KURZELÓW

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Kurzelów
WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
http://bc.wimbp.lodz.pl/publication/37520

Księga akt urodzeń i zaślubin parafii Kurzelów 1697-1719
Księga akt urodzeń i zaślubin parafii Kurzelów 1723-1732
Księga akt zaślubin parafii Kurzelów 1733-1797


Księga akt urodzeń i zaślubin parafii Kurzelów 1697-1719

URODZENIA

Rok 1700
23 lutego
Ten sam. Ja ochrzciłem imieniem Maciej, dziecko Andrzeja i Zofii Wasików z Ciemiętnik. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Pstrokoński i panna Teresa Jedleczyńska z miasta.
Rok 1701
10 lipca
Znakomity Wielebny dziekan kościoła kolegiaty kurzeloweskiej ochrzcił Zofię Annę, córkę Urodzonych Franciszka i Magdaleny Radgowskich, prawowitch małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Sokołowski z Urodzoną Panią Katarzyną Sadowską.
Rok 1708
14 maj
Tego samego dnia. Ten sam ochrzcił Zofię, córkę Wawrzyńca i Reginy Gnowskich z Kurzelowa. Rodzicami chrzestnymi byli Szymon Pstrokoński i Łucja Tworkowna.
19 październik
Wielebny wicearchidiakon ochrzcił Alberta, syna Urodzonych Józefa i Anny Radeckich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin Błeszyński i Urodzona Magdalena Kotarska.
Rok 1712
8 sierpnia
Wicearchidiakon ochrzcił Zuzannę Rozalię, córkę Urodzonego Jana i [brak imienia matki] Gołuchowskich z Pilczyc. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Reklewski i Urodzona Anna Czerska.
11 października
Wicearchidiakon ochrzcił imieniem Jadwiga, córkę Urodzonych Marcina i Marianny Krzysztoporskich. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Tarnawski i Anna Krzysztoporska.
Rok 1718
1 sierpień.
Ten sam Wielebny Grzegorz Spiechowicz wicearchidiakon kurzelowski ochrzcił imieniem Krystyna, córkę Urodzonego Józefa i Anny Radeckich, prawowitych małżonków mieszkających tymczasem w Kurzelowie. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Szymon Rzążewski wiceprepozyt kurzelowski i Urodzona Katarzyna Konopnicka.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1700
25 Lipca
Znakomity i Przewielebny Sebastian Szczepanowski dziekan kościoła kolegiaty kurzelowskiej, na mocy dyspensy od zapowiedzi, potwierdził małżeństwo Urodzonego Pana Franciszka Radgowskiego z Magdaleną z Gostkówka Gostkowską. Obecni świadkowie Urodzony Pan Albert Odyniec z ?ustymowa, Jan Sokołowski z Koziegłów, Stefan Giebułtowski z Żelisławic, Zabawski i wielu innych.


Księga akt urodzeń i zaślubin parafii Kurzelów. 1723-1732

URODZENIA

Rok 1723
30 Grudzień
Ten sam Wielebny Jan Kowalski wicekustosz kolegiaty kurzeloweskiej ochrzcil imieniem Marianna, córkę  Urodzonego Jana Miełkowskiego i Barbary, prawowitych małżonków z Ciemiętnik. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Anna Kuropatnicka kasztelanowa sandomierska i Wielmożny Stefan Bobrownicki starosta przedborski.
Rok 1726
7 styczeń.
Wielebny Szymon Krakowczyk wicedziekan kościoła kolegiaty kurzelowskiej, ochrzcil imieniem Agnieszka, córkę  pracowitego Wawrzyńca Palucha i Maryny, prawowitych małżonków z Rudnik. Rodzicami chrzestnymi byli Zofia Pstrokońszczonka z Denkowa i uczciwy Piotr Cieślik z Kurzelowa.
Rok 1727
9 kwiecień
Wielebny Szymon Krakowczyk wicedziekan kościoła kolegiaty kurzelowskeij ochrzcil imionami Katarzyna Anna, córkę Szlachetnego Jana Łąckiego i Agnieszki, prawowitych małżonków, administratorów dóbr Kluczewska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Otocki i Zofia,  małżeństwo z Lipna.
Rok 1729
14 lipiec
Wielebny Szymon Rząszewski wicearchidiakon kościoła kolegiaty kurzelowskeij ochrzcil imionami Antoni Władysław, syna Szlachetnego Jakuba Łąckiego i Agnieszki, prawowitych małżonków, administratorów dóbr Kluczewska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Skąpski towarzysz oddziału pancernego Wielmożnego podstolego koronnego, starosty chęcińskiego i Wielmożna Konstancja Wardyńska stolnikowa buska, dzierżawiąca klucz kurzelowski.


Księga akt zaślubin parafii Kurzelów 1733-1797

Rok 1743
Dnia 16 marca, Znakomity i Wielebny Antoni Wysocki, archidiakon i oficjał kurzelowski, na mocy łowickiego indultu potwierdził małżeństwo Wielmożnego i Urodzonego Kazimierza Wysockiego stolnika inowłodzkiego z Wielmożną Urodzoną Anną z Radwanów Zebrzydowskich Siemieńską, przy asyście Przewielebnego Bogusława Zaręby ? parafii w Bakowej Górze. Obecni Wielmożny Urodzony Stefan Kraszkowski podczaszy łęczycki, Wielmożny Urodzony Stanisław Kłoszowski skarbnik grabowicki i Wielmożny Urodzony Józef Stobiecki podczaszy buski.
Rok 1749
Kluczewsko
Roku jak wyżej. Dnia 22 września. Znakomity i Wielebny Antoni Godziemba z Wysokiej Wysocki, kanonik metropolitalny gnieźnieński, zwierzchik katedry władysław?, archidiakon kolegiaty kurzelowskiej i tego konsystorza oficjał, wice-prezydent trybunału koronnego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obydwóch kościołach parafialnych narzeczonych, zwłaszcza parafii narzeczonej, ogłoszone w przeze mnie własnoręcznie napisanych pismach i potwierdzone pieczęcią, drugie przez swojego Wielebnego zarządcę, błogosławił w kaplicy dworu kluczewskiego  małżeństwo Jaśnie Wielmożnego Pana Dominika z Wielkiej Wsi Wielowiejskiego skarbnika granicznego i pisarza grodzkiego krakowskiego, posła i trybuna koronnego z województwa krakowskiego parafianina wielkoksiążęcego z Wielmożną Honoratą Dzierzbicką panną, córką cześnika inowłodzkiego parafii oczkowickiej diecezji krakowskiej. Obecni Jaśnie Wielmożny Pan Józef Łącki kasztelanic kruszwicki, Szymon Otfinowski stolnik wyszogrodzki, Jan Czaplicki łowczy dobrzycki, Aleksander Dzierzbicki starościc dąbs? i wielu innych.
Rok 1762
Kurzelów.
Roku Pańskiego 1762. Dnia 16-go lipca. Poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel i nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, Znakomity i Przewielebny Jan Kanty Rojrzel, prepozyt w Czarncy, pisarz kosystorza kurzelowskiego za zgodą Przewielebnego Antoniego Byszewskiego zastępcy dziekana, Urodzonych Jana Zarzyckiego z parafii Bebelno i Katarzynę Więckowską  wdowę z parafii kurzelowskiej, których mając wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, małżeństwem połączyłem. Obecni świadkowie Urodzeni Jan Czaplicki łowczy ziemi dobrzyńskiej, Urodzony Jan Przybylski etc.
Rok 1763
Kurzelów.
Roku jak wyżej. Dnia 20 stycznia. Poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel i świąt i nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, Ja, Antoni Byszewski zastępca dziekana kolegiaty kurzelowskiej, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Felicjana Leszczewskiego obecnie administratora wsi Ciemiętniki z Urodzoną Magdaleną z Rudnickich Byszewską panną.
Obecni świadkowie Urodzeni Jakub Czaplicki, Józef Waga zastępca posła grodzkiego chęcińskiego, Urodzony Pan Józef Gadomski i inni wiarygodni.
Rok 1764
Dnia 22-go lutego. Poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel i świąt i nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, Znakomity Przewielebny Antoni Jan Kanty Rayszel, doktor filozofii, sekretarz dziekana ? i konsystorza lurzelowskiego, prepozyt kościoła w Czarncy, potwierdziłem małżeństwo Urodzonych Aleksandra Łubieńskiego podstolica sieradzkiego z Rzejowic z Urodzoną  Marianną primo voto Czaplicką wdową. Obecni świadkowie Wielmożni Panowie Jan Czaplicki łowczy dobrzyński, Pan Andrzej Niemojowski skarbnik ziemi wieluńskiej.
Rok 1767
Dwór kurzelowski.
Roku Pańskiego 1767. Dnia 5-go lipca. Znakomity i Wielebny Aleksander Lgocki kanonik kościoła katedralnego liwońskiego, sekretarz kolegiaty ? prepozyt w Bochni, małżeństwo Wielmożnego Pana Sebastiana Lgockiego cześnika mnisławskiego diecezji ? z Wielmożną Panią Justyną Czaplicką miecznikówną ziemi ciechanowskiej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kościołach parafialnych obydwojga narzeczonych [mam nadzieję, że błogosławił]. Obecni świadkowie Znakomity Wielebny Konstanty z Jankowa Jankowski kanonik kościoła katedralnego kijowskiego, archidiakon kolegiaty kurzelowskiej, prepozyt Sławna i Przewielebny Jan Wysocki zastępca prepozyta Walentego Wolskiego zastępcy archidiakona i także Wielmożni Panowie Jan Czaplicki łowczy dobrzyński, Michał Czarnecki stolnik stężycki, Roch Lasocki miecznik ra? i wielu innych.
Rok 1771
Ciemiętniki
Roku jak wyżej, dnia zaś 5-go lutego. Ja Felicjan Kanty Kącki ?..? poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach świąt inie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem w obliczu kościoła małżenstwo Szlachetnego Macieja Wilczyńskiego gubernatora wsi Bobrownik z Marianną Czerwińską panną z dworu Ciemiętnik. Obecni Urodzony Wojciech Chłuda zastępca posła buskiego, Stanisław Mikuleski, Antoni Marczoski i inni.
Rok 1777
Roku Pańskiego 1777, dnia 24 stycznia. Ja Melchior Stawiski, zastępca dziekana, kapłan kolegiaty kurzelowskiej, na mocy indultu, błogosławiłem małżenstwo Wielmożnego Fabiana Gnoińskiego  skarbnikowicza opoczyńskiego z Urodzoną Salomeą Mikułowską panną. Świadkami byli Wielmożny Dunin, Urodzony Slawski i wielu innych.
Kurzelów
Roku Pańskiego 1777, dnia 20 lipca. Ja Melchior Stawiski zastępca dziekana, na mocy indultu, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Apolinarego Czaplickiego i Urodzonej Wiktorii Szczurowskiej panny. Świadkami byli Jasnie Wielmożny Pan Potocki starościc br? i Wielmożny i Urodzony Pan Kazimierz Czaplicki trybun zakroczyński

początek strony