KOSMÓW

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA
http://www.szukajwarchiwach.pl/

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Zespół 53/3655/0

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kosmów (pow. kaliski)
 
AKTA URODZEŃ

Rok 1824
Akt 27. Szadek
05.08.1824
Felicja Prowidencja Bronisława Rokossowska - urodzona 28.07.1824
Rodzice:
Wielmożny Felix Rokossowski, lat 33, posesor wsi Szadku, tam zamieszkały i Wielmożna Nepomucena z Krzeczkowskich, lat 23
Świadkowie:
Wielmożny Maxymilian Rokossowski, stryj dziecka, lat 34, w Szadku zamieszkały
Grzegorz Zagorewski, lat 42, ekonom w Szadku
Rok 1825
Akt 32. Szadek
13.07.1825
Sabina Pelagia Rokossowska - urodzona 09.07.1825
Rodzice:
Wielmożny Feliks Rokossowski, lat 31, posesor w Szadku zamieszkały i Nepomucena z Krzeczkowskich, lat 24
Świadkowie:
Maksymilian Rokossowski, lat 33, z Szadka
Mikołaj Koszutski, lat 23, z Szadka
Rok 1827
Akt 3. Szadek
Działo się w wsi Kosmowie dnia czternastego stycznia tysiąc ośmset dwudziestego siódmego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Urodzony Felix Rokossowski dzierżawca wsi Szadku lat trzydzieści pięć liczący, w Szadku zamieszkały w obecności Urodzonego Maxymiliana Rokossowskiego stryja nowonarodzonego liczącego lat trzydzieści sześć w Szadku zamieszkałego i Urodzonego Franciszka Pstrokońskiego lat dwadzieścia trzy mającego w Rożniatowie zamieszkałego i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Szadku dnia dwudziestego dziewiątego listopada o godzinie dziesiątej przed południem roku zeszłego z jego małżonki Nepomuceny z Koszutskich lat dwadzieścia siedem mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Saturnin Ksawery i Ildefons, a rodzicami jego chrzestnemi byli Urodzony Józef Rokossowski i Urodzona Rozalia Pstrokońska, asystenci Urodzony Maxymilian Rokossowski i Urodzona Katarzyna Pstrokońska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, podpisany przez nas, ojca i świadków został. X. Gwidon Gołębiowski
Akt 28. Szadek
Działo się w wsi Kosmowie dnia dwudziestego trzeciego października tysiąc ośmset dwudziestego siódmego roku o godzinie jedenastej przed południem.
Stawił się Urodzony Felix Rokossowski possesor wsi Szadku lat trzydzieści i sześć liczący w Szadku zamieszkały, w obecności Urodzonego Maxymiliana Rokossowskiego stryjca nowo urodzonego dziecięcia, lat trzydzieści siedm w Toporowie zamieszkałego i Urodzonego Wawrzyńca Koszutskiego wuja nowonarodzonego lat trzydzieści sześć mających w Magnuszewicach zamieszkałego, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Szadku dnia dwudziestego miesiąca i roku bieżącego o godzinie siódmej przed południem, w domu pod numerem pierwszym z jego małżonki Urodzonej Nepomuceny z Koszutskich lat dwadzieścia sześć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Xawery Piotr i Alfons, a rodzicami jego chrzestemi byli wzwyż wymienieni Urodzony Wawrzyn Koszutski i Urodzona Antonina Ochocka, asystenci Urodzony Maxymilian Rokossowski i Urodzona Wiktoria z Mlickich Koszutska babka nowonarodzonego.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i podpisany przez Nas, ojca i świadków.
X. Gwidon Gołębiowski
Rok 1852
Akt 45. Ceków
Działo się w wsi Kosmowie dnia piętnastego czerwca tysiąc ośmset pięćdziesiątego drugiego roku, o godzinie drugiej z południa. - Stawił się Wielmożny Teobald Rokossowski urzędnik pocztowy z Cekowa lat trzydzieści liczący, w obecności świadków Michała Filipiak lat trzydzieści trzy, i Józefa Uznańskiego lat trzydzieści liczących, obydwóch pocztylionów w Cekowie zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej z jego małżonki Józefy z Bogusławskich lat dwadzieścia cztery liczącej, urodzone [skreślono] dnia piątego czerwca, bieżącego roku, o godzinie piątej rano, - Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Saturnina Zofia, a rodzicami jego chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Erazm Załuskowski marszałek szlachty, sędzia pokoju sieradzki, radca Towarzystwa Kredytowego, dziedzic dóbr Jesionny z przyległościami, dziad dziecięcia, i Wielmożna Michalina z Przyuskich Bogusławska babka dziecięcia dziedziczka Pawłówka. Akt ten stawającemu i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas, stawającego, podpisany został. -
Ks. G. Krasicki Urzędnik Stanu Cywilnego
Rok 1855
Akt 25. Ceków
Działo się we wsi Kosmowie dnia trzydziestego września tysiąc ośmset pięćdziesiątego piątego roku, o godzinie piątej po południu; Stawił się Wielmożny Teobald Rokossowski naczelnik poczty, lat trzydzieści trzy mający, w Cekowie zamieszkały, w obecności Wawrzeńca Smoleńskiego czynszownika, lat trzydzieści ośm, i Jana Cieślak komornika rolnego, lat dwadzieścia ośm liczących, obydwóch w Cekowie zamieszkałych; i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone w Cekowie, dnia piętnastego września roku bieżącego o godzinie szóstej rano z jego małżonki Józefy z Bogusławskich lat dwadzieścia siedm mającej. - Dziecięciu temu na chrzcie świętym, w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostały imiona Ignacy Bolesław. - a rodzicami jego chrzestnemi byli Wiktor Leszczyński i Faustyna Kowalska. - Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, i przez nas wraz z ojcem podpisany został. -
Ks. Kosieradzki Franciszek Urzędnik Stanu Cywilnego parafii Kosmów. -
Rok 1859
Akt 33. Ceków
Działo się we wsi Kosmowie dnia trzynastego października, tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie piątej po południu; Stawił się Teobald Rokossowski szlachcic wylegitymowany, naczelnik poczty w Cekowie zamieszkały, lat trzydzieści dziewięć mający; w obecności Józefa Jarkowskiego sekretarza poczty lat dwadzieścia siedm, i Stanisława Domańskiego pocztyliona lat dwadzieścia cztery liczących; obydwóch w Cekowie zamieszkałych; i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Cekowie dnia dwudziestego dziewiątego września, roku bieżącego, o godzinie drugiej po południu z jego małżonki Józefy z Bogusławskich lat trzydzieści mającej. - Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, nadane zostały imiona Michał Kazimierz a rodzicami jego chrzestnemi byli Michał Pierzchowski i Maria Milewska - Asystowali Edward Milewski i Helena Cieszkowska - przyczyna spóźnienia spisania aktu w czasie właściwym nastąpiła, że rodzice chrzestni ... stanąć nie mogli. - Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, i przez nas wraz z ojcem i pierwszym świadkiem podpisany został. -
X. Kosieradzki Franciszek Urzędnik Stanu Cywilnego parafii Kosmowa


początek strony