KALISZ

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Kalisz


Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1871
Sygn. 53/3646/0/-/47

Akt 82
Kalisz
Działo sie w mieście Kalisz dwudziestego dziewiątego kwietnia (trzynastego maja) tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Wojciech Bogusławski dziad nowonarodzonego, szlachcic z Chmielnika siedemdziesiąt osiem lat mający, w obecności Edwarda Milewskiego regenta Kancelarii Ziemskiej  lat pięćdziesiąt i Wincentego Swinarskiego szlachcica lat czterdzieści sześć mających, obydwóch z Kalisza i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło sie ono w Kaliszu osiemnastego (trzydziestego) marca tego roku o godzinie szóstej rano, oświadczając że [on jest synem] Maksymiliana Pstrokońskiego szlachcica z Rząśni lat czterdzieści trzy mającego, nieobecnego przy sporządzeniu tego aktu z powodu nieobecności spowodowanych okolicznościam domowymi i jego prawowitej małżonki Karoliny z domu Bogusławskiej lat trzydzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imiona Stanisław Kwiryn a jego rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Edward Milewski i Zofia Swinarska. Akt ten spóźniony z przyczyn ważnych spraw rodzinnych został oświadczającemu i świadkom przeczytany i przez nas i matkę podpisany.
Ks. A.Kobusiewicz
Wojciech Bogusławski
Karolina Pstrokońska
Edward Milewski
nieczyt.Archiwum Państwowe w Kaliszu
Kalisz, parafia św. Mikołaja

Akta małżeństw


Rok 1880, akt 42.
Akt ślubu Jana Gajewskiego i Marii Pstrokońskiej 25.08.1880
Działo się w mieście Kaliszu trzynastego/dwudziestego piątego sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku o godzinie ósmej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Franciszka Milewskiego dwadzieścia dwa lata, studenta politechnicznego uniwersytetu w Rydze i Ignacego Swinarskiego dwadzieścia pięć lat mającego, właściciela ziemskiego, obydwóch czasowo przebywających w Kaliszu, zawarto religijne małżeństwo między Janem Gajewskim dwadzieścia sześć lat, kawalerem, urzędnikiem kolei, mieszkańcem gubernialnego miasta Piotrkowa, urodzonym w Warszawie, synem Jana i Adeli z d. Żukowskiej, małżonków Gajewskich, ojciec żyje a matka umarła, a Marią Pstrokońską dwadzieścia jeden lat, panną urodzoną w Chmielniku, mieszkającą przy rodzicach w Kaliszu, córką Maksymiliana Franciszka dwóch imion i Karoliny z d. Bogusławskiej, małżonków Pstrokońskich. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym i piotrkowskim kościołach parafialnych dwudziestego lipca/ pierwszego sierpnia w piotrkowskim, dwudziestego siódmego lipca/ ósmego sierpnia i trzeciego/piętnastego sierpnia ogłoszono w obydwóch a dziesiątego i dwudziestego drugiego sierpnia w tutejszym. Nowopoślubieni oświadczyli, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten nowopoślubionym i świadkom został przeczytany i przez wszytkich podpisany. [Podpisy:] ks. Ł. Nawrocki, Maria z Pstrokońskich Gajewska, Jan Gajewski, Franciszek Milewski, Ignacy Swinarski.


Family History Library
Film 743121
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Akta stanu cywilnego parafii rzym. kat. św. Mikołaja - Kalisz

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1853-1860


Rok 1858, sygn. 20
Akt 26. Chmielnik
16.06.1858
Działo się w mieście Kaliszu dnia szesnastego czerwca tysiąc ośmset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie dziewiątej rano. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków Teobalda Rokosowskiego utrzymującego pocztę w Cekowie, tamże zamieszkałego, lat trzydzieści sześć i Gracyana Łączkowskiego dzierżawcy dóbr Szadku w tychże dobrach zamieszkałego lat trzydzieści trzy mających - na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Maksymilianem Franciszkiem dwóch imion Pstrokońskim młodzianem obywatelem ziemskim lat trzydzieści jeden mającym urodzonym w Tursku Wielkiem Xsięstwie Poznańskim synem urodzonego Ignacego i Zuzanny z Połczyńskich małżonków Pstrokońskich już nieżyjących - zamieszkałym we wsi Marszewo Wielkiem Xięstwie Poznańskim, a Karoliną Bogusławską panną lat dwadzieścia jeden mającą urodzoną w Pawłówku parafii Kokanin córką urodzonego Wojciecha i Michaliny z Przełuskich małżonków Bogusławskich przy rodzicach na Chmielniku zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele parafialnym Czerminie Wielkim Xsięstwie Poznańskim w dniach dwudziestym trzecim - trzydziestym maja i piątym czerwca roku bieżącego - w kościele parafii świętego Mikołaja w Kaliszu w dniach trzydziestym maja szóstym i trzynastym czerwca roku bieżącego - Tamowanie małżeństwa nie zaszło - Małżonkowie nowi oświadczyli iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli - pozwolenie rodziców nowozaślubionej nastąpiło - Nadmienia się iż małżeństwo to w obecności zastępcy miejscowego proboszcza błogosławił ksiądz Józef Herbich, kanonik honorowy kaliski - prefekt Szkoły Realnej w Kaliszu - i proboszcz parafii Tykadłów - Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas stawających i świadków podpisany został. - 
Rok 1859, sygn. 21
Akt 41. Chmielnik
Działo się w mieście Kaliszu dnia dwudziestego piątego marca tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Maksymilian Franciszek Pstrokoński obywatel w wsi Królikowie zamieszkały lat trzydzieści dziewięć mający w obecności świadków Erazma Załuskowskiego dziedzica dóbr Jesionna i Kokanina (we) wsi Jesionna zamieszkałego lat pięćdziesiąt i Stanisława Pajączkowskiego organisty tu w Kaliszu zamieszkałego lat sześćdziesiąt pięć mających i okazał nam dziecię płci żeńskiej w wsi Chmielniku urodzone dnia dwudziestego trzeciego bieżącego miesiąca i roku o godzinie jedenastej w nocy z jego małżonki Karoliny z Bogusławskich lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Katarzyna, Marya a rodzicami jego chrzestnymi byli wyż. wspomniony Erazm Załuskowski i Michalina Bogusławska z Chmielnika. Akt ten stawającemu przeczytany przez nas stawającego i świadków podpisany został. -

 

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Kalisz

Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883
11/691/0/-/45

Rok 1883

Nr 2 Kalisz

Działo się w mieście Kaliszu dwudziestego pierwszego grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku / drugiego stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Wincenty Frasunkiewicz lat pięćdziesiąt osiem i Józef Stefański czterdzieści dwa mający, obaj kościelni posługacze, w Kaliszu mieszkający i oświadczyli nam, że dwudziestego pierwszego lipca / drugiego sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku o godzine  pierwszej w nocy zmarł Wojciech Bogusławski mający lat osiemdziesiąt sześć, wdowiec, urodzony we wsi Smaszków powiatu kaliskiego, mieszkający w Kaliszu, syn Maksymiliana i Faustyny z domu Kiedrowskiej, nieżyjących małżonków Bogusławskich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Wojciecha Bogusławskiego, akt ten obecnym został przeczytany i z powodu ich niepiśmienności tylko przez nas podpisany. [-] 

 


Kalisz, parafia rzym.-kat. św. Mikołaja
Akt urodzenia 1923 r. nr 270 - dokument wydany 15.07.1946
Chrzest Zdzisława Deutschmana ur. 28.05.1913, chrzestni: Kazimierz Poraj-Pstrokoński i Jadwiga Janowicz z domu Pstrokońska

Świadectwo chrztu 1924/287, kościół parafialny św. Mikołaja w Kaliszu, z dn. 25.04.1953
Jarosław Jerzy Deutschman ur. 28.01.1918, chrzest 12.06.1924, ślub w kościele św. Stanisława we Wrocławiu 01.07.1948.

 

     początek strony