KIELCE
 
Archiwum Państwowe w Kielcach
1. Parafia katedralna w Kielcach

   KSIĘGI URODZEŃ  
   KSIĘGI MAŁŻEŃSTW  
   KSIĘGI ZMARŁYCH

2.
Parafia św. Wojciecha w Kielcach

   KSIĘGI URODZEŃ 
   KSIĘGI ZMARŁYCH

 

 Archiwum Państwowe w Kielcach.

Parafia katedralna w Kielcach.


Zespół 86

KSIĘGI URODZEŃ

Księga urodzonych, sygn. 4, akt 160
Rok 1817
Dąbrowa 46
Roku tysiąc osiemset siedemnastego, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia o godzinie drugiej po południu. Przed nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego gminy kieleckiej, obwodu kieleckiego w województwie krakowskim stawił się Karol Górski lat siedemnaście mający majster kunsztu kowalskiego we wsi Dąbrowa zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się na dniu wczorajszym w domu iego pod numerem czterdziestym szóstym, oświdczaiąc iż jest spłodzone z niego i Marianny z Sidłów lat dwadzieścia maiącej iego małżonki, i że życzeniem iego jest nadać mu imje Stanisław. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Franciszka Kondery liczącego lat pięćdziesiąt ieden i Szymona Wodziszewsiego liczącego lat czterdzieści obydwóch włościan we wsi Dąbrowa zamieszkałych, akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez nas tylko podpisany ile że osoby stawające pisać nie umieją. Xiądz Bernard Szczepanowski.

Księga urodzonych, akt 245
Rok 1817
Roku tysiąc osiemset siedemnastego dnia iedynastego sierpnia o godzinie dwunastey w południe. Przed nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego gminy kieleckiej obwodu kieleckiego w województwie krakowskim stawił się Paweł Niedbalec lat dwadzieścia ośm maiący włościanin we wsi Niewachlów na gospodarstwie osiadły i okazal nam dziecię płci męzkiej, które urodziło się na dniu dzisiejszym w domu iego pod numerem sześćdziesiąt ośm, oświadczając iż iest spłodzone z niego i Marianny z Durlików lat dwadzieścia sześć maiącey iego małżonki. i że życzeniem iego iest nadać mu imię Wawrzeniec. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Jędrzeja Detki liczącego lat dwadzieścia siedem i Józefa Niedbalca liczącego lat czterdzieści włościanów we wsi Niewachlów zamieszkalych. Akt niniejszy został stawającym przeczytany, i przez nas tylko został podpisany, ile że osoby stawające pisać nie umieją.X.Bernard Szczepanowski.

Księga urodzonych, sygn. 10, akt 66
Rok 1819
Dąbrowa 46
Roku tysiąc osiemset dziewiętnastego, dnia dwudziestego drugiego lutego. Przed nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego gminy kieleckiej, obwodu kieleckiego w województwie krakowskim stawił się Karol Górski lat dwadzieścia ieden mający, majster kunsztu kowalskiego we wsi Dąbrowa zamieszkały i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się dnia dziewiętnastego miesiąca y roku bieżących w domu iego pod numerem pięćdziesiąt pierwszym, oświdczaiąc iż jest spłodzone z niego i Marianny z Sidłów lat dwadzieścia cztery maiącej iego małżonki, i że życzeniem iego jest nadać mu imje Helena. Po uczynieniu powyższego oświadczenia y okazania dziecięcia w przytomności Antoniego Przybylskiego liczącego lat trzydzieści i Łukasza Maiki liczącego lat trzydzieści dwa włościan we wsi Dąbrowa zamieszkałych, akt niniejszy stawającym przeczytany i przez nas tylko podpisany ile że osoby stawające pisać nie umieją. Xiądz Bernard Szczepanowski.

Księga urodzonych, sygn. 16, akt 339
Rok 1821
Dąbrowa 42
Roku tysiąc osiemset dwudziestego pierwszego, dnia szóstego sierpnia o godzinie trzeciej po południu. Przed nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego gminy kieleckiej, obwodu kieleckiego w województwie krakowskim stawił się Karol Górski lat dwadzieścia ośm mający, włościanin wsi Dąbrowa na gospodarstwie osiadły, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się dnia wczorajszego o godzinie dziewiątej z rana w domu iego pod numerem czterdzieści dwa, oświdczaiąc iż jest spłodzone z niego i Marianny z Sidłów lat dwadzieścia dziewięć maiącej małżonki iego, i że życzeniem iego jest nadać mu imje Wawrzeniec. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Tomasza Cedro lat dwadzieścia siedm mającego i Feliksa Kondery lat dwadzieścia sześć liczącego, obydwóch włościan we wsi Dąbrowa na gospodarstwie zamieszkałych, akt niniejszy stawającym przeczytany i przez nas tylko podpisany gdyż osoby obecne pisać nie umieją. X. Bernard Szczepanowski.

Księga urodzonych, sygn. 31, akt 523
Rok 1826
Działo się w Kielcach dnia czternastego listopada tysiąc osiemset dwudziestego szóstego roku o godzinie drugiej z południa. Stawił się Karol Górski lat trzydzieści sześć mający włościan rolnik w wsi Dąbrowie zamieszkały. W obecności Wojciecha Kapuzieńskiego lat dwadzieścia tudzież Antoniego Przybylońskiego lat czterdzieści liczących włościan rolników w wsi Dąbrowie na gospodarstwie osiadłych, okazał nam dziecię płci żeńskiej w dniu wczorajszym o godzinie siódmej z wieczora w Dąbrowie urodzone z jego małżonki Marianny z Sidłów lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane iest imię Katarzyna a rodzicami jego chrzestnemi byli Wojciech Kapuzieński z Katarzyną Piłatowną. Akt ten stawającym przeczytany przez nas tylko podpisany, gdyż obecni pisać nie umieją.X.Szczepanowski

Księga urodzonych, sygn. 34, akt 270
Rok 1829
Działo się w Kielcach dnia czternastego czerwca tysiąc osiemset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie ósmej z rana. Stawił się Karol Górski lat trzydzieści jeden mający włościan rolnik w wsi Dąbrowie zamieszkały. W obecności Antoniego Przybylskiego lat czterdzieści tudzież Jakuba Furmanek lat czterdzieści dwa maiących włościan rolników w Dąbrowie zamieszkałych. Okazał nam dziecię płci męskiej w dniu wczorajszym o godzinie czwartej z rana tamże urodzone z jego małżonki Marianny z Sidłów lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane iest imię Jan a rodzicami jego chrzestnemi byli Jakub Furmanek z Marianną Przybylską. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko podpisany, gdyż obecni pisać nie umieją.X.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 95, akt 104
Rok 1854
Działo się w Kielcach dnia dwudziestego szóstego lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego czwartego roku roku o godzinie dziesiąty rano. Stawił się Jan Górski gwoździarz lat dwadzieścia ośm maiący w Kielcach zamieszkały w obecności Piotra Stra[?] gwoździarza lat czterdzieści i Macieja Radzieiewskiego kowala lat czterdzieści liczących w Kielcach zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej które się urodziło dnia dwunastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie czwartej rano z jego małżonki Agnieszki z Wasielewskich lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Franciszka Aleksandra a rodzicami jego chrzestnemi byli Maciej Radzieiewski i Maryanna S[?]traż. Akt ten stawającym przeczytany przez nas tylko podpisany, bo obecni pisać nie mieją.X.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 101, akt 258
Rok 1856
Działo się w Kielcach dnia ósmego czerwca tysiąc osiemset pięćdziesiątego szóstego roku roku o godzinie szóstej po południu stawił się Jan Górski gwoździarz lat dwadzieścia siedm mający w Kielcach zamieszkały w obecności Jana Lipińskiego lat pięćdziesiąt sześć i Jana Skrzeczowskiego lat czterdzieści ośm liczących szewców w Kielcach zamieszkałych okazał nam dziecię płci męskiej, które się urodziło dnia wczorajszego o godzinie drugiej po południu z jego małżonki Agnieszki z Wasielewskich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Antoni Bazyli a rodzicami jego chrzestnemi byli Tomasz Bykiewicz z Kordulą Włodarską i Jan Kasza z Antoniną Soboniek. Akt ten stawającym przeczytany przez nas tylko podpisany bo obecni pisać nie umieją. X.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 110, akt 351
Rok 1859
Działo się w Kielcach dnia dziewiątego lipca tysiąc osiemset pięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiąty rano stawił się Jan Górski gwoździarz lat dwadzieścia dziewięć mający w Miedzianej Górze zamieszkały w obecnośći Wojciecha Grabki lat dwdzieścia sześć i Michała Goraj lat trzydzieści liczących kolonistów w Niewachlowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męzkiej które się urodziło dnia szóstego bieżącego miesiąca i roku o godzinie siódmej rano z jego małżonki Agnieszki z Wasielowskich lat dwadzieścia maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Józef Franciszek a rodzicami jego chrzestnemi byli Michał Gorayski i Antonina Wójcikowa. Akt ten stawającym przeczytany przez nas tylko podpisany bo obecni pisać nie umieją- X.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 119, akt 138
Rok 1862
Działo się w Kielcach dnia szóstego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej po południu stawił się Jan Górski gwoździarz lat trzydzieści dwa mający w Kielcach zamieszkały w obecności Józefa Niedbalca lat trzydzieści ośm i Łukasza Jugo lat czterdzieści liczących wyrobników w Kielcach zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej które się urodziło dnia trzeciego bieżącego miesiąca i roku godzinie czwartej nad ranem z jego małżonki Agnieszki z Wasielowskich lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Katarzyna Julia a rodzicami jego chrzestnemi byli Józef Niedbalec i Marianna Kasińska. Akt ten stawającym przeczytany przez nas tylko podpisany, bo obecni pisać nie umieją.X.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 128, akt 445
Rok 1865
Działo się w Kielcach dnia dwudziestego sierpnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie pierwszy po południu stawił się Jan Górski gospodarz lat trzydzieści pięć mający w Niewachlowie zamieszkały w obecności Stanisława Niebielskiego lat trzydzieści i Stanisława Garyńskiego lat trzydzieści liczących gospodarzy w Niewachlowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej które się urodziło dnia wczorajszego o godzinie czwartej rano z jego małżonki Agnieszki z Wasielewskich lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Rozalia a rodzicami jego chrzestnemi byli Stanisław Garyński i Apolonia Piotrowska. Akt ten stawającym przeczytany przez nas tylko podpisany, bo obecni pisać nie umieją.X.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 137, akt 139
Rok 1868
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo się w mieście Kielcach szesnastego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. W obecności włościan wsi Niewachlowa Mateusza Fiołka lat trzydzieści trzy i Stanisława Gładyszyńskiego lat trzydzieści sześć, stawił się przebywający w mieście Kielcach robotnik Jan Górski lat trzydzieści dziewięć i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone we wsi Niewachlowie czternastego marca tego roku o godzinie szóstej po południu z jego małżonki Agnieszki Górskiej z domu Wasilewskiej lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym dzisiaj nadano imię Józef. Jego rodzicami chrzestnymi byli Mateusz Fiołek i Marianna Niedbalec. Akt ten świadkom został przeczytany i z powodu ich niepiśmienności podpisany tylko przeze mnie. [Ks. Ant Grabowski]

Księga urodzonych, sygn. 143, akt 482
Rok 1870
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo się w Kielcach dwudziestego szóstego lipca/szóstego sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się wyrobnik z Niewachlowa Jan Górski lat czterdzieści w obecności rolników z Niewachlowa Stanisława Gładzieyńskiego lat trzydzieści siedem i Antoniego Stempniowskiego lat czterdzieścia dwa i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Niewachlowie dwudziestego lipca/pierwszego sierpnia bieżącego roku o godzinie dziewiątej rano z jego małżonki Agnieszki z Wasielewskich trzydziestoośmioletniej. Dziecięciu temu drugiego sierpnia na Chrzcie Świętym nadano imiona Ignacy Jakub. Rodzicami chrzestnemi byli Stanisław Możdżyński i Emilia Wiślicka. Akt ten stawającym przeczytany przez nas tylko podpisany, bo obecni pisać nie umieją.X.[nieczyt.]

Księga urodzonych, akt 648
Rok 1872
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Akt 648. Działo się w Kielcach dnia siedemnastego/dwudziestego dziewiątego grudnia tysiąc ośmset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się wyrobnik z Kielc Jan Górski lat czterdzieści trzy maiący, w obecności Walentego Witeckiego szewca lat trzydzieści sześć i Piotra Strausa majstra gwoździarskiego sześćdziesiąt siedem lat mającego, obydwóch z Kielc i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Kielcach, dnia jedenastego/dwudziestego trzeciego grudnia roku bieżącego, o godzinie ósmej wieczorem z jego małżonki Agnieszki z Wasilewskich lat czterdzieści jeden maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Wiktoria, a rodzicami chrzestnemi byli Walenty Witecki i Marianna Rychel. Akt ten stawającym przeczytany, i z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko został podpisany.[Podpis nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 161, akt 303
Rok 1875
Działo się w mieście Kielcach dnia drugiego/czternastego maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się wyrobnik Antoni Górski lat dwadzieścia mający w obecności murarzy z Kielc Antoniego Stachurskiego lat trzydzieści i Wojciecha Strzeleckiego lat dwadzieścia cztery liczących i okazał nam dziecię płci żeńsiej urodzone w Kielcach dwudziestego pierwszego kwietnia/trzeciego maja bieżącego roku o godzinie jedenastej w nocy z jego małżonki Katarzyny z Niczewskich lat dziewiętnaście mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym przez księdza Pawła Oraczewskiego nadano imię Zofia a rodzicami jego chrzestnemi byli Antoni Stachurski i [brak imienia] Stachurska. Akt ten stawającym przeczytany przez nas tylko podpisany bo obecni pisać nie umieją. X.S.Zychowicz

Księga urodzonych, sygn. 170, akt 600
Rok 1879
Działo się w mieście Kielcach dwudziestego czwartego września/szóstego października tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się wyrobnik z Barwinka Antoni Górski lat dwadzieścia pięć w obecności wyrobnika Wojciecha Grzeli lat dwadzieścia osiem i murarza Ignacego Barwinka lat czterdzieści liczących obydwóch z miejscowości Barwinek i okazał nam dziecię płci żeńsiej oświadczając, że urodziło się ono tamże dzisiaj o godzinie piątej rano z jego małżonki Katarzyny z Niczewskich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym przez księdza Edmunda Taylora nadano imię Wincentyna a rodzicami jego chrzestnymi byli Wojciech Grzela i Katarzyna Stachurska. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano przez nas tylko podpisano.Ks. F.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 170, akt 601
Rok 1879
Działo się w mieście Kielcach dwudziestego czwartego września/szóstego października tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku roku o godzinie piątej po południu. Stawił się wyrobnik z Barwinka Antoni Górski lat dwadzieścia pięć w obecności wyrobnika Wojciecha Grzeli lat dwadzieścia osiem i murarza Ignacego Barwinka lat czterdzieści liczących obydwóch z miejscowości Barwinek i okazał nam dziecię płci żeńsiej oświadczając, że urodziło się ono tamże dwudziestego piątego stycznia/szóstego lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z jego małżonki Katarzyny z Niczewskich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu drugim/czternastym lutego w roku urodzenia odbytym przez księdza Pawła Oraczewskiego nadano imię Franciszka a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Szymczykowski i Franciszka Bućkowska. Akt ten sporządzono nie w przepisanym czasie z powodu zajęć ojca, obecnym przeczytany przez nas tylko podpisany bo obecni pisać nie umieją. X.F.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 176, akt 385
Rok 1881
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach dnia dwudziestego drugiego czerwca/czwartego lipca tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku roku o godzinie drugiej po południu.Stawili malarz ścienny z Kielc Antoni Górski lat dwadzieścia w obecności murarzy z Kielc Wojciecha Grzeli lat dwadzieścia osiem i Ignacego Barwinka lat czterdzieści mający i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż urodziło się ono w Kielcach szóstego/osiemnastego czerwca bieżącego roku o godzinie ósmej rano z jego małżonki Katarzyny z Niczewskich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś z księdzem Adamem Kulińskim nadano imię Władysław a rodzicami chrzestnymi byli Wojciech Grzela i Katarzyna Górska. Akt ten obecnym, pisać nieumiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został. Ks.F.[nieczyyt.]

Księga urodzonych, sygn. 245, akt 134
Rok 1889
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach dwudziestego trzeciego stycznia/piątego lutego tysiąc dziewięćset czwartego roku roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Józef Górski lat trzydzieści siedem, murarz z Kielc w obecności Romana Rajnera lat czterdzieści dziewięć i Jana Sowińskiego lat trzydzieści cztery mających, murarzy z Kielc i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kielcach szesnastego/dwudziestego ósmego sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku o godzinie piątej rano z jego małżonki Antoniny z Chelickich lat trzydzieści dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imię Marianna a rodzicami jego chrzestnymi byli Jan Woźniak i Józefa Rajner. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano i przez nas tylko podpisano. X.A.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 206, akt 443
Rok 1891
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Barwinek. Działo się w mieście Kielcach trzynastego/dwudziestego piątego lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się mieszkaniec wsi Barwinek murarz Antoni Górski lat trzydzieści siedem mający, w obecności Jana Górskiego lat siedemdziesiąt i Ignacego Barwinka lat czterdzieści dwa liczących, obydwóch mieszkańców Barwinka okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż urodziło się ono na Barwinku czwartego/szesnastego lipca tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z jego małżonki Katarzyny z Niczewskich lat trzydzieści siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym trzynastego/dwudziestego piatego lipca wyżej wspomnianego roku urodzenia przez księdza kanonika Pawła Oraczewskiego nadano imię Ignacy, rodzicami jego chrzestnymi byli Jan Górski i Marianna Witecka. Akt ten niepiśmiennym obecnym przeczytany przez nas tylko został podpisany. Akt nie został sporządzony we właściwym czasie z powodu zajęć ojca dziecięcia.Ks.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 206, akt 444
Rok 1891
 [Tłumaczenie z rosyjskiego]
Barwinek. Działo się w mieście Kielcach trzynastego/dwudziestego piątego lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie piatej po południu. Stawił się mieszakaniec wsi Barwinek murarz Antoni Górski lat trzydzieści siedem mający, w obecności Ignacego Witeckiego i Ignacego Barwinka obydwóch murarzy, po czterdzieśći dwa lata mających z Barwinka i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż urodziło się ono na Barwinku siódmego/dziewiętnastego lutego bieżącego roku o godzinie piatej rano z jego małżonki Katarzyny z Niczewskich lat trzydzieści siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym w marcu przeze mnie bieżącego roku nadano imię Józef a rodzicami jego chrzestnymi byli Ignacy Witecki i Marianna Witecka. Akt ten niepiśmiennym obecnym przeczytany przez nas tylko został podpisany. Ks.A.[nieczyt.]
[dopisek na marginesie: Józef Górski dnia 28 września 1919 r. w Suchedniowie zaślubił Stanisławę Kaptur. Wniesiono na mocy pisma proboszcza Katedry parafii w Kielcach z dnia 14 października 1922 r. No. 1247 pisarz hipoteczny [podpis nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 212, akt 332
Rok 1893
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Barwinek. Działo się w mieście Kielcach trzynastego/dwudziestego piątego czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie ósmej rano. Stawił się wyrobnik mieszkający na Barwinku Antoni Bazyli dwóch imion Górski lat czterdzieści mający w obecności Pawła Janickiego malarza lat dwadzieścia osiem i Jana Górskiego wyrobnika ojca lat sześćdziesiąt, obydwóch mieszkańców Kielc i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodziło się ono na Barwinku dziewiątego/dwudziestego pierwszego czerwca w południe bieżącego roku z jego małżonki Katarzyny z Niczewskich lat trzydzieści osiem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Janina a rodzicami jego chrzestnymi byli Paweł Janicki i Wiktoria Górska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko podpisany, gdyż obecni pisać nie umieją.Ks.A.[nieczyt.]

Księga urodzonych, akt 100
Rok 1895
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Akt 100. Działo sie w mieście Kielcach trzeciego/piętnastego lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się wyrobnik mieszkający w Kielcach na paszporcie Józef Dobrowolski lat trzydzieści jeden, w obecności wyrobników mieszkających w Kielcach Jana Kapuścińskiego lat trzydzieści jeden i Jakuba Pastuszak lat trzydzieści cztery i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodzilo sie ono w Kiecach dwudziestego piątego stycznia/szóstego lutego bieżącego roku w południe z jego żony Marianny z domu Chelickiej lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś z udziałem księdza Władysława Nowakowskiego nadano imię Helena, a rodzicami chrzestnymi byli Jan Kapuściński i Agnieszka Cieplicka. Akt ten obecnym został przeczytany i z powodu nich niepiśmienności podpisany tylko przeze mnie.Ks. A Majewski.

Księga urodzonych, sygn. 218, akt 476
Rok 1895
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Barwinek. Działo się w mieście Kielcach szesnastego/dwaudziestego ósmego lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku w południe. Stawił się malarz pokojowy mieszkający na Barwinku Antoni Górski lat czterdzieści mający w obecności stolarza Walentego Szymczykowskiego lat trzydzieści dwa i Wojciecha Podolskiego wyrobnika lat czterdzieści mających, obydwóch mieszkańców Kielc i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodziło się ono na Barwinku dwudziestego siódmego maja/ósmego czerwca bieżącego roku o godzinie piatej rano z jego małżonki Katarzyny z Niczewskich lat czterdzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Anna a rodzicami jego chrzestnymi byli Walenty Szymczykowski i Anna Stachurska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko podpisany, gdyż obecni pisać nie umieją.Ks.A.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 221, akt 546
Rok 1896
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce.Działo się w mieście Kielcach pierwszego/trzynastego września tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku w południe. Stawił się murarz mieszkający w Kielcach Józef Górski lat dwadzieścia dziewięć mający, w obecności murarzy mieszkających w Kielcach, Piotra Wołowca lat trzydzieści dziewięć i Marcina Sakry lat trzydzieści sześć mających, okazal nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż urodziło się ono w Kielcach dwudziestego szóstego sierpnia/siódmego września bieżącego roku o godzinie piatej rano z jego małżonki Antoniny z Chelickich lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez księdza kanonika Pawła Oraczewskiego nadane zostało imię Michał a rodzicami jego chrzestnymi byli Piotr Wołowiec i Antonina Sakra. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko podpisany, gdyż obecni pisać nie umieją.Ks.A.[nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 224, akt 298
Rok 1897
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Barwinek.Działo się w mieście Kielcach czternastego/dwudziestego szóstego kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się murarz Antoni Górski lat czterdzieści dwa, mieszkający na Barwinku w obecności Wojciecha Grzeli lat czterdzieści pięć i Antoniego Szmidta lat czerdzieści jeden mający, obydwóch murarzy na Barwinku mieszkających i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodzilo się ono na Barwinku dwunastego/dwudziestego czwartego marca bieżącego roku o godzinie siódmej rano z jego małżonki Katarzyny z Niczewskich lat czterdzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś przez księdza Bogumiła Czerkiewicza nadano imię Wincentyna a rodzicami chrzestnymi jego byli Wojciech Grzela i Marianna Szmidt. Akt ten stawającym pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany bo obecni pisać nie umieją. Ks.A.Majewski
[dopisek 1 po rosyjsku]
Wincentyna Górska 26.I.1914 r. w Katedrze Kieleckiej zawarła ślub z Janem Mikołaszkiem[?] N.148
[dopisek 2]
urodz.zaw.małż.dn.1.12.1964r. z Zubek Ignacy Nr 61/64
[dopisek 3]
Urodzona zmarła dnia 11 lipca 1972 r. w Kielcach Nr aktu 624/72

Księga urodzonych, sygn. 233, akt 708
Rok 1900
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce.Działo się w mieście Kielcach trzynastego/dwudziestego szóstego sierpnia tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie szóstej po wieczorem. Stawił się Józef Górski wyrobnik z Kielc lat trzydzieści trzy mający, w obecności Romana Szmidta lat trzydzieści sześć i Wojciecha Grzelarza lat czterdzieści sześć mających obydwóch murarzy z Kielc, okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodziło się ono tutaj pierwszego/czternastego sierpnia bieżącego roku o godzinie ósmej wieczorem z jego małżonki Antoniny z Chelickich lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez księdza Pawła Oraczewskiego nadane zostało imię Sabina a rodzicami jego chrzestnymi byli Roman Szmidt i Ludwika Grzelarz. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko podpisany, gdyż obecni pisać nie umieją.Ks.B.Czerkiewicz

Księga urodzonych, sygn. 239, akt 442
Rok 1902
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach pierwszego/czternastego maja tysiąc dziewięćsetnego drugiego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Antoni Górski malarz pokojowy z Kielc lat czterdzieści dziewięć mający w obecności Michała Górnickiego murarza lat pięćdziesiąt cztery i Feliksa Haremzy malarza lat pięćdziesiat dwa mających, obydwóch z Kielc i oświadczył mi, iż w Kielcach szóstego/osiemnastego października tysiąc osiemset osiemdziesiatego piątego roku o siódmej wieczorem urodzilo się dziecię płci żeńskiej z jego małżonki Katarzyny z Niczewskich lat czterdzieści dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu urodzin odbytym przez księdza Pawła Oraczewskiego nadane zostało imię Katarzyna a rodzicami jego chrzestnymi byli Michał Górnicki i Magdalena Stachurska. Akt ten sporządzono w nieodpowiednim czasie z powodu nieobecności ojca dziecka, stawającemu i świadkom przeczytany i podpisany przez nich i przeze mnie.Ks.A.[nieczyt.], Antoni Górski, Feliks [nieczyt.]

Księga urodzonych, sygn. 242, akt 70
Rok 1903
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach dwunastego/dwudziestego piątego stycznia tysiąc dziewięćset trzeciego roku o godzinie drugiej w dzień. Stawił się Józef Górski murarz z Kielc lat trzydzieści pięć mający w obecności Marcina Grosickiego i Wincentego Świta obydwóch po trzydzieści sześć lat mających obywateli z Kielc i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodziło się ono w Kielcach piątego/osiemnastego stycznia tego roku o godzinie dziesiątej rano z jego małżonki Antoniny z Chelickich lat trzydzieści siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś przez księdza Stanisława Sienko nadano imię Franciszka a rodzicami jego chrzestnymi byli Marcin Grosicki i Katarzyna Górska. Akt ten stawającym przeczytany i podpisany został tylko przeze mnie.Ks.A.Pogorzelski

Księga urodzonych, sygn. 245, akt 132
Rok 1904
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach dwudziestego trzeciego stycznia/piątego lutego tysiąc dziewięćset czwartego roku roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Józef Górski lat trzydzieści siedem, murarz z Kielc w obecności Jana Sowińskiego lat trzydzieści cztery i Wojciecha Witeckiego lat czterdzieści dwa mających, murarzy z Kielc i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kielcach dwudziestego lutego/czwartego marca tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego o godzinie czwartej rano z jego małżonki Antoniny z Chelickich lat trzydzieści dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu urodzin przez księdza Adama Kulińskiego nadano imię Kazimierz a rodzicami jego chrzestnymi byli Wincenty Arendarski i Marianna Wawrzyńska. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano i przez nas tylko podpisano. X.A.[nieczyt.]
[dopisek 1 po rosyjsku]
Kazimierz Górski 15/28 sierpnia 1910 roku w kościele parafii Zagnańsk wziął ślub z Apolonią Dobosz.
[?] ta wpisana zgodnie z informacją kościoła parafi katedralnej w Kielcach z 17/30 czerwca 1911 r.
Sekretarz [podps nieczyt.]
[dopisek 2]
Urodzony zmarł 28.03.1986 w Kielcach USC Kielce Nr 395/1986

Księga urodzonych, sygn. 245, akt 134
Rok 1904
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach dwudziestego trzeciego stycznia/piątego lutego tysiąc dziewięćset czwartego roku roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Józef Górski lat trzydzieści siedem, murarz z Kielc w obecności Romana Rajnera lat czterdzieści dziewięć i Jana Sowińskiego lat trzydzieści cztery mających, murarzy z Kielc i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kielcach szesnastego/dwudziestego ósmego sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku o godzinie piątej rano z jego małżonki Antoniny z Chelickich lat trzydzieści dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imię Marianna a rodzicami jego chrzestnymi byli Jan Woźniak i Józefa Rajner. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano i przez nas tylko podpisano. X.A.[nieczyt.] 
(foto)

Księga urodzonych, sygn. 245, akt 869
Rok 1904
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach dziewiątego/dwudziestego drugiego października tysiąc dziewięćset czwartego roku o godzinie jedenastej rano. Stawił się Józef Górski lat trzydzieści sześć, murarz z Kielc w obecności Franciszka Słonia lat trzydzieści cztery i Andrzeja Witeckiego lat pięćdziesiąt siedem mających, murarzy z Kielc i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kielcach czternastego/dwudziestego siódmego sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie drugiej po południu z jego małżonki Antoniny z Chelickich lat trzydzieści osiem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu i roku urodzenia przez księdza Stanisława Mikołajewskiego nadano imię Stefan a rodzicami jego chrzestnymi byli Wojciech Grzela i Wiktoria Górska. Akt ten sporządzono po niewczasie z powodu opieszałości ojca, obecnym niepiśmiennym przeczytano i przez nas tylko podpisano. X.R[nieczyt.]

Księga urodzonych,akt 590
Rok 1905
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo sie w mieście Kielcach trzeciego/szesnastego lipca tysiąc dziewięćset piątego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Józef Górski lat trzydzieści osiem, murarz z Kielc w obecności Franciszka Chłopek lat czterdzieści i Józefa Tomaszewskiego lat trzydzieści siedem, obydwóch murarzy z Kielc i okazal nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż urodzilo sie ono tutaj siedemnastego/trzydziestego czerwca bieżącego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z jego żony Antoniny z Helickich lat trzydzieci dziewięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś z udziałem księdza Edmunda [?] nadano imię Emilia, a rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Chłopek i [?] Tomaszewska. Akt ten obecnym został przeczytany i z powodu nich niepiśmienności podpisany tylko przeze mnie.Ks. nieczyt.KSIĘGI MAŁŻEŃSTW

Księga zaślubionych, sygn. 83, akt 131
Rok 1850
Działo się w Kielcach dnia dwudziestego piątego listopada tysiąc ośmset pięćdziesiątego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Franciszka Wójcika lat trzydzieści dziewięć i Tomasza Durlika lat dwadzieści[a] ieden liczących gospodarzy w Niewachlowie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Józefem Śledź lat dziewiętnaście maiącym młodzianem w Niewachlowie urodzonym z Kazimierza i Maryanny z Wiasów małżonków gospodarzy ojca iuż zmarłego, tamże na gospodarstwie będącym, a Maryanną z Górskich lat dwadzieścia cztery maiącą, wdową po Janie Wiasie zmarłym w Niewachlowie od roku przeszło, tamże urodzoną z Karola i Maryanny z Sidłów małżonków gospodarzy iuż zmarłych i zamieszkałą z wyrobku się utrzymującą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi iedna zapowiedź w dniu siedmnastym bieżącego miesiąca i roku od dwóch zaś dyspensę z Konsystorza Jeneralnej Dyecezji Kielecko-Krakowskiej pod dniem pietnastym bieżącego miesiąca i roku numero sto siedmdziesiat siedm grafiosorum udzielona została. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Nowi małżonkowie umowy przedślubnej nie zawarli. Zezwolenie matki zaślubionego ustnie nastąpiło. Akt ten stawającym przeczytany przez nas tylko podpisany, bo obecni pisać nie umieją. X.Jósef Ćwikli?
X.[nieczyt.]

Księga zaślubionych, sygn. 89, akt 115
Rok 1852
Działo się w Kielcach dnia siódmego listopada tysiąc ośmset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie drugiej po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Andrzeja Pajda dróżnika z Dąbrowy lat czterdzieści pięć i Fabiana Niewiadomskiego wahtera [stróża] od magazynu wojskowego w Kielcach lat czterdzieści pięć liczących na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Janem Górskim lat dwadzieścia trzy maiącym młodzianem w Dąbrowy urodzonym s. Karola i Maryanny z Szydłowskich małżonków Górskich, gospodarzy tamże zmarlych, w Kielcach zamieszkałym czeladnikiem goździarskim a Agnieszką Wasilewską lat dwadzieścia dwa maiącą panną, w Daleszycach urodzoną z Antoniego iuż nieżyjącego i Salomei z Jęczmyków małżonków Wasilewskich mieszczan w Kielcach w służbie zostaiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele parafialnym tutejszym w dniach siedmnastym, dwudziestym czwartym i trzydziestym pierwszym października roku bieżącego. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten stawającym przeczytany przez nas tylko podpisany, bo obecni pisać nie umieją. X.Józef Ćwikliński

Księga zaślubionych, sygn. 126, akt 96
Rok 1864
Działo się w mieście Kielcach dnia dwudziestego czerwca tysiąc ośmset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie jedenastej z rana. Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Kazimierza Mikołajczyka lat czterdzieści dziewięć i Antoniego Stępniowskiego lat trzydzieści sześć liczących kolonistów w Niewachlowie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Wawrzeńcem Niedbalec lat czterdzieści siedm mającym po Mariannie z Pałków w Niewachlowie zmarłej pozostałym wdowcem, synem Pawła i Marianny z Durlików małżonków Niedbalców, już nieżyjących, w Niewachlowie na gospodarstwie zamieszkałych, tamże urodzonym, na kolonii zostającym a Maryanną z Górskich po Józefie Śledziu od półtora roku zmarlym pozostałą wdową lat trzydzieści sześć mającą, córką Karola i Maryanny z Sidłów małżonków Górskich już nieżyjących na gospodarstwie w Dąbrowy zamieszkałych, tamże urodzoną w Kielcach w służbie zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w kościele parafialnym tutejszym w dniach piątym, dwunastym i dziewiętnastym czerwca roku bieżącego. Małżonkowie nowi umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten stawającym i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został. X.Józef Ćwikliński

Księga zaślubionych, sygn. 159, akt 112
Rok 1875
[Tlumaczenie z rosyjskiego]
Kielce Barwinek
Działo się w mieście Kielcach dnia dwudziestego ósmego lipca/dziewiątego sierpnia tysiąc ośmset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie trzeciej po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Jana Stachurskiego lat trzydzieści osiem i Wojciecha Stracha lat pięćdziesiąt rolników mieszkajacych na Barwinku, zawarto dziś religijne małżeństwo między Antonim Górskim kawalerem lat dziewiętnaście mającym, urodzonym i mieszkającym przy rodzicach w Kielcach, synem wyrobników Jana i Agnieszki z Wasilewskich prawowitych małżonków i Katarzyną Niczewską, panną osiemnaście lat mającą, urodzoną w Kielcach, mieszkającą przy rodzicach na Barwinku, córką Walentego stolarza i Zofii z Buczkowskich prawowitych małżonków. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym szóstego/osiemnastego - trzynastego/dwudziestego piatego lipca i dwudziestego lipca/pierwszego sierpnia. Nowozaślubieni oświadczyli, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Pozwolenie rodziców obydwojgu nowozaślubionym udzielono ustnie. Obrzęd religijny odbył się z udziałem proboszcza kieleckiego księdza Pawła Oraczewskiego. Akt ten niepiśmiennym świadkom został przeczytany i podpisany tylko przez nas. Ks. Karol [nieczyt].

Księga zaślubionych, sygn. 192, akt 215
Rok 1886
[tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach czwartego/szesnastego sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Jana Bilskiego lat czterdzieści pięć i Ignacego Szczygłowskiego lat pięćdziesiąt mających obydwóch szewców z Kielc, zawarto dziś religijne małżeństwo między Romanem Szmidtem kawalerem lat dwadzieścia mającym, urodzonym we wsi Zgórsko parafii Chęciny, mieszkającym w Kielcach murarzem, synem nieżyjącego sadownika Michała i żyjącej Barbary ze Słowikowskich małżonków Szmidtów i Katarzyną Górską, panną lat dwadzieścia trzy mającą, urodzoną i mieszkającą w Kielcach przy rodzicach, córką wyrobnika Jana i Agnieszki z Wasilewskich małżonków Górskich. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym, a mianowicie: dwudziestego lipca/pierwszego sierpnia, dwudziestego siódmego lipca/ósmego sierpnia i trzeciego/piętnastego sierpnia tego roku. Nowozaślubieni oświadczyli, ze żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Pozwolenie narzeczonemu na wstąpienie w związek małżeński matka dała ustnie. Religijny obrzęd zawarcia ślubu z udziałem księdza Adama Kulińskiego spełniony został w tutejszym kościele parafialnym. Akt ten został odczytany niepiśmiennym świadkom i podpisany tylko przez nas.Ks. Józef Zalewski.

Księga zaślubionych, sygn. 192, akt 229
Rok 1886
Kielce
Działo się w mieście Kielcach pierwszego/trzynastego września tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie jedenastej rano. Ogłaszamy, że w obecności świadków Jana Bilskiego czterdzieści pięć lat i Ignacego Szczygłowskiego sześćdziesiąt dwa lata mających, obydwóch szewców z Kielc zawarto dziś religijny związek małżeński między Józefem Górskim, kawalerem, osiemnaście lat mającym, urodzonym i mieszkającym w Kielcach, murarzem, synem murarzy Jana i Agnieszki z domu Wasilewskiej, małżonków Górskich a Antoniną Chylicką, panną, dwadzieścia jeden lat mającą, urodzoną we wsi Rzucow parafii Chlewiska, powiatu koneckiego, guberni radomskiej, mieszkającą w Kielcach służącą, córką nieżyjących robotników huty Jana i Marianny z domu Krupa małżonków Chylickich. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym, i tak: siedemnastego/dwudziestego dziewiątego sierpnia, dwudziestego czwartego sierpnia/piątego września i trzydziestego pierwszego sierpnia/dwunastego września bieżącego roku. Nowozaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Pozwolenie narzeczonemu na zawarcie ślubu zostało ustnie złożone przez jego rodziców. Obrzęd religijny związku małżeńskiego został obyty przy udziale księdza Klemensa Chałacińskiego proboszcza parafii kieleckiej. Akt ten obecnym został przeczytany i z powodu ich niepiśmienności podpisany tylko przeze mnie. [Ks.Józef Zalewski] 
(foto)

Księga zaślubionych, sygn. 195, akt 165
Rok 1887
[tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach dziewiętnastego/trzydziestego pierwszego sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku o godzinie drugiej po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Jana Górskiego lat sześćdziesiąt i Walentego Szczygłowskiego lat pięćdziesiąt trzy mających obydwóch szewców z Kielc, zawarto dziś religijne małżeństwo między Józefem Dobrowolskim kawalerem lat dwadzieścia dwa mającym, urodzonym w Mostach parafii Chęciny, mieszkającym w Kielcach wyrobnikiem, synem włościan, nieżyjącego Wincentego i Zofii z Firlików małżonków Dobrowolskich i Marianną Chylicką, panną lat dwadzieścia siedem mającą urodzoną w Rzucowie parafii Chlewiska, powiatu koneckiego, guberni radomskiej, mieszkającą w Kielcach wyrobnicą, córką nieżyjących górnika Jana i Marianny z Krupów małżonków Chylickich. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym, a mianowicie: drugiego (czternastego), dziewiątego (dwudziestego pierwszego) i szesnastego (dwudziestego ósmego) sierpnia tego roku. Nowozaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd tego ślubu zostal spełniony z udziałem księdza Adama Kulińskiego proboszcza parafii kieleckiej. Akt ten został odczytany niepiśmiennym świadkom i podpisany tylko przeze mnie.Ks. Józef Zalewski.

Księga zaślubionych, Sygn. 219, akt 116
Rok 1895
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce Piaski. Działo się w mieście Kielcach trzydziestego pierwszego lipca/dwunastego sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku o godzinie szóstej po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków: Antoniego Cecko lat czterdzieści pięć i Leona Filipowicza lat trzydzieści sześć obydwóch mieszkańców Kielc, zawarto dziś religijny związek małżeński między: Janem Sowińskim lat dwadzieścia pięć, kawalerem, murarzem urodzonym i mieszkającym na Piaskach przy rodzicach, synem Karola i Marianny z Gilów i Wiktorią Górską lat dwadzieścia jeden, panną urodzoną i mieszkającą w Kielcach przy ojcu, córką żyjącego Jana i nieżyjącej Agnieszki z Wasilewskich. Ślub ten poprzedzily trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym katedralnym kościele parafialnym w dniach: dziewiątego/dwudziestego pierwszego, szesnastego/dwudziestego ósmego lipca i dwudziestego trzeciego lipca/czwartego sierpnia bieżącego roku. Nowozaślubieni oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zaślubin odbył się z udziałem księdza Władysława Nowakowskiego proboszcza tutejszej parafii. Akt ten świadkom przeczytany przez nas tylko został podpisany, gdyż obecni pisać nie umieją.Ks.Stanisław Mikołajewski [?]

Księga zaślubionych, sygn. 243, akt 133
Rok 1903
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach pierwszego/czternastego czerwca tysiąc dziewięćset trzeciego roku o godzinie siódmej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Romana Szmidta murarza lat trzydzieści dwa i Józefa Górskiego murarza lat trzydzieści sześć mających obydwóch z Kielc zawarto dzis religijne małżeństwo między Janem Michalskim lat dwadzieścia trzy, kawalerem urodzonym w Bobrownikach i mieszkającym w Kielcach, synem Franciszka i nieżyjącej Antoniny z Wiśniewskich i Katarzyną Górską lat osiemnaście mającą, urodzoną i mieszkającą w Kielcach, córką Antoniego i Katarzyny z Niczewskich. Pozwolenie narzeczonej wydane było ustnie przez jej rodziców. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym katedralnym kościele parafialnym: czwartego/siedemnastego, jedenastego/dwudziestego czwartego, osiemnastego/trzydziestego pierwszego maja tego roku. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd zaślubin był odbyty z udziałem księdza Stanisława Sienko proboszcza tutejszej parafii katedralnej. Akt ten niepiśmiennym świadkom został przeczytany i podpisany został tylko przeze mnie.Ks.[nieczyt.]
[dopisek]
Żona zmarła dn.12.6.1970 r w Kielcach Nr aktu 621/70


KSIĘGI ZMARŁYCH

Księga zmarłych, sygn. 21, akt 385
Rok 1822
Roku tysiąc osiemset dwudziestego drugiego, dnia trzynastego listopada. Przed nami jak wyżej stawili się Karol Górski
i Marianna z Sidłów włościanie wsi Dąbrowy na gospodarstwie osiedli a rodzice zmarłej osoby i oświadczyli nam, iż dnia wczorajszego o godzinie drugiej z południa umarł Wawrzeniec Górski rok ieden mający w domu swych rodziców pod numerem trzydzieści cztery. Poczem akt niniejszy stawający[m] przeczytany i przez nas tylko podpisany, ile że osoby obecne pisać nie umieją. X. Bernard Szczepanowski

Księga zmarłych, sygn. 35, akt 273
Rok 1830
Działo się w Kielcach dnia siódmego czerwca tysiąc ośmset trzydziestego roku o godzinie pierwszej w południe. Stawili się Andrzej Kondera lat pięćdziesiąt i Szymon Wodziszowski lat pięćdziesiąt dwa komornicy z Dąbrowy i oświadczyli że w dniu onegdajszym o godzinie siódmej z rana zmarł tamże Karol Górski lat trzydzieści trzy liczący, zostawiwszy żonę Mariannę z Sidłowskich w Dąbrowie. Po przekonaniu się naocznie o zejściu tegoż akt ten stawającym przeczytany przez nas podpisany tylko bo obecni pisać nie umieją.
X.[nieczyt.]

Księga zmarłych, sygn. 100, akt 668
Rok 1855
Działo się w mieście Kielcach dnia dziewiętnastego lipca tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku roku o godzinie dziewiątej rano stawili się Stanisław Krusiński lat dwadzieścia jeden kowal i Tomasz Paduch rolnik lat czterdzieści liczący w Kielcach zamieszkali i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie szóstej rano, tamże zmarła Franciszka Górska rok jeden miesięcy cztery mająca córka Jana goździarza i Agnieszki z Wasilewskich małżonków Górskich w Kielcach zamieszkałych.- Po przekonaniu się naocznem o zejściu Franciszki Górskiej akt ten stawającym, pisać nieumiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został. X.Józef Gruszczyński

Księga zmarłych, sygn. 118, akt 453
Rok 1861
Działo się w mieście Kielcach dnia trzydziestego pierwszego sierpnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego pierwszego roku o godzinie piątej po południu. Stawili się Stanisław Gładyszyński rolnik lat dwadzieścia dziewięć i Kazimierz Bandrowski mularz lat dwadzieścia dwa liczący w Kielcach zamieszkali i oświadczyli że wczoraj o godzinie piątej rano tu w Kielcach umarł Józef Górski dwa lata liczący syn gwoździarza Jana i Agnieszki z Wasilowskich małżonków w Kielcach zamieszkałych. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Józefa Górskiego akt ten stawającym pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany bo obecni pisać nie umieją- X.Ant. Grabowski

Księga zmarłych, sygn. 145, akt 260
Rok 1870
[tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo się w mieście Kielcach czwartego/szesnastego maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawili się rolnicy wsi Niewachlów Jan Śledź czterdzieści sześć lat i Walenty Stempniowski trzydzieści lat mający i oświadczyli: że we wsi Niewachlów drugiego maja bieżącego roku o godzinie dziesiątej wieczorem zmarła Rozalia Górska mająca lat czternaście i pół córka Jana i Agnieszki z domu Wasilewskiej. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Rozalii Górskiej akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany. Ks. S.Zychowicz [?]

Księga zmarłych, sygn. 157, akt 238
Rok 1874
[tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo się w mieście Kielcach dwudziestego maja/pierwszego czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie piątej po południu. Stawili się wyrobnicy mieszkający w Kielcach Walenty Witecki lat trzydzieści dwa i Kasper Klassa lat pięćdziesiąt i oświadczyli: że dziś w Kielcach o drugiej nad ranem zmarł Ignacy Górski mający cztery lata syn Jana wyrobnika i Agnieszki z Wasilewskich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Ignacego Górskiego akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany. Ks. S.Zychowicz [?]

Księga zmarłych, sygn. 172, akt 170
Rok 1879
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Barwinek Działo się w mieście Kielcach dnia dwudziestego szóstego lutego/dziesiątego marca tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku roku o godzinie drugiej po południu. Stawili się mieszkańcy wsi Barwinek murarz Antoni Stachurski lat trzydzieści i komornik Jan Górski lat pięćdziesiąt i oświadczyli, że na Barwinku wczoraj o czwartej po południu zmarła Zofia Górska majaca trzy lata, córka wyrobnika Antoniego i Katarzyny z Niczewskich. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Zofii Górskiej akt ten stawającym, pisać nieumiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został. X.[nieczyt.]

Księga zmarłych, sygn. 175, akt 528
Rok 1880
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach dnia drugiego/czternastego sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku roku o godzinie pierwszej po południu. Stawili się mieszkańcy Kielc Jan Górski lat pięćdziesiat cztery i Walenty Witecki lat czterdzieści mający i oświadczyli, że wczoraj w Kielcach o godzinie trzeciej po południu zmarla Franciszka Górska mająca dwa lata i cztery miesiące syn [córka] rolnika Antoniego i Katarzyny z Niczewskich. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Franciszki Górskiej akt ten stawającym, pisać nieumiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został. X.A.[nieczyyt.]

Księga zmarłych, sygn. 175, akt 605
Rok 1880
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach dnia dwudziestego siódmego sierpnia/ósmego września tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku roku o godzinie ósmej rano. Stawili się mieszkańcy Kielc szewc Walenty Witecki lat czterdzieści dwa i komornik Jan Górski lat czterdzieści mający i oświadczyli, że wczoraj w Kielcach o godzinie szóstej rano zmarla Wincenta Górska mająca dziewięć miesięcy córka malarza Antoniego i Katarzyny z Niczewskich. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Wincenty Górskiej akt ten stawającym, pisać nieumiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został. X.A.[nieczyt.]

Księga zmarłych, sygn. 178, akt 864
Rok 1881
[tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce. Działo się w mieście Kielcach dnia dziewiętnastego/trzydziestego pierwszego października tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano. Zjawili się mieszkaniec wsi Barwinek Wojciech Grzela lat trzydzieści i szewc z Kielc Walenty Witecki lat czterdzieści i oświadczyli, że w Kielcach wczoraj o dwunastej w południe zmarł Władysław Górski mający cztery miesiące, syn malarza Antoniego i Katarzyny z Niczewskich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Władyslawa Górskiego, akt ten został przeczytany niepiśmiennym oświadczającym i tylko przez nas podpisany. Ks. Adam [nieczyt.]

Księga zmarłych, sygn. 181, akt 516
Rok 1882
[tłumaczenie z rosyjskiego]
Niewachlów. Działo się w mieście Kielcach ósmego/dwudziestego listopada tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku o godzinie jedenastej rano. Zjawili się rolnicy ze wsi Niewachlów Jan Mikołajczyk lat trzydzieści osiem i Kasper Gałka lat pięćdziesiąt siedem i oświadczyli, że wczoraj w Niewachlowie o dziesiątej wieczorem zmarł Wawrzyniec Niedbalec mający lat sześćdziesiąt pięć, syn Pawła, zostawił żonę Mariannę z Górskich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Wawrzyńca Niedbalca, akt ten został przeczytany niepiśmiennym oświadczającym i tylko przez nas podpisany. Ks. A.Kuliński

Księga zmarłych, sygn. 205, akt 44
Rok 1890
[tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo się w mieście Kielcach trzynastego/dwudziestego piątego stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku w południe. Zjawili się mieszkańcy wsi Barwinek Józef Bencwalski i Ignacy Gliński obaj po sześćdziesiąt lat mający i oświadczyli, że tamże wczoraj o godzinie szóstej rano zmarła Magdalena Górska mająca sześć miesięcy, córka Antoniego i Katarzyny z Niczewskich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Magdaleny Górskiej, akt ten został przeczytany niepiśmiennym oświadczającym i tylko przez nas podpisany. Ks. A.[nieczyt.]

Księga zmarłych, sygn. 220, akt 186
Rok 1895
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo się w mieście Kielcach osiemnastego/trzydziestego kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiatego piątego roku roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się mieszkańcy Kielc Stanisław Dygnarowicz lat czterdzieści osiem i Antoni Dygnarowicz lat dwadzieścia dwa liczący i oświadczyli, że wczoraj o godzinie czwartej po południu zmarła Agnieszka z Wasilewskich Górska lat sześćdziesiąt osiem lat mająca, córka Antoniego i Salomei, został się owdowiały mąż Jan. Po przekonaniu się naocznym o zejściu Agnieszki z Wasilewskich Górskiej akt ten stawającym, pisać nieumiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został. Ks.Stanisław [nieczyt.]

Księga zmarłych, sygn. 223, akt 59
Rok 1896
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Barwinek.Działo się w mieście Kielcach dziewiątego/dwudziestego pierwszego lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku w południe. Stawili się mieszkańcy wsi Barwinek Karol Chałupka i Roman Szmit obaj po trzydzieści lat mający i oświadczyli że tamże wczoraj o godzinie siódmej po południu zmarła Janina Górska dwa lata i osiem miesięcy licząca, córka wyrobnika Antoniego i Katarzyny z Niczewskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Janiny Górskiej akt ten stawającym pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany bo obecni pisać nie umieją. Ks.Wł.Nowakowski

Księga zmarłych, sygn. 223, akt 352
Rok 1896
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Barwinek.Działo się w mieście Kielcach dwudziestego piatego września/siódmego października tysiąc osiemset dziewięćdziesiatego szóstego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się mieszkańcy wsi Barwinek Ignacy Stachurski lat trzydzieści i Wojciech Bandrowski lat trzydzieści pięć mający i oświadczyli że tamże dzisiaj o godzinie pierwszej po poludniu zmarła Anna Górska jeden rok mająca, córka wyrobnika Antoniego i Katarzyny z Niczewskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Anny Górskiej akt ten stawającym pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany bo obecni pisać nie umieją. Ks.Wł.Nowakowski

Księga zmarłych, sygn. 229, akt 214
Rok 1898
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Kielce.Działo się w mieście Kielcach siódmego/dziewiętnastego czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiatego ósmego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawili się mieszkańcy Kielc Roman Rajner i Jan Świt obydwaj po czterdzieści pięc lat mający i oświadczyli, że w Kielcach trzeciego dnia o godzinie jedenastej wieczorem zmarł Kazimierz Górski dwa lata mający, syn Józefa i Antoniny z Chylickich. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Kazimierza Górskiego, akt ten stawającym pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany bo obecni pisać nie umieją- Ks.A.Pogorzelski
[Prawdopodobnie stawający pomylili imię zmarłego, chodzi o Michała]

Księga zmarłych, akt 392
Rok 1906
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo sie w mieście Kielcach dwudziestego ósmego lipca/dziesiątego sierpnia tysiąc dziewięćset szóstego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się murarze z Kielc Jan Woźniakowski lat czterdzieści sześć i Franciszek Chłopek lat trzydzieści osiem i oświadczyli, że Kielcach przedwczoraj o godzinie jedenastej wieczorem umarła Emilia Górska mająca jeden rok i dwa miesiące, córka Józefa murarza i Antoniny z Chylickich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Emilii Górskiej akt ten oświadczającym niepiśmiennym został przeczytany i tylko przeze mnie podpisany.Ks. Edmund Górski

Księga zmarłych, akt 522
Rok 1906
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo sie w mieście Kielcach dwunastego/dwudziestego piątego października tysiąc dziewięćset szóstego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się murarze z Kielc Andrzej Witecki lat pięćdziesiat trzy i Wojciech Grzela lat czterdzieści osiem i oświadczyli, że w Kielcach przedwczoraj o godzinie jedenastej wieczorem umarła Sabina Górska lat sześć, córka Józefa murarza i Antoniny z Chylickich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Sabiny Górskiej akt ten oświadczającym niepiśmiennym został przeczytany i tylko przeze mnie podpisany. Ks. Edmund Górski


Parafia św. Wojciecha w Kielcach
Zespół 1015

KSIĘGI URODZEŃ

Księga urodzonych, akt 217
Rok 1901
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo sie w mieście Kielcach ósmego/dwudziestego pierwszego sierpnia tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się murarz z Kielce Roman Szmidt lat trzydzieści pięć w obecności murarza Jana Sowińskiego i szewca Adama Bartosiewicza obydwóch z Kielc po trzydzieści jeden lat mających i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Kielcach czwartego/siedemnastego sierpnia bieżącego roku o godzinie szóstej rano z jego małżonki Katarzyny z domu Górskiej lat trzydzieści osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś przy udziale księdza Adama Iwińskiego nadano imiona Jacenty Ludwik a rodzicami chrzestnymi byli Jan Sowiński i Anna Bartosiewicz. Akt ten oświadczającym niepiśmiennym został przeczytany i tylko przeze mnie podpisany.Ks. Adam Kuliński


KSIĘGI ZMARŁYCH

Księga zmarłych, akt 109
Rok 1897
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo sie w mieście Kielcach ósmego/dwudziestego kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się posługacze Kieleckiego Szpitala im. św. Aleksandra Andrzej Miszczyk lat pięćdziesiąt cztery i Wincenty Zaborek lat trzydzieści trzy i oświadczyli, że w tym szpitalu umarł przedwczoraj o godzinie dziesiątej rano Jan Górski, wdowiec lat siedemdziesiąt mieszkaniec Kielc. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Górskiego akt ten oświadczającym niepiśmiennym został przeczytany i tylko przeze mnie podpisany.Ks. Adam Kuliński

Księga zmarłych, akt 217
Rok 1901
[Tłumaczenie z rosyjskiego]
Akt 217. Działo sie w mieście Kielcach jedenastego/dwudziestego czwartego sierpnia tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się murarze z Kielce Józef Górski lat trzydzieści trzy i Jan Sowiński lat trzydzieści jeden i oświadczyli, że w Kielcach przedwczoraj o dziewiątej wieczorem umarł Jacenty Ludwik dwóch imion Szmidt siedem dni mający, syn Romana i Katarzyny z Górskich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Jacentego Ludwika Szmidta, akt ten oświadczajcym niepiśmiennym został przeczytany i tylko przeze mnie podpisany.Ks. Adam Kuliński

Księga zmarłych, sygn. 17, akt 157
Rok 1906
[tłumaczenie z rosyjskiego]
Działo się w mieście Kielcach dwudziestego drugiego maja/czwartego czerwca tysiąc dziewięćset szóstego roku o godzinie dziesiątej rano. Zjawili się służący kieleckiego szpitala z Kielc Andrzej Miszczyk lat sześćdziesiąt i Wincenty Zaborek lat czterdzieści dwa i oświadczyli, że w Kielcach przedwczoraj o jedenastej w nocy zmarła Antonina Górska z domu Chelicka mająca lat trzydzieści dziewięć, córka Jana, zostawiła owdowiałego męża Józefa. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Antoniny Górskiej, akt ten został przeczytany niepiśmiennym oświadczającym i tylko przez nas podpisany. Ks. Adam Kuliński

 

 

początek strony