DALESZYCE

 

Archiwum Państwowe w Kielcach

Zespół: 21/82/0

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Daleszycach 1826-1912

  
KSIĘGI URODZEŃ
  
KSIĘGI MAŁŻEŃSTW
  
KSIĘGI ZMARŁYCH

Archiwum Diecezjalne w Kielcach
Parafia Daleszyce

Liber baptisatorum 1658-1689
Liber baptisatorum 1690-1717
Liber baptisatorum 1719-1739
Liber baptisatorum 1781-1825
Liber baptisatorum 1785-1810
Liber copulatorum 1645-1697
Liber copulatorum 1709-1751
Liber copulatorum 1751-1811
Liber copulatorum 1752-1811
Liber mortuorum 1821-1833

 

Parafia w Daleszycach
Zespół 82


KSIĘGI URODZEŃ

Księga urodzonych, sygn.21, akt 56
Rok 1826
Działo się w mieście Daleszycach dnia siedemnastego marca tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie pierwszey po południu. Stawił się Antoni Wasielewski żołnierz dymisionowany tu w Daleszycach zamieszkały lat dwadzieścia ośm maiący, w obecności Jana Kesche szynkarza z Daleszyc lat trzydzieści, tudzież Wawrzyńca Dziury mieszczanina z Daleszyc lat czterdzieści pięć maiących i okazał nam dziecię płci żeńskiey, urodzone tu w Daleszycach, dnia siedemnastego marca roku bieżącego, o godzinie czwartey rano z jego małżonki Salomei z Jęczmyków lat dwadzieścia maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Józefa, a rodzicami iego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Jan Kesche i Zofia Bęklewska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany został bo oyciec i świadkowie pisać nie umieią. X.Marcin Nowicki proboszcz daleszycki.

Księga urodzonych, sygn. 23, akt 1
Rok 1828
Działo się w mieście Daleszycach dnia czwartego stycznia tysiąc ośmset dwudziestego ósmego roku o godzinie ósmey z rana. Stawił się Antoni Wasielewski mieszczanin w Daleszycach zamieszkały lat trzydzieści maiący, w obecności Pawła Gnidzińskiego szynkarza z Radlina lat dwadzieścia ośm, tudzież Mikołaja Wiewióry mieszczanina lat czterdzieści maiących i okazał nam dziecię płci męzkiey, urodzone tu w Daleszycach, dnia trzeciego stycznia roku bieżącego, o godzinie ósmey w wieczór z jego małżonki Salomei z Jenczyków lat dwadzieścia dwa maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Julian, a rodzicami iego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Paweł Gnidziński i Wiktorya Ungerowa. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas został podpisany bo oyciec i świadkowie pisać nie umieią. X.Marcin Nowicki proboszcz daleszycki.

Księga urodzonych, sygn. 25 , akt 9
Rok 1830
Działo się w mieście Daleszycach dnia siedemnastego stycznia tysiąc ośmset trzydziestego roku o godzinie dwunastey w południe. Stawił się Antoni Wasielewski mieszczanin w Daleszycach zamieszkały lat trzydzieści dwa maiący w obecności Piotra Cedro mieszczanina z Daleszyc lat trzydzieści ośm tudzież Franciszka Kołodziejskiego mieszczanina z Daleszyc lat czterdzieści ośm maiących i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Daleszycach dnia szesnastego stycznia roku bieżącego o godzinie czwartej z rana z iego małżonki Salomei z Jęczmyków lat dwadzieścia pięć maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Agnieszka a rodzicami iego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Piotr Cedro i Salomea Wącigowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez nas został podpisany, bo oyciec i świadkowie pisać nie umieją. X. Marcin Nowicki proboszcz daleszyckiKSIĘGI MAŁŻEŃSTW

Księga małżeństw, akt 3
Rok 1812
Roku tysiąc ośmset dwunastego dnia piątego lutego. Przed nami Administratorem Parafii Daleszyckiej Urzędnikiem Stanu Cywilnego gminy daleszyckiej powiatu kieleckiego w Departamencie Radomskim stawił się Marcin Zwierzyński wdowiec po Łucji z Wieliczków obywatel w Daleszycach zamieszkały, liczący lat podług złożonej metryki wyietej z ksiąg kościoła radoszyckiego sześćdziesiąt i trzy nieskończone, syn Michała Zwierzyńskiego i Reiny z Stowińskich iuż zmarłych. Stawiła się także panna Wiktoria Wasilowska maiąca lat dwadzieścia ieden skończone według metryki wyjętej z ksiąg kościoła daleszyckiego, córka Pawła Wasilowskiego i Marianny z Gaiewskich iuż oboyga w Daleszycach zmarłych w asystencyi Rady familijney, iako to Franciszka Koładzińskiego szwagra i opiekuna maiącego lat dwadzieścia dziewięć, Macieja Cedro szwagra lat czterdzieści ośm liczącego, tudzież Wawrzeńca Otto burmistrza lat czterdzieści pięć liczącego i Kajetana Kwaśniewskiego szwagra lat trzydzieści ieden liczącego wszystkich obywateli Daleszyc i okazała nam akt uszanowania sporządzony w mieście powiatowym Kielcach na dniu trzydziestym pierwszym stycznia roku tysiąc ośmset dwunastego przez notaryusza ur. Franciszka z Brodów i Zóchowa Zóchowskiego adresowany do pana Franciszka Koładzińskiego opiekuna swego. Strony stawaiące żądaią abyśmy przystąpili do obchodu ułożonego między niemi małżeństwa; którego zapowiedzi wyszły przed głównemi drzwiami naszego Domu Gminnego to iest: pierwsza dnia dziewiętnastego stycznia, a druga dnia dwudziestego szóstego stycznia tegoż roku o godzinie dwunasty w południe. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaszło, my przerzawszy wymienione akta uszanowania; z których okazuje się, iż formalności iakich prawo wymaga, zachowane zostały, przychylaiąc się do namienionego żądania po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżey wyrażonych papierów, iako też Działu szóstego Kodexu Napoleona w Tytule o Malżeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czli chcą pobrać się z sobą, a na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich iest wola; oświadczamy w imieniu Prawa; iż Marcin Zwierzyński i panna Wiktorya Wasilowska połączeni są z sobą węzłem małżeństwa. Tego wszystkiego spisaliśmy akt w przytomności Michała Gaiewskiego maiącego lat trzydzieści dwa rymarza i Woyciecha Zwierzyńskiego maiącego lat pięćdziesiąt dwa, brata rodzonego nowozaślubionego; niemniey Mikołaia Pakuły kowala maiącego lat czterdzieści trzy i Jakuba Lizisa szewca maiącego lat trzydzieści; wszyscy mieszkańcy miasta Daleszyc, który stawaiącym przeczytany i podpisany został przez dwóch świadków i przez nas, inni zaś pisać nie umieją. X.Tomasz Paszkowski administrator parafii Daleszyckiej Zastępca Urzędnika Stanu Cuwilnego, Wawrzeniec Otto Burmistrz iako świadek, Woyciech Zwierzyński świadek.

Księga małżeństw, akt 33

Rok 1815
Roku tysiąc ośmset piętnastego dnia dwudziestego szóstego lipca. Przed nami proboszczem daleszyckim Urzędnikiem Cywilnym gminy daleszyckiej powiatu kieleckiego w Departamencie Radomskim stawił się Ur.Jm.Pan Józef Ungier licząc lat trzydzieści trzy podług złożonej metryki wyietej z ksiąg kościoła szydłowskiego wdowiec po Elżbiecie z Radeckich possesor sołtystwa w Kargowy, powiecie szydłowskim, Departamencie Krakowskim leżącego, syn Ur.Jm:Pana Woyciecha Ungiera w Szydłowie zamieszkałego obywatela i Salomei z Sulikowskich. - Stawiła się także Jm. pani Wiktoria z Wasielowskich Zwierzyńska, wdowa po Marcinie Zwierzyńskim licząca lat dwadzieścia cztery podług złożoney metryki wyjętej z ksiąg kościoła daleszyckiego w Daleszycach na gospodarstwie osiadła obywatelka, córka Pawła Wasielowskiego i Marcyanny z Gaiewskich niegdy w Daleszycach zamieszkałego burmistrza. Strony stawaiące żądaią abyśmy przystąpili do obchodu ułożonego między niemi małżeństwa; którego zapowiedzi wyszły przed głównemi drzwiami naszego Domu Gminnego oraz w parafii kargowskiej, to iest: pierwsza dnia dziewiątego lipca, a druga dnia szesnastego lipca roku bieżącego godzinie dwunastey w południe. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaszło, my przyrzawszy wymienione papiery; z których okazuje się, iż formalności iakich prawo wymaga, zachowane zostały, przychylaiąc się do namienionego żądania po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżey wyrażonych papierów, iako też Działu szóstego Kodexu Napoleona w Tytule o Małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czli chcą pobrać się z sobą, a na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich iest wola; oświadczamy w imieniu Prawa; iż Ur.Jm.Pan Józef Ungier i Jm. Pani Wiktorya z Wasielowskich połączeni są z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Ur.Wicentego Szydzieńskiegoo maiącego lat trzydzieści leśniczego Lasów Narodowych i Wicentego Szeklewskiego lat trzydzieści liczącego; niemniey Franciszka Koładzieyskiego maiącego lat trzydzieści trzy; P. Kaietana Kwaśniewskiego lat trzydzieści cztery liczącego obydway szwagrowie nowozaślubioney, wszyscy zaś w Daleszycach na gospodarstwie osiadli obywatele. Akt niniejszy został stawaiącym przeczytany i podpisany został przez nas i przez osoby w akcie wyrażone. X.Marcin Nowicki proboszcz daleszycki Urzędnik Stanu Cuwilnego, Józef Ungier Nowo Zaślubiony, Wiktorya Zwierzyńska nowozaślubiona, Wincenty Szydziński świadek, Wincenty Bęklewski świadek, Franciszek Koładzieński świadek, Kajetan Kwaśniowski świadek.

Księga zaślubionych, sygn. 20, akt 42
Rok 1825
Roku tysiącznego osiemsetnego dwudziestego piątego, dnia dwudziestego pierwszego miesiąca listopada. Przed nami proboszczem Parafii Daleszyckiej sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Daleszyckiej, powiatu kieleckiego w województwie krakowskim stawili się Antoni Wasilewski maiący podług złożonej przed nami metryki wyjętej z ksiąg kościoła parafialnego daleszyckiego lat dwadzieścia siedem, w Daleszycach zamieszkały syn Pawła Wasilewskiego i Maryanny z Gajewskich już nieżyjących rodziców w Daleszycach zamieszkały. Stawiła się także panna Salomea Jęczmykowna dowodząca złożoną przed nami metryką wyjętą z ksiąg kościoła parafialnego daleszyckiego iż skończyła rok dziewiętnasty wieku swego, w assystencji ojca swego Marcina Jęczmyka mieszczanina w Daleszycach zamieszkałego i matki Katarzyny z Bassów z drugiej strony. Strony stawające żądają, ażebyśmy do ułożonego między niemi obchodu małżenstwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przed głównemi drzwiami naszego Domu Gminnego to iest pierwsza dnia szóstego miesiąca listopada, druga dnia trzynastego miesiąca listopada roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa umiadomieni nie zostaliśmy, a rodzice niniejszym na obchód małżenstwa pozwalają, przychylając się zatem do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i Działu szóstego Tytułu Prawa o Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą połączyć się z sobą węzłem małżenstwa. Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka jest ich wola, ogłaszamy w imię Prawa iż Antoni Wasilewski z panną Salomeą Jęczmykowną połączeni są z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisany akt w przytomności Józefa Wasilewskiego brata rodzonego wstępującego w stan małżeński lat trzydzieści trzy liczącego i Franciszka Kołodziejskiego lat czterdzieści pięć mającego mieszczan w Daleszycach zamieszkałych niemniej Michała Kotyniewicza lat czterdzieści pięć liczącego i Wincentegoo Bassa lat pięćdziesiat maiącego mieszczan w Daleszycach zamieszkałych. Akt niniejszy został stawającym przeczytany i podpisany przez nas, gdyż osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją - Marcin Nowicki.


KSIĘGI ZMARŁYCH

Księga zmarłych, akt 60
Rok 1813
Roku tysiąc ośmset trzynastego dnia dwudziestego piątego maia o godzinie szóstey rano. Przed nami proboszczem daleszyckim Urzędnikiem Cywilnym gminy daleszyckiey powiatu kieleckiego w Departamencie Radomskim stawili się Antoni Jęczmyk brat zmarlego maiący lat trzydzieści siedm i Franciszek Formankiewicz sąsiad lat sześćdziesiąt dziewięć liczący obydway osiedli w Daleszycach na gospodarstwie i oświadczyli nam, iż dnia dwudziestego czwartego maia roku bieżącego o godzinie dziesiątey wieczorem w domu pod numerem pięćdziesiąt ieden umarł Marcin Jęczmyk maiący lat trzydzieści dziewięć mąż pozostałey Katarzyny z Basów w Daleszycach na gospodarstwie osiadły. Po czem mimiejszy akt po przeczytaniu onego stawaiącym przez nas podpisany został oświadczaiący pisać nie umieią. X.Mar.Nowicki proboszcz daleszycki Urzednik Cywilny.


 

początek strony

 

 
  Archiwum Diecezjalne w Kielcach.

Parafia Daleszyce.Liber baptisatorum 1658-1689

19 września 1668 r. Dnia, jak wyżej, ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Szymon syna Andrzeja Jęczmyka i Anny Misiankówki prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Bartłomiej Drugiński? i Anna Majanka wszyscy z miasta.

7 marca 1671 r. Ja Marcin Strykiewicz wikariusz daleszycki ochrzciłem dziecko imieniem Grzegorz syna Andrzeja Jęczmyka i Anny Kielianówki prawowitych małżonków z miasta. Rodzice chrzestni Karol? Jaremowicz i Dorota organiścina z miasta.

7 grudnia 1676 r. - Ja, Gaspar Misiorowicz ochrzciłem Tomasza, syna Andrzeja Jęczmyka i Anny Kielanówki prawowitego małżeństwa z miasta. Rodzice chrzestni Marcin Jaremowicz i Agnieszka Biedzina z miasta.Liber baptisatorum 1690-1717

30.I.1694 - [...] ochrzciłem Marinę urodzoną legalnie z Szymona Jeczmyka i Jadwigi z miasta. Rodzice chrzestni Stanisław Sabelniczek i Agnieszka Kowalska z miasta.

30.XI.1696 - [...] ja Aleksander Wciślicki wikariusz daleszycki ochrzciłem Mikołaja syna Grzegorza Jęcmyka i Zofii. Rodzice chrzestni Stanisław Pakuła i Teresa Zdzichowna z miasta.

19.XII.1696 - [...] ja ochrzciłem Tomasza syna Szymona Jęczmyka i Jadwigi. Rodzice chrzestni Maciej Kowalski i Anna Siecka wszyscy z miasta.

13.X.1698 - Ja Jan Charabniowicz wikariusz daleszycki ochrzciłem bliźnięta Szymona Jęczmyka i Jadwigi Łukasza i Jadwigę. Rodzice chrzestni urodzony Józef Sieniawski i urodzona [?] Michałowska z Woli Jachowej.

18.XII.1701 - [...] ochrzciłem Agnieszkę legalnie urodzoną z Grzegorza Jęczmyka i Zofii z miasta. Rodzice chrzestni Grzegorz Pazera i Zofia Kubina z miasta.

13.I.1705 - Ja Krzysztof Górski [...] ochrzciłem Sebastiana legalnie urodzego z Tomasza Jęczmyka i Doroty z miasta. Rodzice chrzestni Jakub Cedrowicz i Marianna Hinczonka z miasta.

9.IV.1705 - Ja Stanisław Dbalski [...] ochrzciłem Katarzynę legalnie urodzoną z Grzegorza Jęczmyka i Zofii z miasta. Rodzice chrzestni Andrzej Gągalski śpiewak daleszycki i Katarzyna Pazierzyna z miasta.

1.XI.1706 - Ja, ochrzciłem Tomasza, syna legalnie urodzonego z Tomasza Jęczmyka i Doroty; Rodzicami chrzestnymi byli Paweł Wolborski pisarz daleszycki i Katarzyna Łukawska wszyscy z miasta.

5.I.1707 - Ja, Stanisław Dbalski proboszczc kościoła daleszyckiego ochrzciłem Jana, syna legalnie urodzonego z Szymona Jęczmyka i Jadwigi z miasta; Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Sukowski i Agnieszka Słopieczynka z miasta.

10.III.1708 - Ja, Stanisław Dbalski proboszczc kościoła daleszyckiego ochrzciłem Marcina, syna legalnie urodzonego z Tomasza Jęczmyka i Doroty; Rodzicami chrzestnymi byli Walenty Żurek i Zofia Hinczanka wszyscy z miasta.

26.III.1708 - Ja, Stanisław Dbalski proboszczc kościoła daleszyckiego ochrzciłem Reginę, córkę legalnie urodzoną z Grzegorza Jęczmyka i Zofii; Rodzice chrzestni Walenty Żurek i panna Agnieszka Słopiecka z miasta.

4.IX.1709 - Dzień i rok i ja jak wyżej, ochrzciłem Reginę, córkę Tomasza Jęczmyka i Doroty prawowitego małżeństwa z miasta. Rodzice chrzestni Albert Konwicki i Zofia Madejowa.

29.III.1711 ochrzciłem Reginę córkę Tomasza Jęczmyka i Doroty prawowitego małżeństwa. Rodzice chrzestni Józef Dolianek i Dorota Wasińska z miasta.

9.I.1714 - dzień ten sam, ja jak wyżej ochrzciłem Zofię córkę Grzegorza Jęczmyka i Zofii prawowitego małżeństwa z miasta. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Dalianek i Anna nieczyt.


Liber baptisatorum 1719-1739

30.I.1731 - [...] ochrzciłem córkę Martynę Sebastiana Jęczmyka i Małgorzaty prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Jan Słopiecki i Anna Moskalowa.

10.IV.1732 - Ja Stanisław Telidzyński [...] ochrzciłem syna Stanisława szlachetnego Władysława Gajowskiego i Salomei z Radomic prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni wielebnyJPan JakubWengrzyński wikariusz daleszycki i Anna Jeżowska z Dankowa.

12.I.1733 - Administrator, wielebny Jakub Węgrzynowski ochrzciłem córkę Agnieszkę Sebastiana Jeczmyka i Małgorzaty prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Józef Konwicki i Łucja Gąsiorowska wszyscy z miasta.

19.IV.1735 - Ja Jakub Wengrzynek ochrzciłem syna Wojciecha Sebastiana Jeczmyka i Małgorzaty prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Jan Łojek i Regina Abramowna wszyscy z miasta.

3.XI.1738 - [...] ochrzciłem córkę Katarzynę Sebastiana Jeczmyka i Małgorzaty prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wawryniec Abram i Franciszka Paryszczyna wszyscy z miasta.


Liber baptisatorum 1781-1825

Daleszyce. 20 czerwca 1781 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Julianna córkę uczciwego Adama Wasiloskiego i Reginy Kozubówki prawowitych małżonków. Rodzice chrzesti Bazyli Mińkowski żołnierz i Wiktoria Poradowska alias Musiałowa.

Daleszyce. 20 lipca 1782 r. Wielebny Wawrzyniec Migralski wikariusz [?] w Daleszycach ochrzcił dziecko imieniem Jakub urodzone wczoraj, syna Adama Wasieloskiego i Reginy Kozubówki prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jakub Ziadek i Agnieszka Słopiecka wszyscy z miasta.

Miasto [Daleszyce] 30.VII.1783 - Ja jak wyżej ochrzciłem dziecko urodzone wczoraj imieniem Ignacy, syna uczciwego Andrzeja Jęczmyka i Katarzyny Retównej prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Tomasz Kwiatek i Franciszka Łukawska.

21.VI.1785 - Ja jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Jan, syna uczciwego Adama Wasiloskiego i Reginy Kozubownej prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Antoni Purzyński strażnik świątyni i Marianna Bielecka.

Wola Jachowa.1.IV.1786 - Ja Józef Rokiciński wikariusz daleszycki ochrzciłem dziecko imieniem Wojciech, syna pracowitego Łukasza Górskiego i Zofii Bajankii prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Szymon Rubak i Katarzyna Grzesiczka.

Daleszyce. 24 lipca 1786 r. Ja ochrzciłem dziecko urodzone wczoraj imieniem Ignacy syna uczciwego Adama Wasiloskiego i Reginy Kozubówny prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Baltazar Smołuch i Rozalia Jeziorska.

Daleszyce. 16.X.1786 - Ja ochrzciłem dziecko imieniem Felicjan, syna uczciwego Andrzeja Jęczmyka i Katarzyny Retówny prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Gołuchowski i Marianna Jglinszczanka.

Krajno. 15.XII.1786 - Ja ochrzciłem dziecko imieniem Tomasz, syna pracowitego Franciszka Janika i Magdaleny Gajoskiej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Barycki i Rozalia Szlifikowa.

Daleszyce. 12.I.1787- Ja, Jan Zadęcki wikariusz daleszycki ochrzciłem dziecko imieniem Agnieszka, córkę uczciwego Antoniego Gajewskiego i Marianny Kalininszczanki prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Zjadek alias Wątrobiński i Agnieszka Załucczanka.

Daleszyce. 8.XII.1788 - Wielebny Paweł Zawisz ochrzcił dziecko imieniem Tomasz, syna uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkównej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Lizis i Marianna Bielecka.

Daleszyce. 6.II.1789 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Walenty, syna uczciwego Antoniego Gajewskiego i Marianny Kalicinszczanki prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Dziurski i Marianna Gołuchowska.

Daleszyce. 6 sierpnia 1789 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Kajetan syna uczciwego Adama Wasiloskiego i Reginy Kozubówny prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Kaczmarski żołnierz i Marianna Bielecka.

Daleszyce. 20.I.1790 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Sebastian, syna uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkównej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Szymon Słopiecki i Łucja Szymczykowa.

Daleszyce. 25.II.1790 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Kazimierz, córkę z nieprawego łoża Petroneli Jęczmyczki. Rodzicami chrzestnymi byli Szymon Szymczyk i Marianna Zwierzyńska.

Daleszyce. 16.X.1790 - Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Szymon, syna Andrzeja Jęczmyka i Katarzyny Retówny prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Pius Słopiecki i Katarzyna Janczowska.

Daleszyce, 29 grudnia 1790 r. Ja jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Wiktoria, córkę Pawła Wasielowskiego i Marcjanny Gajewskiej prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Józef Łabecki z Daleszyc i Wiktoria Gajewska z Bęczkowa matka Marcjanny

Daleszyce. 16.V.1791 - Ja Józef Fahl proboszcz daleszycki ochrzciłem dziecko imieniem Jan Nepomucen, syna uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkównej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Kazimierz Stachurski i Marianna Słopiecka.

Daleszyce, 6 kwietnia 1792 r. W[ielebny] Jan Zadęcki ochrzcił dziecko imieniem Marianna, córkę uczciwego Pawła Wasilowskiego i Marcjanny Gajowskiej prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Józef Ruszkowski żołnierz kawalerii królewskiej z Urodzoną Anną Bukowską.

Daleszyce. 6.VI.1792 - Ja, jak wyże ochrzciłem dziecko imieniem Antoni, syna uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkównej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Chmielowski i Teresa Golimetowa.

Daleszyce, 29 maja 1793 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Filip Józef, syna Pawła Wasilowskiego i Marcjanny Gajowskiej prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzeni Stanisław Wolicki i Zuzanna Stobińska.

Górne, 12 sierpnia 1794 r. Ja Józef Fahl proboszcz daleszycki ochrzciłem dziecko imieniem Marianna, córkę uczciwego Adama Wasilowskiego i Reginy Kozubównej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech Wojciechowski i Marianna Lizisowa.

Daleszyce. 18.III.1795 - Wielebny Jan Zadęcki ochrzcił dziecko imieniem Józef, syna uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkównej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Mateusz Deląg i Teresa Stachurska.

Daleszyce, 22 października 1795 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Jan Kanty, syna uczciwego Adama Wasilowskiego i Reginy Kozubównej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Michał Kozubowski i Tekla Śniotawka alias Malendzianka.

Górne 1, 30 kwietnia 1798 r. Ja Józef Fahl proboszcz daleszycki ochrzciłem dziecko imionami Filip Jakub, syna Urodzonych Aleksandra z Wasilów Wasilewskiego i Elżbiety z Hizów prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stefan Michalczewski Franciszka Sobkówna małżeństwo żebraków ze szpitala.

Daleszyce 110, 1 maja 1798 r. Ja Józef Fahl proboszcz daleszycki ochrzciłem dziecko imieniem Joanna, córkę uczciwego Adama Wasilowskiego i Reginy Kozubownej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Florian Gołuchoski i Katarzyna Stróżowa.

Daleszyce, 25.V.1798 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Antoni, syna Pana Pawła Wasiloskiego [nazwisko jest przekreślone] i Marcjanny Gajewskiej prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni urodzony Jan Szaniawski z Daleszyc i urodzona Marianna Krzyżanowska z Dębna.

Daleszyce 50. 27.V.1799 - Ja, jak wyże ochrzciłem dziecko imieniem Antoni, syna uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkównej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech Kryczka i Marianna Cedrowa.

Daleszyce 50. 24.IX.1800 - Ja Walenty Gierasieński wikariusz parafii daleszyckiej ochrzciłem dziecko imieniem Michał, syna uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkównej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Adam Mąchocki i Marianna Niepsujowa.

Daleszyce 50. 29.X.1802 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Marcin, syna uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkównej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Buras i Agnieszka Smurzyńska.

Daleszyce 50. 18.IX.1804 - Ja Józef Fahl proboszcz daleszycki ochrzciłem dziecko imieniem Mateusz, syna uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkównej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Jezierski i Agnieszka Mąchocka.

Daleszyce nr 51, 24 stycznia 1805 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Paweł, syna uczciwego Marcina Jęczmyka i Katarzyny Basianki prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Stanisław Musiał alias Poradowski i Magdalena Rychlowa.

Daleszyce 31. 11.XII.1805 - Ja Józef Fahl proboszcz daleszycki ochrzciłem dziecko imieniem Jan, syna uczciwego Michała Gajewskiego i Marianny Lewkowiczówny prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli sławetny Wojciech Malowski z Daleszyc i Zofia Jeżowska z młyna zwanego Krajewszczyzna.

Daleszyce nr 10, 16 grudnia 1805 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Wiktoria, córkę Franciszka Koładzieńskiego i Antoniny Wasielowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli wielebny Tomasz Paszkowski wikariusz parafii daleszyckiej i Marcjanna Wasielowska matka położnicy.

Daleszyce nr 50, 12 maja 1806 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dzieci bliźniaki, synów uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkównej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi pierwszego Stanisława byli Józef Lizis i Wiktoria Słopiecka, drugiego imieniem Jan Ignacy Golimeto i Katarzyna Molendzina

Daleszyce 41. 9.XI.1806 r. - Ja Józef Fahl proboszcz [loci] ochrzciłem dziecko imieniem Marcin, syna uczciwego Kajetana
Kwaśniewskiego i Konstancji Wasielowskiej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł Wasielowski ojciec położnicy i Wiktoria Masiewiczowa z Brzechowa.

Daleszyce nr 51, 2 listopada 1806 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Salomea, córkę sławetnego Marcina Jęczmyka i Katarzyny Basianki prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Michał Koreń i Marianna Ottówna

Daleszyce nr 10, 17 października 1807 r. Ja Tomasz Paszkowski wikariusz parafii daleszyckiej ochrzciłem dziecko imieniem Jan Kanty, syna uczciwego Franciszka Koładzieńskiego i Antoniny Wasielowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł Wasielowski i Marcjanna Wasielowska rodzice położnicy.

Daleszyce, 14 lutego 1808 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Walenty, syna uczciwego Kajetana Kwaśniewskiego i Konstancji Wasielowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Kanty Kossowski ekonom z Górna i Szlachetna Katarzyna Paszkowska z Daleszyc.

Daleszyce 31. 28.V.1808 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Petronela, córkę uczciwego Michała Gajewskiego i Marianny Lewkowiczówny prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jane Nepomucen Widera i Urodzona Teresa Paszkowska.

Daleszyce nr 13, 16 lipca 1809 r. Ja Paweł Podkuliński wikariusz parafii daleszyckiej ochrzciłem dziecko imieniem Ignacy, syna uczciwego Franciszka Koładzieńskiego i Antoniny Wasielowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Groszowski zarządca lasów i panna Teresa Paszkowska.

Daleszyce, 10 stycznia 1810 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Marianna, córkę uczciwego Kajetana Kwaśniewskiego i Konstancji Wasielowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wincenty Beklewski i Antonina Koładzieńska.

Daleszyce nr 215, 15 Września 1810 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Tekla, córkę uczciwego Antoniego Jęczmyka i Jadwigi Malerzanki prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jakub Sodel i Marianna Telidzanka.

Daleszyce 215, 16.IX.1810 - Ja jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Tekla, córkę uczciwego Antoniego Jęczmyka i Jadwigi Maleszanki prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jakub Sodel i Marianna Telidzanka.

Daleszyce 50, 18.IX.1810 - Ja jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Tekla, córkę uczciwego Walentego Jęczmyka i Magdaleny Dudkówny prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Maciej Molendal i Konstancja Kwaśniewska.

Daleszyce nr 37, 4 grudnia 1810 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Wincenty, syna uczciwego Franciszka Koładzieńskiego i Antoniny Wasielowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Trembecki zarządca lasów ze Słupca i Marianna Malowska z Daleszyc.

28.I.1811 - Ja jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Franciszek, urodzone tegoż dnia, syna uczciwego Jana Kaczmarskiego i Marianny Jęczmykównej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł Gawrońskii i Marianna Musiałówna Poradosczanka.

4.IV.1811 - Ja jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Wincenty, syna sławetnego Kajetana Kwaśioskiego i Konstancji z Wasielosichj prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni urodzony Aleksander Jakowiecki i służąca Marianna Malowska.

Daleszyce 138, 4 kwietnia 1811 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Wincenty, syna uczciwego Kajetana Kwaśniewskiego i Konstancji z Wasielowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Jakowiecki i służąca Marianna Malowska.

20.VIII.1812 - Ja Marcin Nowicki proboszcz daleszycki, kanonik katedry kieleckiej i kaznodzieja ochrzciłem dziecko imieniem Ludwik, syna uczciwego Franciszka Koładzińskiego i Antoniny Wasilowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wincenty Beklewski i wielmożna Józefa Nowicka z Daleszyc.

Daleszyce 1.IV.1813 r. - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Marianna, córkę uczciwego Antoniego Jęczmyka i Jadwigi Malareckiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Feliks Kaczmarski i Rozalia Zielonkowa z Daleszyc.

18.III.1814 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Józef, syna uczciwego Franciszka Koładzińskiego i Antoniny Wasielowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli [brak wpisu]

Daleszyce, 25.III.1814 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Józef, syna sławetnego Marcina Zwierzyńskiego i Wiktorii z Wasielowskich prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Józef Wasielowski pisarz z Cisowa i panna Marianna Małowska z Daleszyc.

Daleszyce, 10 czerwca 1814 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Antoni, syna uczciwego Kajetana Kwaśniewskiego i Konstancji Wasielowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Szaniaski i Franciszka Betkierowa z Daleszyc.

Daleszyce 27.III.1815 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Wojciech, syna syna uczciwego Antoniego Jęczmyka i Jadwigi Malareckiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Sebstian Jęczmyk i panna Apolonia Zagdańska z Daleszyc.

4.I.1816 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Wiktoria Agnieszka, córkę uczciwego Franciszka Koładzińskiego i Antoniny Wasielowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Józef Ungier i Antonina Dębińska z Daleszyc.

Daleszyce 8.II.1816 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Marianna, córkę uczciwego Tomasza Jęczmyka i Katarzyny Łukawskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Leopold Kryczka i Antonina Pakulanka z ?.

Daleszyce. 23.X.1816 r. Ja Andrzej Grot wikariusz parafii daleszyckiej ochrzciłem dziecko imieniem Marianna, córkę uczciwego Jakuba Wasiloskiego i Elżbiety Słopieckiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Michał Michałoski i Marianna Sodelowa z Daleszyc.

Daleszyce, 25.X.1816 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Leopold Wincenty Ignacy, syna uczciwego Kajetana
Kwaśniewskiego i Konstancji Wasilewskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wincenty Szydziński i Barbara Bukowska z Daleszyc.

Daleszyce 15.VIII.1817 r. Ja Andrzej Grot wikariusz parafii daleszyckiej ochrzciłem dziecko imieniem Marianna, córkę uczciwego Antoniego Jęczmyka i Jadwigi Malareckiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Walenty Ludwiński i Franciszka Sojkowa wszyscy z Daleszyc.

23.VIII.1817 - Znakomity i wielebny Antoni Kukliński prepozyt Świniar kanonik katedralny kielecki ochrzcił dziecko imieniem Szymon Tadeusz, syna uczciwego Franciszka Koładzińskiego i Antoniny z Wasileskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi wielebny Andrzej Grot wikariusz tego koscioła i Wielmożna Helena Leśniowska z Brzechowa.

Daleszyce 16.IX.1817 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Michał, syna uczciwego Sebastiana Jęczmyka i Joanny Wróbleskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Marcin Sajecki i panna Marianna [?], asysta Stefan Godzkoski kupiec i Tekla Widawska wszyscy z Daleszyc.

Daleszyce 25.II.1818 r. Ja Andrzej Grot wikariusz parafii daleszyckiej ochrzciłem dziecko imieniem Franciszka Marianna, córkę pracowitego Wincentego Bartkiewicza i Julianny z Wasiloskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Ostrowski z Daleszyc i panna Marianna Krzyżanowska ze Szkody, asysta Stefan Gudzikoski i Katarzyna Bartkiewiczówna z Daleszyc.

Daleszyce 12.VII.1818 r. Znakomity i Wielebny Marcin Nowicki prepozyt [loci], kanonik katedry kieleckiej ochrzcił dziecko imieniem Jakub, syna uczciwego Tomasza Jęczmyka i Katarzyny Łukawskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Kułaga i Joanna Jęczmykowa z Daleszyc.

Daleszyce, 19.I.1819 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Marcella Marianna, córkę uczciwego Kajetana Kwaśniewskiego i Konstancji Wasiloskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Koładziński i Wiktoria Ungierowa wszyscy z Daleszyc.

Daleszyce. 7.II.1819 r. Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Jan z Malty, syna uczciwego Józefa Wasilowskiego i Salomei Kamińskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Leopold Kryczka i Katarzyna Sajecka z Daleszyc.

Daleszyce 10.III.1819 r. Ja Andrzej Grot wikariusz parafii daleszyckiej ochrzciłem dziecko imieniem Józef, syna pracowitego Wincentego Bartkiewicza i Julianny Wasiloskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Michałoski i Tekla Widawska z Daleszyc.

2.IV.1819 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Leon Konstanty, syna uczciwego Franciszka Koładzińskiego i Antoniny Wasilewskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi Józef Koładziński i Wiktoria Ungierowa, asysta Andrzej Koładziński Konstancja Kwaśniewska.

Daleszyce 4.IV.1820 r. Wielebny Józef Ogiński ochrzcił dziecko imieniem Katarzyna, córkę uczciwego Sebastiana Jęczmyka i Joanny z Wróblewskich rodziców katolików prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Walenty Jęczmyk i Katarzyna Michalczykowa z Daleszyc.

Daleszyce, 18.VII.1820 - Ja, Marcin Nowicki kierownik kościoła ochrzciłem dziecko imieniem Marianna, córkę urodzonego Józefa Ungiera i Wiktorii z Wasielewskich prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni urodzony Stefan Żelichowski i urodzona Katarzyna Strojnowska oboje z Daleszyc.

Daleszyce 20.I.1821 r. Wielebny Józef Ogiński ochrzcił dziecko imieniem Fabian Sebastian, syna uczciwego Tomasza Jęczmyka i Katarzyny z Łukawskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wincenty Łukawski i Magdalena Rychlowna wszyscy z Daleszyc.

Daleszyce 11.II.1821 r. Ja ochrzciłem dziecko imieniem Ignacy, syna uczciwego Józefa Wasielewskiego i Salomei z Kamińskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Walenty Stocki mieszkaniec Kielc i Urodzona Katarzyna Strojnowska z Daleszyc, asysta Wincenty Bęklewski i uczciwa Balbina Potkiewiczowa wszyscy z Daleszyc.

2.III.1821 - Ja ochrzciłem dziecko imieniem Aleksander, syna uczciwego Franciszka Koładzińskiego i Antoniny z Wasielewskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi Pan Józef Konieczyński i uczciwa Balbina Podkiewiczowa. dziecko urodziło się 25. lutego.

Daleszyce, 28.V.1821 r. Ja ochrzciłem dziecko imieniem Magdalena Petronela, córkę uczciwego Kajetana Kwaśniowskiego i Konstancji z Wasielowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Józef Krajkowski i Urodzona Katarzyna Stroynowska Daleszyc.

Daleszyce 22.XI.1821 r. Ja ochrzciłem dziecko imieniem Katarzyna, córkę pracowitego Wincentego Bartkiewicza i Julianny Wasielewskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech Słopiecki i Marianna Golimetowa.

Daleszyce, 21.VII.1822 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Marianna Magdalena, córkę sławetnego Józefa Ungiera i Wiktorii z Wasielewskich prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni sławetny Wincenty Bęklewski i sławetna Salomea Wasielewska.

Daleszyce, 27.XI.1822 r. Ja Marcin Nowicki prepozyt [loci] ochrzciłem dziecko imieniem Wiktoria Barbara, córkę uczciwego Kajetana Kwaśniowskiego i Konstancji z Wasielewskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Józef Koniczyński z Daleszyc i uczciwa Katarzyna Graluczka z Daleszyc.

Daleszyce 6.I.1823 r. Ja ochrzciłem dziecko imieniem Antoni, syna pracowitego Tomasza Jęczmyka i Katarzyny z Łukawskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Michał Jęczmyk i Apolonia Kwiatkowska z Daleszyc.

Daleszyce 25.III.1823 r. Wielebny Józef Ogiński wikariusz parafii daleszyckiej ochrzcił dziecko imieniem Józefa, córkę uczciwego Józefa Wasielewskiego i Salomei Kamińskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Michał Kot i Zofia Beklewska.

Daleszyce 1.VII.1823 r. Ja ochrzciłem dziecko imieniem Antoni, syna pracowitego Wincentego Bartkiewicza i Julianny z Wasielewskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Marcin Mąchocki i Marianna Wątrobińska.

Daleszyce 16.IX.1824 r. Ja ochrzciłem dziecko imieniem Michał, syna pracowitego Wincentego Bartkiewicza i Julianny Wasielewskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Kroczek i Agnieszka Majowa.

Daleszyce, 5.XI.1824 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Karol, syna sławetnego Józefa Ungiera i Wiktorii z Wasielewskich prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Antoni Ostrowski i Balbina Potkiewiczowa.

Daleszyce 17.VII.1825 r. .. ochrzciłem dziecko imieniem Magdalena, córkę uczciwego Tomasza Jęczmyka i Katarzyny Łukawskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Golimento i Rozalia Rychlowna.


Liber baptisatorum 1785-1810

Daleszyce - 27.X.1795 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Jan Kanty syna uczciwego Adama Wasiloskiego i reginy Kozubówny prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Michał Kozubowski i Tekla Śniatówka alias młynarka .

Daleszyce 51 - 7.IX.1806 - Ja Józef Fahl proboszcz daleszycki ochrzciłem dziecko imieniem Mikołaj syna uczciwego Jana Kaczmarskiego i Marianny Jęczmykówny prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Adam Smużyński i Katarzyna młynarka.

Daleszyce 52 - 31.III.1808 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Ambroży syna uczciwego Jana Kaczmarskiego i Marianny Jęczmykówny prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Michał Cedro i Konstancja Wojciechowska.

2.XII.1810 - Wielebny Tomasz Paszkowski mansjonarz daleszycki ochrzcił dziecko imieniem Mikołaj, syna uczciwego Michała Gajewskiego i Marianny Lewkowiczówny prawowitego małżeństwa. Rodzice chrzestni slużący Maciej Cedro i Konstancja Kwaśnioska.

Daleszyce 37 - 4.XII,1810 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Wincenty syna uczciwego Franciszka Koladzińskiego i Antoniny Wasielowskiej prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni urodzony Franciszek Trembecki [praefectus ? ] ze Słopca i Marianna Malowska z Daleszyc.

15.VII.1812 - Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko imieniem Magdalena, córkę uczciwego Jana Kaczmarskiego i Marianny Jęczmukównej prawowitego małżeństwa. Rodzice chrzestni Michał Kamieński i Wiktoria Zwierzyńska z Daleszyc.


Liber copulatorum 1645-1697

30 stycznia 1668. Ja Stanislaw Jaśkowski pleban w Daleszycach potwierdzam i błogosławię związek małżeński między Andrzejem Jęczmykiem i Anną Misianką mieszkańcami miasta. Świadkowie Stanisław Ciepko, Jan Ślaska, Wojciech Musiał, Jakub Leśkiewicz.

Ja i dzień jak wyżej [20 stycznia 1693] zawarto związek małżeński między Szymonem Jęczmykiem i Jadwigą Kosczanką [Kos] z miasta, poprzedzone trzykrotnymi zapowiedziami, zatwierdziłem i pobłogosławilem,
świadkowie Bartłomiej Dbalec i Stanislaw Watroba z miasta i wielu innych.

Dnia 16 maja 1695 ja, jak wyżej małżeństwo między Grzegorzem Jęczmykiem i Zofia Suslanką [Susło?] z miasta, poprzedzone trzykrotnymi zapowiedziami, zatwierdziłem i pobłogosławilem, świadkami byli Albert Bolimento i Bartlomiej Borek i Piotr Florek z miasta.


Liber copulatorum 1709-1751

4.II.1717 - Ja [..] błogosławiłem małżeństwo między Franciszkiem Abramowiczem i Zofią Jęczmykową oboje? z miasta ;św. Józef Bębenek i Wojciech Łuszczyk z miasta.

25.VII.1730 - Ja, jak wyżej błogosławiłem małżeństwo między Sebastianem Jęczmykiem i Małgorzatą Dąbrowską;św. Jan Kościeszek, Franciszek Wadziński, Maciej Słopiecki.

28.I.1731 - Ja Jan Szyszczyński błogosławiłem małżeństwo między Franciszkiem Dętką i Katarzyną Jęczmykówką;św. Jakub Cedro, Walenty Łukawski, Jan Kościeszek.

Daleszyce 15.I.1739 - Ja [..] błogosławiłem małżeństwo między szlachetnym Adamem Ciemierzowskim i Salomeą Gajowską;św. Szlachetny Józef Zagrodzki, Franciszek Sy[?]kowski, Tomasz Waligórski.

5.X.1745 - [..] Grzegrz Nazarowicz błogosławił małżeństwo między uczciwymi Janem Posłowskim i panną Mariną Jęczmykową;św. Sebastian Niepsuj, Andrzej Łosak, Franciszek Abraham.

5.X.1745 - [..] błogosławił małżeństwo między szlachetnym Michałem Wasilewskim z województwa wołyńskiego i panną Marianną Krawczykówną;św. .

23.I.1746 - Wielebny Jan szyszczyński proboszcz daleszycki błogosławił małżeństwo między Dominikiem Delągiem i panną Marianną Jęczmykówką;św. Walenty Łykawski, Albert Żurek, Franciszek Abraham.


Liber copulatorum 1751-1811

30 czerwca 1753 - Znakomity i wielebny Grzegorz Nazarowicz kanonik Katedry Kieleckiej [...] błogosławił małżeństwo między Józefem Gajowskim i Wiktorią Sajecczanką panną [...] ;św. Kazimierz Furmanek i Jan Słopiecki.

25 stycznia 1774 - Znakomity i wielebny Marcin Jasiński kanonik kielecki[...] błogosławił małżeństwo między Andrzejem Jęczmykiem wdowcem z miasta i Katarzyną Retówką panną z Brzechowa;św. Kazimierz Zasadowski z Brzechowa i Kazimierz Furmanek z miasta.

12 listopada 1776 - Znakomity i wielebny Marcin Jasiński błogosławił małżeństwo między Panem Antonim Gajowskim kawalerem i Marianną Kalicińską panną z Daleszyc [...] ;św. Franciszek Brylski i Gaspar Karpiński z Kielc, Urodzony? Wojciech Makowiecki z Daleszyc.

Miasto Daleszyce. 10 września 1785 - Ja Andrzej Szostek błogosławiłem małżeństwo między Albertem Chrząszczowskim kawalerem i Marianną Jęczmykówką panną [...] ;św. Kazimierz Tąporkiewicz i Jan Kielisiński.


Liber copulatorum 1752-1811

Krajno 8 sierpnia 1762 - Ja, Paweł Wielgórski błogosławiłem małżeństwo między Wawrzyńcem Latałą wdowcem z parafii Bodzentyn i Marianną Wasielowską wdową z dóbr wsi Krajno;św.Łukasz Szlufik i Wawrzyniec Łysak.

Daleszyce, 29 lipca 1778 Ja, Tomasz [..] błogosławiłem malżeństwo między uczciwym Adamem Wasielowskim kawalerem i Reginą Kozubówką panną;św. sławetny Wawrzyniec Gibiec i słwetny Tomasz Kwiatek.

15 listopada 1780 - Ja, jak wyżej błogosławiłem małżeństwo między Sebastianem? Jęczmykiem wdowcem i Anną Liskową wdowa;św. Bartłomiej Kmeta? i Andrzej Lizis.

Krajno. 15 luty 1784 - [..] małżeństwo między pracowitym Błażejem Iwańskim kawalerem Katarzyną Gajoska panna;św. Józef Zawierucha i Jan Kierzkowski.

Miasto Daleszyce. 3 lutego 1785 - Ja [..] błogosławiłem małżeństwo między uczciwymi Antonim Wróblem kawalerem i Salomeą Łukawszczanką panną;św. Jakub Jezierski i Sebastian Pakuła.

Daleszyce. 21 czerwca 1788 - Ja, jak wyżej [..] małżeństwo między uczciwymi Walentym Jęczmykiem kawalerem i Magdaleną Dudek panną;św. Baltazar Smołuch i Andrzej Lisis i inni.

Daleszyce. 22 lutego 1791 - Ja, jak wyżej błogosławiłem małżeństwo między uczciwymi Antonim Wróblem wdowcem i Agnieszką Basianką panną;św. Jan Furmanek i Wojciech Musiał oraz wielu innych.

Daleszyce. 31 czerwca 1796 - Wielebny Jan Zadęcki wikariusz daleszycki błogosławił małżeństwo między uczciwymi Kazimierzem Pedrycem wdowcem i Katarzyną Basianką panną;św. Jakub Lizis i Stanisław Brocki oraz wielu innych.

Daleszyce . 20 listopada 1797 - Ja, jak wyżej [..] małżeństwo między Janem Kaczmarskim i Marianną Jęczmykówna panną;św. Jan Smołuch i Jakub Lizis.

Daleszyce 2. 24 lutego 1800 - Ja [..] błogosławiłem małżeństwo między pracowitym Wincentym Basą lat 29 kawalerem i Katarzyną Noskówną lat 29 bezżennymi;św. Stefan Dziurski i Wojciech Tarnoski i inii.

Daleszyce 164. 21 lutego 1803 - Ja, jak wyżej [..] małżeństwo między uczciwymi Marcinem Jęczmykiem i Katarzynaą Pędrycową [?] wdową, tamten kawaler;św. Jan Furmanek i Michał Michalczyk.

Daleszyce 37 . 4 lutego 1805 - Ja, jak wyżej [..] małżeństwo między uczciwymi Franciszkiem Koladzińskim lat 22 organistą tego kościoła i Antoniną Wasielowską lat 19 panną;św. szlachetny Jan Nepomucen Ochotnicki i szlachetny Stanisław Wolicki oraz wielu różnych.

Daleszyce 37 . 5 lutego 1805 - Ja, jak wyżej [..] małżeństwo między uczciwymi Kajetanem Kwaśniowskim z Grabek lat 22 i Konstancją Wasielowską lat 16 panną;św. szlachetny Jan Nepomucen Ochotnicki i Ludwik Krzelczycki Mrożeki oraz wielu innych.

Daleszyce 31. 6.II.1805 - Ja [..] błogosławiłem małżeństwo między uczciwym Michałem Gajewskim lat 26 i Marianną Lewkowiczówną lat 22 bezżennymi;św. Szlachetny Paweł Świerczewski dzierżawca Brzechowa i Jan Nepomucen Ochotnicki dzierżawca wójtostwa Daleszyc.

Daleszyce 215. 12 czerwca 1810 - Ja, jak wyżej [..] małżeństwo między uczciwymi Antonim Jęczmykiem bezżennym lat 30 i Jadwigą Buczkową wdową lat 34;św. Franciszek Kolodzieński i Łukasz Oszczypalski.


Liber mortuorum 1821-1833

21 lipca 1821 r. o siódmej rano zmarł na suchoty Wojciech Jęczmyk lat 7, syn Antoniego i Jadwigi z Malareckich.

4 grudnia 1821 r. o dwunastej w południe zmarła śmiercią naturalną Katarzyna Bartkiewicz 2tyg., córka Wincentego i Julianny z Wasilewskich.

21 stycznia 1822 r. o trzeciej w nocy zmarła śmiercią naturalną Magdalena Kwaśniewska 3 kw., córka Kajetana i Konstancji z Wasilewskich.

9 maja 1822 r. zmarł na krosty Aleksander Koładziński 1 rok, syn Franciszka i Antoniny z Wasilewskich.
10 lutego 1822 r. o szóstej rano zmarła śmiercią naturalną Józefa Bartkiewicz 2 lata, córka Wincentego i Julianny z Wasilewskich.

26 marca 1822 r. o czwartej rano zmarł na krosty Ignacy Wasielewski 1 rok, syn Józefa i Salomei z Kamińskich.

23 maja 1822 r. o czwartej rano zmarł na krosty Fabian Jęczmyk 2 lata, syn Tomasza i Katarzyny.
9 listopada 1822 r. o jedenastej rano zmarła Jadwiga Jęczmyk lat 48, komornica. [Prawdopodobie z domu Buczek, żona Antoniego]

6 stycznia 1823 r. o dziesiątej rano zmarł śmiercią naturalną Walenty Jęczmyk lat 60, zostawił żonę Magdalenę..

24 stycznia 1823 r. o drugiej w nocy zmarła śmiercią naturalna Katarzyna Bassa z Nosków lat 42, zostawiła męża Wincentego.

6 kwietnia 1824 r. o ósmej rano zmarła śmiercią naturalną Joanna Wasielewska lat 7, córka Józefa i Salomei z Kamińskich.

2 stycznia 1825 r. zmarła Marianna Koładzińska 4 mies., córka Franciszka i Antoniny z Wasilewskich.

6 września 1825 r. o piątej rano zmarła śmiercią naturalną Marianna Jęczmyk lat 8, córka nieżyjących Antoniego i Jadwigi z Malareckich.

13 października 1825 r. o dwunastej w południe zmarł śmiercią naturalną Karol Ungier, syn Józefa i Wiktorii z Wasilewskich.

22 stycznia 1827 r. o dziesiątej w nocy zmarł na kolki komornik Wincenty Bartkiewicz lat 35, zostawił żonę Juliannę z Wasilewskich, syna Michała i parę wołów.

26 grudnia 1827 r. o jedenastej w dzień zmarła na krosty Wiktoria Ungier 2 lata, córka Józefa i Wiktorii.

16 kwietnia 1828 r. o czwartej rano zmarł w ubóstwie na puchlinę Stefan Bartkiewicz lat 98, zostawił żonę Agnieszkę.

29 listopada 1828 r. o drugiej w nocy zmarł na duszności Michał Ungier 9 tyg., syn Józefa i Wiktorii.

6 lutego 1829 r. o piątej rano zmarła nagle śmiercią naturalna Franciszeka Kwaśniowska lat 97, zostawiła Michała [męża] i córkę Brygidę.

18 maja 1829 r. o dziesiątej rano zmarła śmiercią naturalną Antonina Jęczmyk 1 rok, córka Tomasza i Katarzyny.

1 września 1829 r. o szóstej rano zmarł na duszności Jan Kwaśniewski 1 rok, syn Kajetana i Konstancji z Wasilewskich.

? października 1831 r. zmarł na cholerę Franciszek Koładziński organista lat 49, zostawił żonę Konstancję z Wasilewskich [pomyłka, powinno być Antoninę] i dzieci Jana Kantego, Wincentego, Józefa, Aleksandra[?] i Wiktorię.

 

 

początek strony