego, Roku Pańskiego 1716-go ? małżeństwo Urodzonych Mikolaja Chodakowskiego z panną Barbarą Kozubską, w obliczu kościoła parafialnego chełmeńskiego, nie jest przeszkodą pokrewieństwo i powinowactwo czy też inne  okoliczności i żadne kanoniczne przeszkody, roku, jak wyżej 1716, dnia 24 lutego błogosławiłem w obecności świadków Urodzonego Jana Jaxy Kwiatkowskiego miecznika halickiego, Urodzonego Jerzego Chodakowskiego brata rodzonego narzeczonego, Urodzonego Jakuba Stokowskiego i iinych wiarygodnych.
Rok 1720
Roku tego samego, dnia 21 maja. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, zezwoleniem i indultem Najjaśniejszego Prymasa Polski Stanisława [in Słupów] Szembeka, arcybiskupa gnieźnieńskiego, asystowałem małżeństwu Urodzonego Michała Grzymały Dobieckiego z Elżbietą Stokowską wdową z Koczoni. Obecnymi świadkami byli Urodzony Franciszek Złobnicki stryj, ? Urodzona Stokowska i Urodzony Konstanty Wzdulski i Urodzona Katarzyna Złobnicka.
Sierpień
Roku tego samego, dnia 17 sierpnia. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, asystowałem małżeństwu Urodzonego Marcjana Jakuba Siemińskiego z Elżbietą poddaną tegoż. Obecnymi świadkami byli Urodzona Marianna Kamocka i Mikołaj Borkowski, Franciszek Kilmer.
Rok 1723
Roku Pańskiego 1723, dnia 20 listopada. Ja, Albert Piętkiewicz zarządca w Chełmie, zaniechawszy wszystkie zapowiedzi za zgodą Znakomitego i Wielebnego Józefa z Trzciannej Trzcińskiego archidiakona i administratora, [kandydat na wakujące archibiskupstwo gnieźnieńskie], przewodniczący trybunału królewskiego, asystowałem małżeństwu Urodzonego Jana Michalczewskiego z Zuzanną Chodakowską. Obecnymi świadkami byli Urodzony Zygmunt Leszczyński [prawd. szwagier rodzony brata narzeczonego], Antoni Małachowski i Anna z Dzierżawskich Leszczyńska, a także Barbara Chodakowska.
Rok 1727
Roku Pańskiego 1727, dnia 26-go maja. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel i świąt, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, potwierdziłem i błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Antoniego Ciwińskiego z Agnieszką Izdebską ze Srokowa. Stawającymi świadkami byli Urodzony Franciszek Szabaszyński, Stefan Brodowski i Marianna Kuczewska.
Rok 1734
Roku tego samego, dnia 28 listopada, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel i świąt, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, potwierdziłem i błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Antoniego Błeszyńskiego z Marianną z Czerkaskich 1-mo voto Krzętowską z Małego Biestrzykowa. Świadkami byli Urodzony Aleksander Czerkaski, Michał Raczyński i Anna Krzętowska.
Rok 1736
Roku, jak wyżej, dnia 3 czerwca. Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczowski pleban tego kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławił małżeństwo Urodzonych Józefa Kochanowskiego z Urodzoną panną Jadwigą Karwicką. Świadkami byli Wielmożny Mikołaj i Adam Bąkowscy bracia rodzeni ze swoimi żonami i wielu innych. [dopisek na marginesie]: za zezwoleniem swojego proboszcza i w obecności zarządcy kościoła odro? przy asyście swojego proboszcza narzeczonej ten akt w szczególności posłałem.
Rok 1744
Listopad
Dnia 6-go. Znakomity i Wielebny Jan Sałacki, kanonik katedralny przemyski za zgodą i w mojej Zygmunta Oraczowskiego kustosza liwońskiego, kanonika kolegiaty kieleckiej i ? św. Michała, proboszcza chełmeńskiego, obecności, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel i nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, potwierdził i błogosławił w obliczu kościoła [małżeństwo] Wielmożnego Andrzeja Sałackiego podczaszego owruckiego z Jadwigą Dobiecką panną. Obecnymi świadkami byli Wielmożny Ludwik Dobiecki, Jasnie Wielmożny Wojciech Męciński starosta ostrzeszowski, Jan Przerembski starosta peresławski, Mikołaj Bąkowski podczaszy? ? i wielu innych wiarygodnych gości.
Rok 1746
Luty
Roku tego samego, dnia 16. tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy ... błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Józefa Domaradzkiego dworzanina  Jaśnie Wielmożnego Wojciecha Męcińskiego starosty ostrzeszowskiego, dziedzica Chełma z Elżbietą Jabłońską panną z Koczoni. Stawającymi świadkami byli Wielmożny Aleksander i Bona Walewscy, małżeństwo mieczników sieradzkich z Zagórza i Urodzony Antoni Kamocki dziedzice z Kodrąba.
Rok 1748
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6-go maja. Ja, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, 1-szą 3-go maja w święto ? św. Krzyża, 2-gą w 3-cią niedzielę po św. Paschy, która przypadała 5-go dnia maja, 3-cią w dzień powszedni dyspensy i przedstawionego pozwolenia Znakomitego Antoniego Wysockiego podczaszego władysławskiego? i archidiakona i oficjała kurelowskiego przed publicznym błogosławieństwem w obliczu kościoła parafialnego chełmeńskiego, związku małżeńskiego według form prawnych i nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, poprzedzonego wzajemną zgodą, Urodzonego Jana Birzeńskiego podczaszego dobrzyńskiego z Ewą Walewską panną, córką niegdyś Wielmożnego Aleksandra Walewskiego miecznika sieradzkiego i Bony z Wężyków, prawowitych małżonków, posesorów z Zagórza, potwierdziłem i błogosławiłem. Stawającymi świadkami byli Wielmożny Michał Bąkowski towarzysz oddziału ? JKM, Urodzeni Stanisław i Andrzej Bienieccy bracia rodzeni towarzysze oddziału pancernego Jaśnie Wielmożnego wojewody lubelskiego, Hipolit Walewski miecznik sieradzki, Adam Wysocki. Wielmożna Bona Walewska, Zofia Bąkowska podczaszanka ciechanowska i wielu innych.
Rok 1753
Roku Pańskiego 1753-go, w dniach połowy października, poprzedziwszy zapowiedziami w dniach niedziel w obydwu parafiach narzeczonych i nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, pod moją Zygmunta Oraczowskiego kanonika kieleckiego, proboszcza parafii narzeczonej, nieobecność, za moją zgodą i w asyście Wielebnego Wawrzyńca Majerowskiego zarządcy kościoła chełmeńskiego, Przewielebny ojciec Paweł Brzuchowski z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity kowentu wielgomłyńskiego, w obliczu tego kościoła uznał, potwierdził i błogosławił związek małżeński Wielmożnych Tomasza Karśnickiego łowczego wieluńskiego z Barbarą Bąkowską, córką Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich podczaszych ciechanowskich, w obecności świadków Wielmożnych rodziców a także Wielmożnych Konstantego Karśnickiego podkomorzego wieluńskiego, Ludwika Dobieckiego skarbnika piotrkowskiego, Antoniego Maja i innych Urodzonych wiarygodnych gości, których wpisałem własną ręką. Zygmunt Oraczowski.
Rok 1757
Roku, jak wyżej, dnia 22 maja. Znakomity i Wielebny Zygmunt Oraczowski kustosz liwoński, kanonik kielecki, prepozyt chełmeński, oficjał kurelowski, poprzedziwszy...żadnych...błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Antoniego Zaremby wdowca z Marianną Dobiecką panną, oboje z Biestrzykówka. Świadkowie Urodzeni Stanisław i Rozalia Bogusławscy z Biestrzykowa i Jakub Krzętowski z Biestrzykówka.
Rok 1758
Luty
Roku Pańskiego 1758, dnia zaś 9. lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w następujących dniach niedziel i nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, Znakomity i Wielebny Antoni Wołowicz sekretarz ? Wielkiego Księcia Litwy, kanonik metropolitalny gnieźnieński, archidiakon Samogit? za zgodą i w mojej obecności Zygmunta Oraczowskiego kanonika kieleckiego i niżej podpisanego proboszcza narzeczonych, uznał, potwierdził i błogosławił związek małżeński Wielmożnych Mateusza Starczewskiego burgrabiego piotrkowskiego z Brygidą Bakowską córką Wielmożnych Mikołaja i Zofii Bąkowskich podczaszych ciechanowskich, w obliczu kościoła parafialnego chełmeńskiego w obecności świadków Wielmożnych rodziców a także Wielmożnych Kazimierza Ostrowskiego chorążego, Kazimierza Turskiego podczaszego sieradzkiego, Konstantego Karśnickiego stolnika wieluńskiego, Ludwika Dobieckiego łowczego owruckiego i bardzo wielu innych wiarygodnych gości.
Wrzesień
Roku, jak wyżej, dnia 3. września. Znakomity Przewielebny Zygmunt Oraczowski, kustosz liwoński, kanonik łęczycki, kielecki, proboszcz chełmeński, poprzedziwszy....żadnych....błogosłwił związek małżeński Wielmożnych Kazimierza Kobielskiego pułkownika wojsk JKM i Rzeczpospolitej z Marianną Bąkowską podczaszanką ciechanowską w obecności świadków  Wielmożnych Jana z Przerąba Przerębskiego i Marcjanny z Rupniewskich jego małżonki, także Wielmożnego Szymona Zaręby sędziego ziemskiego sieradzkiego i Wielmożnej Zofii z Siemieńskich jego małżonki i Wielmożnego Aleksandra Kaczkowskiego chorążego oddziału wojsk pancernych JKM i Rzeczposoplitej i innych wiarygodnych zgromadzonych.
Rok 1760
Czerwiec
Roku, jak wyżej, dnia 2. tego samego. Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczowski kanonik łęczycki, kielecki, prepozyt chełmeński, poprzedziwszy.....żadnych... błogosławił związek małżeński Urodzonych Wojciecha Jabłońskiego z Marianną Wysocką w obecności Wielmożnego Jana z Przerąba Przerembskiego chorążego piotrkowskiego i Wielmożnej Marianny jego małżonki z Rupniewskich, także Wielmożnego Ludwika Dobieckiego łowczego owruckiego i Anny jego małżonki z Małego ?
Wrzesień
Roku, jak wyżej, dnia zaś 8. września, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w obliczu kościoła i wobec Boga i zgromadzonego ludu, 1-szą która była 14. w niedzielę po Zielonych Świątkach, 2-ga 15., 3-cia w święto Narodzenia NMP w obydwu parafiach narzeczonych, z upoważnienia i w obecności Znakomitego i Przewielebnego Zygmunta Oraczowskiego kanonika łęczyckiego, kieleckiego, prepozyta chełmeńskiego i we własnej parafii narzeczonej, Znakomity i Przewielebny Kazimierz Ostrowski prepozyt sakali?  mając ich wzajemną zgodę, potwierdził związek małżeński Wielmożnego Jana Lassockiego kasztelana konarskiego łęczyckiego z Heleną Ostrowską panną, córką niegdyś Wielmożnego Kazimierza Ostrowskiego chorążego sieradzkiego i żyjacej [w Wieluniu] Wielmożnej Petroneli z Moszyńskich. Obecni  świadkowie Jaśnie Wielmożny Wojciech Męciński starosta wieluński, Konstanty Karśnicki pokomorzy wieluński, Adam Męciński starościc ostrzeszowski, Ludwik Dobiecki łowczy owrucki, Kazimierz Tymowski sędzia grodzki piotrkowski i bardzo wielu innych.
Wrzesień
Roku tego samego, dnia zaś 21 września. Znakomity i Przewielebny Zygmunt Oraczowski kanonik łęczycki, kielecki, prepozyt chełmeński, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel i nie znajdując żadnych przeszkód, mając wzajemną zgodę, uznał, potwierdził i błogosławił związek małżeński Urodzonych Wojciecha Cywińskiego ze Srokowa z Joanną Jabłońską panną z Koczoni. Stawającymi świadkami byli Wielmożny Jan Bąkowski, Ignacy i Wojciech Jabłońscy, Adam Wysocki i wielu innych wiarygodnych.

ZGONY

Rok 1725
Dnia 16 maja zmarł Wielmożny Urodzony Pan Jakub Siemiński, dobrodziej kościoła, dziedzic Masłowic, opatrzony sakramentami, pochowany pod ołtarzem św. Michała.
Rok 1726
Dnia 11 lutego zmarła Urodzona Pani Zofia z Siemińskich Trepczyna, opatrzona sakramentami, pochowana na cmentarzu w Dobiecinie pod ołtarzem św. Anny.
Rok 1733
Dnia 19 lipca został pochowany w kościele tutejszym w grobowcu przed dużym ołtarzem Urodzony Felicjan Zakrzewski z Zagórza, który tu dokonał żywota dnia 8 maja roku, jak wyżej.
Rok 1736
Maj
Dnia 5 zmarł Wielmożny Marcin Nekanda Trepka z Ochotnika.
Rok 1737
Czerwiec
Dnia 19 zmarł Urodzony Antoni Wolski z Ochotnika, opatrzony sakramentami, pochowany w grobowcu bractwa św. Anny.
Rok 1738
Marzec
25 tego został pochowany Wielmożny Pan Adam Bąkowski podczaszy bracławski na cmentarzu w kaplicy św. Anny, opatrzony sakramentami, pochowany w grobowcu bractwa św. Anny ? z upważnienia Znakomitego proboszcza parafii przedborskiej.
Rok 1745
Dnia 8. czerwca roku 1745 zmarł Urodzony Pan Stanisław Jabłoński z Koczoni, dziedzic posesor, opatrzony sakramentami, pochowany został w kaplicy św. Anny.
Rok 1746
Luty
Dnia 5. bieżącego zmarł Urodzony Pan Mikołaj Dobiecki z parafii Dmenin, wsi Smotryszów, dziedzic prawny, pochowany w grobowcu u podnóża św. Anny.
Rok 1748
Wrzesień
Dnia 7 bieżącego, zmarł Szlachetny Antoni Cywiński ze Srokowa, opatrzony wszystkimi sakramentami, spoczął na cmentarzu w rogu dużego ołtarza.
Rok 1752
Kwiecień
Dnia 5 tego samego, zmarła Szlachetna Agnieszka Cywińska ze Srokowa, opatrzona wszystkimi sakramentami, spoczęła w kościele pod chórem.
Rok 1754
Sierpień
Dnia 6 bieżącego, zmarła Wielmożna Pani Barbara Karśnicka około tydzień po fatalnym porodzie, opatrzona przed śmiercią sakramentami, została pochowana w grobowcu bractwa św. Anny.
Rok 1757
Grudzień
Dnia 1-go tego samego odszedł w Panu Wielmożny Mikołaj Bąkowski podczaszy ziemi ciechanowskiej, opatrzony zgodnie ze zwyczajem wszystkimi sakramentami, pochowany został w kościele i spoczął w grobowcu pod kaplicą św. Anny.


   Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1761-1779

URODZENIA

Rok 1762
Sierpień
Dnia 2. bieżącego. Ten sam, jak wyżej, dopełniłem pominiętą ceremonię nad dzieckiem, urodzonym w roku bieżącym, dnia 6-go lipca, ochrzczonym w domu 1-go tegoż, ktoremu nadałem dwa imiona, mianowicie Piotr apostoł i Bonawentura spowiednik, syna Wielmożnych Ludwika i Anny z Majów Dobieckich, prawowitych małżonków, skarbników piotrkowskich, dziedziców dóbr Strzelce. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny ? i Agnieszka Dobieccy brat i siostra. [dopisek na marginesie]: Urodzony Piotr Dobiecki ze Strzelc obecnie dziedzic metryka 1762 urodzony dnia 6 lipca.
25 luty 1766
Z Biestrzykowa.
Dnia tego samego. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Teresa, córkę Urodzonych Jana i Zuzanny Błeszeńskich, prawowitych małżonków, posesorów swojej części z Małego Biestrzykowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Sojecki ze Szlachetną Agnieszką  Koheleńską?
Rok 1768
Roku Pańskiego 1768, dnia 21 października Przewielebny Stanisław Klichowski proboszcz Nie[do]śpielina we dworze Zagórze ochrzcił imionami Józef Franciszek, syna Wielmożnych Teodora Wzdulskiego trybuna sanockiego i Balbiny z Walewskich, prawowitych małżonków, dziedziców dóbr Zagórze, Łączkowice i innych. Opuściłem ? ceremonię w innym czasie. Rodzice chrzestni Szlachetny Stanisław Kowalski z Klarą Więckowską, inne osoby przy tej ceremonii dołączyły później po chorobie ?
Rok 1769
Zagórze
Dnia 27 listopada. Woelebny zarządca ochrzcił imieniem Katarzyna, córkę Wielmożnych Teodora i Balbiny z Walewskich Wzdulskich, prawowitych małżonków, trybunów sanockich z Zagórza i ?....innych, dziedziców i posesorów. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan i Marianna Roguscy, małżeństwo.
Rok 1770
Grudzień
Zagórze.
Znakomity i Wielebny Jan Grochowalski scholastyk katedralny płocki i kolegiaty wolborskiej, prepozyt parafii chełmeńskiej, dnia 1-go bieżącego, ochrzcił dwoma imionami bliźnięta, mianowicie Wojciech i Andrzej, syna, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Jakub Bąkowski łowczy grabowicki i Zuzanna Męcińska starościna ostrzeszowska i córkę dwoma imionami Tekla i Barbara, dzieci Wielmożnych Teodora i Balbiny Wzdulskich, prawowitych małżonków, trybunów sanockich, dziedziców z Zagórza, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Walenty Męciński starosta ostrzeszowski i Bona Bąkowska łowczyni grabowicka.
Rok 1771
Lipiec
Dnia 25. bieżącego. Ten sam, jak wyżej, dopełniłem w kościele opuszczoną ceremonię nad ochrzczonym w domu, dnia 7-go przeze mnie, Przewielebnego Walentego Porębińskiego, prepozyta szpitala przedborskiego, dzieckiem imieniem Jan z Dukli, synem Urodzonych Ludwika i Brygidy Ostrowskich, prawowitych małżonków, ekonomów z Masłowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Antoni Golański i Ludwika Wysocka.
Listopad
Strzelce
Ja, jak wyżej, ochrzciłem we dworze Strzelce w domu za zgodą Znakomitego i Wielebnego Jana Grochowalskiego  scholastyka katedry płockiej, prepozyta chełmeńskiego, roku, jak wyżej, dnia 23 listopada, córkę, której nadałem dwa imiona, mianowicie Anna i Cecylia Jaśnie Wielmożnych Atanazego i Agnieszki Radońskich, prawowitych małżonków, wicewojewodów okręgu chęcińskiego, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Teodor Dobiecki i Jadwiga, następnie uroczysta ceremonia odbyła się roku, jak wyżej, dnia 30 listopada, której asystowali Wielmożny Antoni Maj i Anna Dobiecka, brat z siostrą.
Grudzień
Biestrzyków
Dnia 23 grudnia roku 1771. Ja, Jan Grochowalski, scholastyk katedry płockiej, prepozyt chełmeński, ochrzciłem imieniem Tomasz, syna Urodzonego Wawrzyńca i Zofii Jackowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Maciej Dorożyński i panna Salomea Błeszyńska z Biestrzykowa.
Rok 1772
Styczeń
Biestrzyków
Dnia 11 tego samego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Antoni, syna Urodzonych Macieja i Doroty Orzelskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Błeszyński i Urodzona Zofia Zagorowska z Biestrzykowa.
Czerwiec
Dobra Krasowice
Dnia 4 czerwca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Filip Neriusz Antoni, syna Wielmożnych Jakuba i Bony Bąkowskich, prawowitych małżonków, ? grabowickich, którego rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Franciszek Ksawery Grochowalski oficjał kurelowski, prepozyt przedborski i Wielmożna Pani Zuzanna Męcińska starościna ostrzeszowska, posesorka z Chełma.
Rok 1773
Maj
Strzelce
Dnia 10 maja, roku 1773. Ja, Józef Piotrowski zarządca chełmeński, ochrzciłem z wody we dworze Strzelce dziecko, córkę Wielmożnych Atanazego i Agnieszki trybunów okręgu opoczyńskiego [brak nazwiska rodziców], której nadałem trzy imiona Marianna, Antonina i Barbara. Rodzicami chrzestnymi jej zaś byli Wielmożny Pan Karol Maj stolnik żytomierski z Wielmożną Jadwigą Sałecką podczaszyną sanocką.
Sierpień
Krasowice.
Dnia 6-go sierpnia, Roku Pańskiego 1773. Ja, Józef Piotrowski wikary kościoła chełmskiego, ochrzciłem dwoma imionami Ignacy Loyola i Jakub, syna Wielmożnych Jakuba i Bony Bąkowskich, prawowitych małżonków, łowczych grabowieckich, dziedziców dóbr Krasowice. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Znakomity i Przewielebny Jan Grochowalski scholastyk katedry płockiej, prepozyt włodowicki, ko?, chełmski z Wielmożną Panią Ewą Suchecką stolnikową piotrkowską.
Rok 1777
Sierpień
Biestrzyków.
Dnia 25. Ja, jak wyżej, ochrzciłem Teklę ojca Urodzonego Piotra Wasielowskiego i Urodzonej matki Katarzyny Jackowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Jan Grochowalski miejscowy prepozyt i Urodzona Pani Konstancja Bukowska.
Wrzesień
Biestrzyków.
Dnia 18. Ja, Fortunat Biedroński z zakonu św. Ojca Franciszka z konwentu radomszczańskiego, ochrzciłem Michała Franciszka, syna Urodzonych Pana Jana i  Salomei Błeszeńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Wielebny Jan Grochowalski kanonik płocki, miejscowy prepozyt z Urodzoną Panią Zdziarską, Urodzona Pan Zdziarski z Urodzoną Panią Ciszkowską z Masłowic.
Rok 1779
Marzec
Biestrzyków Mały
Dnia 20. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna ze Sieny, córkę rodziców Urodzonych Piotra i Katarzyny Wasielewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Urbański i Urodzona P. Helena Wysocka, oboje z Chełma.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1765
Styczeń
Ja Zygmunt Oraczowski kanonik kielecki, prepozyt chełmeński, dnia 17 stycznia, poprzedziwszy osobiście trzema zapowiedziami, pierwszą w święto pierwszej Niedzieli Starozapustnej, 2-gą w Niedzielę Epifanii, 3-cią w pierwszą niedzielę po Epifanii, mając ich wzajemną zgodę, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód w obliczu kościoła, uznałem, potwierdziłem i błogosławiłem  w obecności świadków Urodzonego ? Błeszyńskiego, Antoniego Zagorowskiego, Stanisława Bogusławskiego i wielu innych ze szlachty z Dużego, także z Małego Biestrzykowa, zwiazek małżeński  Szlachetnego Piotra Wasilowskiego z Katarzyną Jackowską panną.
Styczeń
Dnia 28. tego samego. Ja, Zygmunt Oraczowski kanonik kielecki, prepozyt chełmeński po ogłoszeniu w mojej i rzejowickiej parafiach trzech zapowiedzi i nie znajdując żandych kanonicznych przeszkód, mając ich wzajemną zgodę, uznałem i potwierdzilem w obliczu kościoła związek małżeński Urodzonych Augustyna Janikowskiego z Dużego Biestrzykowa parafii rzejowickiej z Salomeą Zarembiną wdową ze Srokowa parafii chełmeńskiej. Świadkowie Urodzony Jan Błeszyński, Paweł Wilkoszewski,  Antoni Błeszyński i wielu innych osób wiarygodnych ze szlachty.
Luty
Dnia 17 lutego. Przewielebny, jak wyżej, poprzedziwszy osoboście trzema zapowiedziami w poszczególnych niedzielach i nie znajdując żandych kanonicznych przeszkód, mając ich wzajemną zgodę, uznałem, potwierdzilem i błogosławiłem w obliczu kościoła związek małżeński Urodzonych Wawrzyńca Jackowskiego z Dużego Biestrzykowa parafii rzejowickiej z Zofią Skąpską panną z Małego Biestrzykowa parafii chełmeńskiej. Świadkowie Urodzony Jan Błeszyński, Antoni Zagurowski i wielu innych.
Rok 1773
Styczeń
Dnia 13 stycznia, Roku Pańskiego 1773. Znakomity Wielebny Jan Grochowalski scholastyk katedry płockiej, kanonik wolborski, prepozyt chełmeński, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel  wobec Boga i zgromadzonego ludu, nie znajdując żadnych przeszkód, mając ich wzajemną zgodę, uznał, potwierdził i błogosławił w obliczu kościoła wobec świadków Wielmożnego Pana Konstantego Kamockiego podczaszego malborskiego, dziedzica i posesora dóbr Kodrąb, Urodzonego Adama Dąbrowskiego, Łukasza Błeszyńskiego i wielu innych, związek małżeński Urodzonych Jana Rutkowskiego z Salomeą Błeszyńską z dóbr Małego Biestrzykowa.
Rok 1775
Dnia 25 lutego, roku 1775. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, mając ich wzajemną zgodę, potwierdziłem i błogosławiłem wobec świadków Józefa Starczewskiego, Mikołaja Trzcińskiego, Antoniego Błeszyńskiego i wielu innych obecnych, małżeństwo Urodzonego Wojciecha Zabłockiego z Urodzoną Marianną Błeszyńską na swojej części Biestrzykówka.

ZGONY

Rok 1765
Marzec
Dnia 4. zmarł Urodzony Antoni Zaręba starzec w niedostatku, opatrzony sakramentami.
Maj
Dnia 16 maja w święto Pana [naszego] Jezusa Chrystusa  odszedł w Panu we dworze plebana, Urodzony Pan Szymon Józef Więckowski lat około 38, chorując przez siedem tygodni, wyspowiadany i umocniony świętymi sakramentami,  namaszczony świętymi olejami i opatrzony ostatnim błogosławieństwem i odpuszczeniem [grzechów], pochowany ? dnia w grobowcu przed dużym ołtarzem, którego dusza ? w błogosławieństwie Pana.
Rok 1768
Kwiecień
Dnia 13. tego samego odszedł w Panu Szlachetny biedak Stanisław Bogusławski z Małego Biestrzykowa, opatrzony sakramentami przez tego samego Wielebnego zarządcę, [pochowany] na cmentarzu.
Lipiec
Dnia 12 odszedł w Panu niespodziewanie Wielmożny Ludwik Dobiecki trybun radomszczański, dziedzic w Strzelsku, pochowany w grobowcu przy kaplicy św. Anny.
Rok 1769
Czerwiec
Dnia 19 czerwca odszedł w Panu Urodzony Adam Wysocki, opatrzony wszystkimi sakramentami przez Wielebnego Wawrzyńca Majerowskiego zarządcę chełmeńskiego. Pochowany w grobowcu przed dużym ołtarzem. Lat około 60.
Rok 1773
Biestrzyków
Dnia 26 kwietnia został pochowany Urodzony Wawrzyniec Jackowski z Biestrzykowa lat około 40. Opatrzony wszystkimi sakramentami przeze mnie, wyżej wymienionego wikarego. Spocząl na cmentarzu.
Rok 1774
Wrzesień
Dnia 8 zmarła Szlachetna Tekla Jarzynina żebraczka lat około 50. Opatrzona sakramentami przeze mnie miejscowego wikarego. Spoczęła w Panu, pochowana na cmentrzu.
Rok 1778
Październik
Dnia 18  zmarł w Koczoni Wielmożny Pan Ignacy Jabłoński lat 77 burgrabia piotrkowski, opatrzony sakramentami, dobrze przygotowany, złożony w grobowcu przy ołtarzu św. Anny.
Rok 1779
Maj
Mały Biestrzyków
Dnia 20 zmarł Urodzony Pan Michał Skąpski lat 100, opatrzony wszystkimi sakramentami zgodnie z przepisami kościelnymi, pochowany na cmentarzu po wschodniej [stronie].


   Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1779-1795

URODZENIA

Rok 1780
Mały Biestrzyków.
Roku, jak wyżej, dnia 21 listopada Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzoną 20 tego, jak wyżej, której zostało nadane imię Katarzyna z Vadstena i M?, córkę Urodzonych Marianny i Wojciecha Zabłockich, prawowitych małżonków tej parafii. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona panna Helena i Urodzony Pan Antoni Zagurowski z Biestrzykowa. Wszyscy z parafii chełmeńskiej.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1781
Granice.
Roku Pańskiego tysiąc siedemset osiemdziesiątego pierwszego, dnia 3-go lutego. Ja, Marcin Kamocki wikary aplikant parafii narzeczonej, błogosławiłem małżeństwo Urodzonej Brygidy Kobielskiej panny (parafia Rzejowice), córki niegdyś Urodzonego Romana Kobielskiego dowódcy oddziału wojsk obcych z Urodzonym Kazimierzem Michalskim kawalerem z parafii chełmeńskiej, posesorem wsi Granice (pod tą parafią chełmeńską). Publiczna jedna zapowiedż w obu parafiach, również indult od Znakomitego oficjała kurelowskiego z dyspensą w dwóch zapowiedziach. Świadkowie tego aktu obecni byli Urodzony Pan Benedykt Czaplicki skarbnik latyczowski z Rzejowic, Urodzony Pan Andrzej Bydłowski skarbnik sochaczewski z Kraszowic, Urodzony Pan Ksawery Jabłoński z Koczoni burgrabia piotrkowski i wielu innych.

ZGONY

Rok 1780
Chełmo
5-go maja
Zmarł Wielmożny Pan Jerzy Żdziarski podczaszy wyszogrodzki lat około 40, opatrzony wszystkimi sakramentami i pochowany w kościele św. Anny w trzecim rzędzie ? św. Ojca Franciszka Obserwanta
Rok 1781
Granice
Roku Pańskiego tysiąc siedemset osiemdziesiątego pierwszego, dnia 3-go czerwca zmarł nagłą śmiercią przez napad epilepsji Urodzony kawaler, młodzieniec Filip Kobielski, lat plus minus 21, syn niegdyś (po śmierci) Urodzonego Romana Kobielskiego żołnierza obcych wojsk, Pochowany dnia 6-go tego, jak wyżej w grobowcu pod ołtarzem św. Anny w kaplicy.

 

   początek strony