KOKANIN

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA
http://www.szukajwarchiwach.pl/

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Zespół 53/3652/0

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kokanin (pow. kaliski) 

   KSIĘGI URODZEŃ
   KSIĘGI MAŁŻEŃSTW
   KSIĘGI ZGONÓW

KSIĘGI URODZEŃ

Rok 1822
Akt 16
21.09.1822
Roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego drugiego dnia dwudziestego pierwszego miesiąca października, o godzinie czwartej po południu. Przed nami księdzem Stanisławem Grygowskim plebanem kokanińskim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Kokanińskiej, województwa i powiatu kaliskiego, stawił się Wojciech Bogusławski, dziedzic Woli Karszew, i w tych dobrach Karszew zamieszkały, liczący lat dwadzieścia dziewięć, i okazał nam dziecię płci męskiej, które się urodziło w domu Franciszka Przeuskiego w Kokaninie na dniu wyżej wyrażonym miesiąca i roku bieżącego, oświadczając, iż jest urodzone z niego, i Michaliny z Przeuskich małżonki jego, liczącej lat dwadzieścia trzy, i za[ ] jak jego nadano mu imiona Franciszek, Jan Kapistran. [ ] oświadczenia, i okazania nam dziecięcia w przytomności Wojciecha Wojtaszka rolnika w Kokaninie zamieszkałego, liczącego lat czterdzieści jeden Andrzeja Bednarskiego kozi[ ] w Kokaninie zamieszkałego liczącego lat sześćdziesiąt dwa. Świadkowie pisać nieumiejący. Akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez nas podpisany. X. Grygowski sprawiający obowiązki  Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Kokanina.
Rok 1825
Akt 6, Kokanin
11.01.1825
Roku tysięcznego ośmsetnego dwudziestego piątego dnia trzydziestego pierwszego miesiąca maja o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Wojciech Bogusławski possessor dóbr Kokanina w Kokaninie zamieszkały liczący lat trzydzieści jeden i okazał nam dzięcię płci żeńskiej, które się urodziło w domu jego na dniu jedenastego stycznia roku bieżącego, oświadczając, iż jest urodzone z niego i Michaliny z Przeuskich małżonki jego liczącej lat dwadzieścia sześć, i że życzeniem jest jego, nadać mu imiona Marcyanna i Ludwika. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu nam dziecięcia w przytomności Piotra Dąbrowskiego zagrodnika w Kokaninie zamieszkałego liczącego lat czterdzieści i Andrzeja Bednarskiego kościelnego w Kokaninie zamieszkałego liczącego lat pięćdziesiąt. Ojciec pisać umie. Świadkowie zaś oświadczyli, że pisać nie umieją. Akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez nas podpisany. X. Grygowski sprawiający obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Kokanina
Rok 1826
Akt 6, Kokanin
18.02.1826
Działo się w wsi Kokaninie dnia dwudziestego ósmego marca tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie dziesiątej przed południem.
Stawił się urodzony Wojciech Bogusławski, tu w Kokaninie zamieszkały lat trzydzieści dwa mający, w obecności Wojciecha Przeradzkiego w Kaliszu zamieszkałego lat dwadzieścia siedm mającego, tudzież  Antoniego Janiszewskiego w Kokaninie zamieszkałego, liczącego lat pięćdziesiąt ośm i ukazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Kokaninie dnia osiemnastego lutego o godzinie drugiej po północy z jego małżonki Michaliny z Przeuskich lat dwadzieścia sześć mającej i dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Maryanna i Eleonora, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Wojciech Przeradzki i Joanna Przeuska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i przez nas podpisany został. Ojciec wraz z świadkami podpisali [ ]
Rok 1827
Akt 11, Kokanin
03.09.1827
Działo się w wsi Kokaninie dnia dwudziestego dziewiątego września tysiąc ośmset dwudziestego siódmego roku o godzinie dziewiątej przed południem.
Stawił się urodzony Wojciech Bogusławski [ ] tu w Kokaninie zamieszkały przy [ ] Antoniego Jakuczyskiego z Kokanina lat pięćdziesiąt?, tudzież [ ] z Kokanina lat czterdzieści ośm mających. Wojciech Bogusławski ojciec dziecięcia liczy lat trzydzieści cztery, ten okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Kokaninie dnia trzeciego września roku bieżącego o godzinie czwartej po południu z jego małżonki Michaliny z Przeuskich lat dwadzieścia siedem mającej, dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Józefa i Eufrozyna, rodzicami jej chrzestnemi byli Antoni Janiszewski i Joanna Przeuska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez ojca oraz świadkiem jednym Antoni Janiszewski podpisany, drugi świade oświadczył, że pisać nie umie.
Rok 1831
Akt 5, Pawłówek
19.04.1831
Działo się w Kokaninie dnia piętnastego miesiąca maja o godzinie dziesiątej przed południem tysiąc ośmset trzydziestego pierwszego roku. Stawił się Wojciech Bogusławski posiadacz wsi Pawłówka tu w Pawłówku zamieszkały lat trzydzieści ośm liczący w obecności Tomasza Dominiaka zagrodnika z Kokanina lat pięćdziesiąt tudzież Bartłomieja Stefaniaka wyrobnika z Kokanina lat trzydzieści mających, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone tu w Pawłówku pod numerem pierwszym dnia dziewiętnastego kwietnia roku bieżącego o godzinie dziewiątej w nocy, z jego małżonki Michaliny z Przeuskich, lat trzydzieści jeden mającej, dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Zofia i Katarzyna, a rodzicami jego chrzestnemi byli ksiądz Stanisław Grygowski kustosz Kollegiaty Kaliskiej proboszcz kokaniński i Joanna Załuskowska. Akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany, stawający ojciec pisać umie, świadkowie pisać nie umieją, oświadczyli że są katolikami. X. Stanisław Grygowski pleban parafii Kokanina.
Rok 1832
Akt 7, Pawłówek
13.05.1832
Działo się w wsi Kokaninie dnia osiemnastego maja tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie dziesiątej przed południem. Stawił się Wojciech Bogusławski possessor wsi Pawłówka tam zamieszkały lat czterdzieści dwa mający, w obecności Tomasza Dominiaka zagrodnika z Kokanina lat pięćdziesiąt, tudzież Bartłomieja Stefaniaka komornika z Kokanina lat trzydzieści mających, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Pawłówku dnia trzynastego maja roku bieżącego w domu pod numerem pierwszym o godzinie czwartej rano z jego małżonki Michaliny z Przeuskich lat trzydzieści trzy mającej, dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Julia i Nepomucena, rodzicami jego chrzestnemi byli Norbert i Zofia Chełkowski. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i przez nas podpisany został, stawający ojciec pisać umie, świadkowie oświadczyli, że pisać nie umieją.
X. Stanisław Grygowski pleban parafii kokanickiej.
Rok 1834
Akt 2, Pawłówek
21.01.1834
Działo się we wsi Kokaninie dnia szesnastego lutego tysiąc ośmset  trzydziestego czwartego roku o godzinie trzeciej po południu stawił się Wojciech Bogusławski dziedzic wsi Pawłówka tamże zamieszkały lat czterdzieści mający w obecności Aloyzego Napierałka lat dwadzieścia cztery tudzież Wojciecha Nowackiego lat pięćdziesiąt pięć mających obydwóch gospodarzy w Pawłówku zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Pawłówku dnia dwudziestego pierwszego stycznia roku bieżącego o godzinie trzeciej po północy z jego małżonki Michaliny z Przeuskich lat dwadzieścia ośm mającej; dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Paulina Agnieszka a rodzicami jego chrzestnemi byli wspomniany Aloyzy Napierałek i Agnieszka Stefaniakowa.
Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez ojca podpisany został.
X. Walenty Brzeziński
Rok 1837
Akt 12, Pawłówek
19.07.1837
Działo się we wsi Kokaninie dnia szóstego sierpnia tysiąc ośmset trzydziestego siódmego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Wielmożny Woyciech Bogusławski dziedzic wsi Pawłówka tamże zamieszkały, lat czterdzieści trzy mający, w obecności Grzegorza Lunego lat dwadzieścia trzy, tudzież Napoleona Dominiaka lat trzydzieści pięć mających, obydwóch gospodarzy w Pawłówku zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Pawłówku dnia dziewiętnastego lipca roku bieżącego o godzinie trzeciej rano, z jego małżonki Wielmożnej Michaliny z Przeuskich lat trzydzieści mającej; dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym  w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Magdalena, Karolina a rodzicami jego chrzestnemi byli Jan Opieliński i Józefa Kowalska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez ojca podpisany został.
X. Walenty Brzeziński
Rok 1839
Akt 5, Pawłówek
19.07.1839
Działo się w wsi Kokaninie dnia ósmego sierpnia tysiąc ośmset trzydziestego dziewiątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Wojciech Bogusławski dziedzic wsi Pawłówka, tamże zamieszkały lat czterdzieści pięć mający, w obecności Michała Lernego lat czterdzieści trzy, tudzież Jakóba Rudowickiego lat czterdzieści mających, obydwóch [ ] w Pawłówku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Pawłówku dnia dziewiętnastego lipca roku bieżącego, o godzinie trzeciej po południu z jego małżonki Michaliny z Przeuskich lat trzydzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Władysław, Wincenty, a rodzicami chrzestnemi byli Alexander Bogusławski i Joanna z Przeuskich Załuskowska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez ojca podpisany został.
Rok 1843
Akt 9, Pawłówek
08.04.1843
Działo się w wsi Kokaninie dnia dwudziestego pierwszego kwietnia, tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Wojciech Bogusławski dziedzic wsi Pawłówka i tamże zamieszkały, lat czterdzieści pięć liczący w obecności Wojciecha Bogacza lat pięćdziesiąt trzy i Wincentego Suligi lat sześćdziesiąt mających, obydwóch okupników i w wsi Pawłówku zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Pawłówku dnia ósmego kwietnia roku bieżącego o ogodzinie siódmej w wieczór z jego małżonki Michaliny z Przeuskich lat czterdzieści cztery mającej; dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Ludwika Joanna; a rodzicami chrzestnymi byli: Edward Milewski adwokat z Warszawy i Joanna Załuskowska dziedziczka w Kokaninie.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas i ojca dziecięcia podpisanym został, gdyż inne osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją.
Ksiądz Jan Nepomucen Wodeński [ ]
Rok 1852
Akt 7, Pawłówek
04.06.1852
Działo się w Kokaninie dnia siedemnastego miesiąca czerwca roku tysiąc osiemset pięćdziesiątego drugiego o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Teobald Rokossowski zamieszkały we wsi Cekowie expozytor powiatu liczący lat trzydzieści i dwa w obecności Wojciecha Bogusławskiego zamieszkałego we wsi Pawłówek i Dominika Jurskiego liczącego lat czterdzieści zamieszkałego we wsi Kokaninie i okazał nam dziecko płci żeńskiej urodzone w dniu czwartem czerwca roku bieżącego o godzinie piątej rano z Józefy z Bogusławskich Rokossowskiej liczącej lat trzydzieści jego małżonki. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Salomea Zofia a rodzicami chrzestnemi byli Erazm Załuskowski. Akt stawającym został przeczytany i przez nas podpisany i przez świadków.
Rok 1854
Akt 8, Pawłówek
08.12.1853
Działo się w Kokaninie dnia siódmego czerwca roku tysiącznego osiemsetnego pięćdziesiątego czwartego o godzinie ósmej rano stawił się Teobald Rokossowski liczący lat trzydzieści i cztery expedytor poczty zamieszkały w Cekowie w obecności Jakuba Rydowicza liczącego lat pięćdziesiąt i cztery sołtysa i Wojciecha Dąbrowskiego liczącego lat sześćdziesiąt gospodarza obydwóch we wsi Pawłówek zamieszkałych i okazał nam dziecko płci żeńskiej urodzone we wsi Pawłówku dnia ósmego miesiąca grudnia roku bieżącego? o godzinie dziesiątej rano z Józefy z Bogusławskich Rokossowskiej liczącej lat dwadzieścia sześć jego małżonki. Dziecięciu temu na chrzcie świętem w dniu dzisiejszem odbytem nadano zostało imię Teofila Helena a rodzicami chrzestnemi byli Józef Kawiecki i Joanna Załuskowska. Akt stawającem został przeczytany i przez nas i stawającego podpisany. Świadkowie pisać nie umieją.
Rok 1861
Akt 11. Chmielnik
20.05.1861
Działo się w wsi Kokaninie dnia dwudziestego szóstego czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Maxymilian Pstrokoński obywatel lat trzydzieści trzy mający w Gródcu zamieszkały, w obecności świadków Wojciecha Bogusławskiego obywatela dziadka nowo urodzonej, lat czteśćdziesiąt siedm mającego w  Chmielniku zamieszkałego, tudzież Stanisława Michalskiego. organisty w Kokaninie zamieszkałego lat dwadzieścia sześć mającego i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone dnia dwudziestego maja roku bieżącego o godzinie trzeciej z rana z jego małżonki Karoliny z Bogusławskich lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym, nadane zostało imię Jadwiga a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wymieniony Wojciech Bogusławski i Joanna z Przeuskich Załuskowska babka nowourodzonej. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas i świadków podpisany.       

KSIĘGI MAŁŻEŃSTW

Rok 1829
Akt 7, Kokanin
15.02.1829
Działo się w wsi Kokaninie dnia piętnastego lutego tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Antoniego Janiczewskiego w Kokaninie zamieszkałego lat sześćdziesiąt dwa, Pawła Łukasiewicza także w Kokaninie zamieszkałego lat dwadzieścia sześć mającego, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Erazmem Załuskowskim wdowcem possessorem dóbr Włocin? Obwodzie Sieradzkim tamże zamieszkałym, urodzonym w wsi Jesionna parafii w Cykowie z Jana i Zuzanny z Cichockich małżonków Załuskowskich tamże zamieszkałych, lat dwadzieścia sześć mającym, a panną Joanną Przeuską córką Franciszka i Ludowiki małżonków Przeuskich w Kokaninie zamieszkałych lat dwadzieścia jeden liczącą tu w Kokaninie urodzoną przy matce zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach pierwszym, ósmym i piętnastym lutego roku bieżącego w parafii kokanińskiej i cykowskiej? Zezwolenie matki z strony zaślubionej [ ]. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż zawarli umowę przedślubną w dniu czternastego lutego roku [ ] przed Józefem Białobrzeckim regentem Kancellaryi Ziemskiej w Kaliszu. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został podpisany X. Stanisław Grygowski pleban parafii Kokanin.
Rok 1846
Akt 2, Pawłówek
23.05.1846
Działo się we wsi Kokaninie dnia dwudziestego trzeciego maja roku tysiąc ośmset czterdziestego szóstego o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków: Alexandra Bogusławskiego patrona Trybunału Kaliskiego, lat dwadzieścia dziewięć, i Cypryana Laudyn nauczyciela Szkoły Realnej wyższej lat dwadzieścia siedm mających obydwóch w Kaliszu zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo między Edwardem Konstantym 2ch imion Milewskim kawalerem, podpisarzem Sądu Pokoju powiatu kaliskiego tamże zamieszkałym, urodzonym w mieście Kaliszu z Hipolita Ignacego już nie żyjącego i Konstancji Zuzanny z Rudnickich  powtórnego ślubu Witkowskiej matki przy mężu swym mecenasie w Warszawie zamieszkałej, lat dwadzieścia pięć mającym, a Maryą Eleonorą Bogusławską panną, córką Wojciecha i Michaliny małżonków Bogusławskich dziedziców wsi Pawłówka, tu w Kokaninie urodzoną, zaś we wsi Pawłówku przy rodzicach zamieszkałą, lat dwadzieścia miesięcy trzy liczącą. Małżeństwo to poprzedziła tylko zapowiedź jedna, w dniu siedemnastym bieżącego miesiąca i roku w parafii Kolegiaty Kaliskiej, jako też w parafii Kokanińskiej gdyż od dwóch zapowiedzi otrzymano indult od władzy dyecezialnej wydany pod dniem jedenastym bieżącego miesiąca i roku numer sześćset dwadzieścia i jako nie mniej zezwolenie ustne obecnych aktowi rodziców nowozaślubionej nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas, stawających i świadków podpisany został.
X. Młodecki Ludwik
Rok 1851
Akt 2, Pawłówek
20.07.1851
Działo się w wsi Kokaninie dnia dwudziestego lipca tysiąc ośmset pięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Edwarda Milewskiego lat trzydzieści pisarza Sądu Pokoju i Ludwika Koźmińskiego urzędnika lat trzydzieści jeden mających obydwu w Kaliszu zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne mażeństwo między Teobaldem Rokossowskim kawalerem mającym lat trzydzieści urodzonem podług aktu Znania? numero dwa we wsi Ryzlow? w Obwodzie Łęczyckim synem Tomasza i Angeli z Raczewskich małżonków Rokossowskich zamieszkałym we wsi Pawłówku a Józefą Bogusławską panną urodzoną w Pawłówku z Wojciecha i Michaliny z Przysławskich? małżonków Bogusławskich właścicieli Pawłówka i przy rodzicach w Pawłówku zamieszkałą lat dwadzieścia pięć mającą. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź w kościele parafialnym kokanińskim w dniu dwudziestym dziewiątego czerwca roku bieżącego od dwóch zapowiedzi dyspenzowała zwierzchność duchowna pod dniem pierwszem lipca roku bieżącego. Tamowanie małżeństwa nie zaszło zezwolenie ustne rodziców panny młodej nastąpiło. Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez nas, stawających i świadków podpisany został.
Xsiądz Adam Wojciechowski
Rok 1853
Akt 11, Pawłówek
20.11.1853
Działo się w Kokaninie dnia dwudziestego listopada roku tysiąc ośmset piędziesiątego trzeciego o godzinie czwartej po południu.
Wiadomo czynimy i w przytomności świadków Erazma Załuskowskiego dziedzica dóbr Kokanina i Jesionny liczącego lat pięćdziesiąt zamieszkałego w Jesionny i Ignacego Stawiskiego lat czterdzieści mieszkającego w Głazach w dniu dzisiejszym odbytem zostało religijne małżeństwo między Wincentym Swiniarskiem kawalerem liczącym lat dwadzieścia i dziewięć synem Andrzeja i Józefy z Radońskich Świniarskich, urodzonym we wsi Poklękowie parafii Pamięcin a zamieszkałem we wsi Rzegocinku a panną Zofią Bogusławską mającą lat dwadzieścia i dwa córką Wojciecha i Michaliny urodzoną i zamieszkałą we wsi Pawłówku przy swoich rodzicach.
Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele kokanińskiem w dniach trzynastem października, w dniach szóstem i trzynastem listopada roku bieżącego. Też zapowiedzi ogłoszone były w kościele Pamięcin ze strony pana młodego w dniach jak wyżej. Tamowanie małżeństwa żadne nie zaszło: zezwolenie rodziców panny młodej nastąpiło. Nowi małżonkowie oświadczają iż żadnej umowy przedślubnej między sobą nie zawarli.
Akt stawającym został przeczytany i przez nas jako też i strony świadków podpisany.
Rok 1860
Akt 2, Chmielnik
27.05.1860
Działo się w wsi Kokainie dnia dwudziestego siódmego maja, tysiąc ośmset sześćdziesiątego roku, o godzinie siódmej z południa. Wiadomo czyniemy iż w obecności świadków Wincentego Świnarskiego, dziedzica dóbr Żegocina lat trzydzieści sześć mającego w Żegocinie zamieszkałego i Leona Grabowskiego dziedzica dóbr Pietrowa lat pięćdziesiąt jeden mającego w Pietrowie zamieszkałego na dniu dzisiejszym zawartem zostało religijnie małżeństwo pomiędzy, Antoniem Morze kawalerem lat dwadzieścia ośm mającem synem Ildefonsa i Eugenii z Kurowskich żyjących małżonków Morze, w Bronowie parafii Sowina w Księstwie Poznańskiem urodzonym, na teraz w Młodzieszenie parafii tejże w Gubernii Warszawskiej zamieszkałym, a panną Pauliną Bogusławską lat dwadzieścia pięć mającą córką Wojciecha i Michaliny z Przyuskich żyjących małżonków Bogusławskich w Pawłówku parafii Kokanin urodzoną na teraz w Chmielniku parafii Kalisz św. Mikołaja przy rodzicach zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym dziewiątym kwietnia, czwartem i trzynastym maja roku bieżącego tako parafii Młodzieszyn jako też w Kaliszu. Zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców zaślubiającej się nastąpiło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej nie zawarli umowy przedślubnej, tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżeństwo błogosławił podpisany jako proboszcz zaślubiającej się. Akt ten stawającem i świadkom przeczytany i przez nich, jak również i przez rodziców panny młodej podpisany został.
X. Liwicki proboszcz parafii św. Mikołaja w Kaliszu, administrator w Kokaninie

KSIĘGI ZGONÓW

Rok 1824
Akt 3
06.04.1824
Roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego czwartego dnia ósmego miesiąca kwietnia. Przed nami Stanisławem Grygowskim, plebanem kokanińskiem sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy kokanińskiej województwa i powiatu kaliskiego stawił się urodzony Wojciech Bogusławski, possessor dóbr Kokanina i tu zamieszkały, ojciec zmarłego, i Piotr Dąbroski rolnik w Kokaninie zamieszkały, i oświadczyli nam, iż dnia szóstego miesiąca kwietnia roku bieżącego umarł Franciszek Bogusławski w domu [ ], liczący drugi rok życia swego. Świadek pierwszy urodzony Wojciech Bogusławski pisać umie, drugi zaś nie umie. Akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez nas podpisany.
X. Grygowski sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Kokanin
Rok 1825
Akt 8, Kokanin
23.07.1825
Roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego piątego dnia dwudziestego piątego lipca. Przed nami Stanisławem Grygowskim proboszczem kokanińskim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy kokanińskiej województwa i powiatu kaliskiego stawili się Piotr Ciesielski służący dworski w Kokaninie zamieszkały i Szymon Jagutyniak włodarz dworski w Kokaninie zamieszkały i oświadczyli nam, iż dnia dwudziestego trzeciego lipca roku bieżącego zmarł Franciszek Przeuski Marszałek Powiatu Kaliskiego dziedzic dóbr Kokanina w domu swoim liczący lat pięćdziesiąt trzy. Świadkowie oświadczyli że pisać nie umieją. Akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez nas podpisany. X. Grygowski sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.
Rok 1833
Akt 4, Kokanin
12.02.1833
Działo się w wsi Kokaninie dnia czternastego lutego tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego roku, o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Karol Stefaniak sługa dworski lat pięćdziesiąt i Wojciech Kuligowski komornik lat czterdzieści liczący obydwaj w Kokaninie zamieszkali, i oświadczyli, że w dniu  dwunastym bieżącego miesiąca o godzinie trzeciej po północy w domu pod numerem pierwszym umarła Ludwika Przeuska marszałkowa powiatu kaliskiego tu w Kokaninie zamieszkała licząca lat sześćdziesiąt. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Przeuskiej, akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został, stawający wszyscy katolicy i ci oświadczyli, że pisać nie umieją. X. Grygowski pleban parafii kokanickiej.
Rok 1837
Akt 1, Pawłówek
18.01.1837
Działo się w wsi Kokanin dnia dwudziestego pierwszego stycznia tysiąc ośmset trzydziestego siódmego roku, o godzinie dziewiątej z rana, stawili się Jakub Rudowicz, lat dwadzieścia ośm, i Napoleon Dominiak lat dwadzieścia siedm liczący, obydwaj gospodarze w Pawłówku zamieszkali i oświadczyli, że w dniu ośmnastym bieżącego miesiąca, o godzinie ósmej w wieczór umarła w wsi Pawłówku Ludowika Bogusławska, córka właściciela wsi Pawłówka tamże zamieszkała, lat dwanaście licząca, Wielmożnego Wojciecha i Michaliny z Przeuskich małżonków Bogusławskich z Pawłówka. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Bogusławskiej, akt ten przeczytany stawającym, przez nas podpisany, gdyż osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją.
X. Walenty Brzeziński

 

 

początek strony