DZIERZBIN

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA
http://www.szukajwarchiwach.pl/

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Zespół 53/3625/0

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dzierzbin (pow. kaliski)

   AKTA URODZEŃ
   AKTA MAŁŻEŃSTW
   AKTA ZGONÓW


    AKTA URODZEŃ

Rok 1826
Akt 94. Wieś Bogusławice
29.10.1826
Chrzestni: Florenty Radoński i Katarzyna Pstrokońska
Akt 112. Wieś Dzierzbin
Działo się w wsi Dzierzbinie dnia szesnastego grudnia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się urodzony Franciszek Xawery Majorowicz posesor dóbr Cienina Kościelnego, w Cieninie Kościelnym zamieszkały lat czterdzieści cztery liczący, w obecności urodzonego Wincentego Pstrokońskiego dziedzica dóbr Ostrowa, lat trzydzieści ośm w Ostrowie zamieszkałego, tudzież Felicjana Kostrzewskiego organisty Dzierzbina lat trzydzieści pięć mają[cego] i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Dzierzbinie dnia dziewiątego grudnia roku bieżącego o godzinie czwartej z rana z jego małżonki Petronelli z Pstrokońskich lat trzydzieści sześć liczącej; Dziecięciu temu na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Marianna Franciszka, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniony Wincenty Pstrokoński, i urodzona Józefa Gałczyńska, Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez ojca wraz z świadkami podpisny został.
Xsiądz Wojciech Czosnakiewicz proboszcz dzierzbiński
Rok 1829
Akt 69. Wieś Dzierzbin
Działo się w wsi Dzierzbinie dnia czwartego października tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie trzeciej po południu. -
Stawił się Franciszek Xawery Majorowicz posesor Wilczkowa wsi katolik, tamże zamieszkały, lat czterdzieści sześć liczący, w obecności Felicyana Kostrzewskiego organisty z wsi Dzierzbina katolika lat trzydzieści siedm, tudzież Florentego Radońskiego katolika posesora wsi Bogusławice tamże zamieszkałego lat dwadzieścia cztery mających i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w domu pod numerem pierwszym w wsi Dzierzbinie dnia dwudziestego siódmego września roku bieżącego o godzinie pierwszej z rana z jego małżonki Petronelli z Pstrokońskich lat trzydzieści ośm mającej; Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Franciszka Tekla, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniony Florenty Radoński, i Józefa Chyczewska katoliczka. -
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, ojciec wraz z świadkami Kostrzewskiem i Radońskiem podpisał.
X. Wojciech Czosnakiewicz
Rok 1834
Akt 80. Wieś Bogusławice
Działo się w wsi Dzierzbinie dnia czternastego grudnia tysiąc ośmset trzydziestego czwartego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Józef Gałczyński katolik dziedzic wsi Bogusławice, tamże w domu pod numerem pierwszym zamieszkały, lat trzydzieści jeden liczący, w obecności Jana Chryzostoma Chyczewskiego katolika dziedzica wsi Nakwasina, tamże w domu pierwszym zamieszkałego, lat siedmdziesiąt, tudzież Napoleona Rembowskiego katolika, possessora wsi Dzierzbin, tu w domu pod numerem pierwszym zamieszkałego, lat dwadzieścia ośm mających i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w wsi Bogusławicach w domu pod numerem pierwszym dnia czwartego grudnia roku bieżącego, o godzinie czwartej z rana z jego małżonki Florentyny z Pstrokońskich katoliczki, lat dwadzieścia jeden mającej; dzięcięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Walerya, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniony Jan Chryzostom Chyczewski, i Rozalia Pstrokońska katoliczka. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, stawający, i świadkowie wyżej wyrażeni wraz z nami akt niniejszy podpisali. -
X. Wojciech Czosnakiewicz proboszcz dzierzbiński
Rok 1837
Akt 38. Wieś Bogusławice
Działo się w wsi Dzierzbinie dnia piętnastego maja tysiąc ośmset trzydziestego siódmego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Józef Gałczyński katolik w wsi Bogusławicach w domu pod numerem pierwszym zamieszkały, dziedzic tychże dóbr, lat trzydzieści dwa mający, w obecności Jakuba Nowaczyka rolnika w wsi Bogusławicach zamieszkałego, lat czterdzieści, tudzież Wojciecha Pielarka w wsi Bogusławicach zamieszkałego, lat trzydzieści sześć mających i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w wsi Bogusławicach w domu pod numerem pierwszym dnia dwudziestego trzeciego grudnia roku zaszłego o godzinie dziewiątej w wieczór z jego małżonki Florentyny z Pstrokońskich lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Adamina Nepomucena Anna a rodzicami jego chrzestnemi byli Florenty Radoński młodzian i Apolonia Zbijewska wdowa. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, stawający wraz z Nami akt niniejszy podpisał, świadkowie pisać nie umieją. -
X. Wojciech Czosnakiewicz proboszcz dzierzbiński. -


    AKTA MAŁŻEŃSTW

Rok 1826
Akt 3. Wieś Dzierzbin
Działo się w wsi Dzierzbinie dnia dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie piątej po południu. -
Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Józefa Pstrokońskiego dzierżawcy wsi Kiszew tamże zamieszkałego lat trzydzieści dziewięć, i Wincentego Pstrokońskiego dziedzica wsi Ostrowa, tamże zamieszkałego, lat trzydzieści siedm mającego, braci rodzonych niżej wymienionej Petroneli Pstrokońskiej na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo między Franciszkiem Majorowiczem wdowcem dziedzicem Witowa dzierżawcą Głaniszenka? [Głaniszewa?], tamże zamieszkałym lat czterdzieści trzy mającym, urodzonym w wsi Piaskach z Franciszka i Małgorzaty z Twardowskich małżonków Majorowiczów, a panną Petronellą, córką Franciszka Xawe[re]go i Franciszki małżonków Pstrokońskich już zmarłych wszystkich rodziców, lat trzydzieści pięć liczącą, w wsi Czerleninie zrodzoną, i w wsi Dzierzbinie przy ciotkach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach piętnastym dwudziestym drugim i dwudziestym dziewiątym stycznia roku bieżącego w parafiach dzierzbińskiej i kalinowskiej. Tamowamie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej.
Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, został podpisany. -
Xsiądz Wojciech Czosnakiewicz proboszcz dzierzbiński
Rok 1830
Akt 2. Wieś Dzierzbin
Działo się w wsi Dzierzbinie dnia pierwszego lutego tysiąc ośmset trzydziestego roku o godzinie trzeciej po południu. -
Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Wincentego Pstrokońskiego dziedzica wsi Ostrowa tamże zamieszkałego lat czterdzieści dwa brata rodzonego niżej wymienionej Katarzyny Pstrokońskiej, i Franciszka Majorowicza dzierżawcy wsi Wilczkowa tamże zamieszkałego lat czterdzieści ośm mającego szwagra niżej wymienionej Katarzyny Pstrokońskiej na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo między Teofilem Hulewiczem młodzianem posesorem w wsi Łubianie zamieszkałym urodzonym w wsi Jadowie z Tomasza i Maryanny z Sieroszewskich małżonków Hulewiczów tamże zamieszkałych już zmarłych, lat pięćdziesiąt mającym, a panną Katarzyną córką Franciszka Xawe[re]go i Franciszki małżonków Pstrokońskich dziedziców wsi Ostrowa tamże zamieszkałych już zmarłych lat czterdzieści trzy liczącą, w wsi Opatówku w Wielkim Xsięstwie Poznańskim położonej zrodzoną, i przy ciotce w wsi Dzierzbinie zostającą. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź w dniu dwudziestym czwartym stycznia roku bieżącego z powodu udzielonej dyspensy od dwóch zapowiedzi od właściwej władzy w dniu piętnastym stycznia roku bieżącego w parafii dzierzbińskiej, a trzy poprzedziły w dniach: siedmnastym, dwudziestym czwartym i trzydziestym pierwszym stycznia roku bieżącego/: w parafii umieńskiej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej.
Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas, wraz z stawającym i świadkami został podpisany. -
X. Wojciech Czosnakiewicz


    AKTA ZGONÓW
 
Rok 1826
Akt 62. Wieś Dzierzbin
24.12.1826
20.10.1826 umarła Helena z Pstrokońskich Zielonacka, wdowa, w wsi Dzierzbinie przy siostrze zostająca, lat 50 licząca, córka Franciszka i Agnieszki małżonków Pstrokońskich z Wilczkowa
Rok 1831
Akt 76. Wieś Dzierzbin
Działo się w Dzierzbinie dnia czternastego grudnia tysiąc ośmset trzydziestego pierwszego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Paweł Oytczak katolik rolnik w wsi Smaszewie w domu pod numerem siódmym zamieszkałego lat pięćdziesiąt liczący, i Wojciech Oytczak rolnik katolik w wsi Dzierzbinie w domu pod numerem dziewiątym zamieszkały lat czterdzieści liczący, i oświadczyli że w wsi Dzierzbinie w domu pod numerem pierwszym w dniu dwudziestym trzecim listopada roku bieżącego o godzinie jedenastej wieczór umarła Maryanna Majorowiczówna dziecię lat pięć mająca tu urodzona, córka Franciszka Xawerego i Petronelli z Pstrokońskich Majorowiczów małżonków katolików dzierżawców z wsi Wilczkowa, tu w Dzierzbinie przy kuzynce Józefie Gałczyńskiej pani dożywotniej Dzierzbina zostająca. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Majorowiczównej akt ten stawającym przeczytany, stawający pisać nie umieją, przez nas został podpisany.
X, Woyciech Czosnakiewicz proboszcz parafii dzierzbińskiej
Rok 1834
Akt 29. Wieś Dzierzbin
Działo się w Dzierzbinie dnia dziewiątego lipca, tysiąc ośmset trzydziestego czwartego roku, o godzinie dziewiątej przed południem. Stawili się Wojciech Janiszewski okupnik katolik na Ollendrach Donowiec w domu pod numerem piątym zamieszkały, lat pięćdziesiąt pięć, i Marcin Ulrych katolik kowal w wsi Dzierzbinie w domu pod numerem czwartym zamieszkały, lat czterdzieści mający; i oświadczyli: że w wsi Dzierzbinie w domu pod numerem pierwszym w dniu siódmym bieżącego miesiąca o godzinie siódmej po południu umarła Józefa z Pstrokońskich Gałczyńska wdowa katoliczka pani dożywotnia dóbr dzierzbińskich, lat siedmdziesiąt ośm licząca córka Franciszka i Agnieszki z Niniewskich małżonków z Pstrokońskich z wsi Wilczkowa tamże urodzona. Po przekonaniu się naocznie i zejściu Gałczyńskiej akt ten stawającym przeczytany, stawający pisać nie umieją, przez nas został podpisany.
X. Wojciech Czosnakiewicz proboszcz parafii dzierzbińskiej.

 

    początek strony