LIBISZÓW

Family History Library
Archiwum Diecezjalne w Radomiu
Film 4831281
Parafia Libiszów
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21065-19575-78?cc=1407440&wc=M93N-MS3:1495221382

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1766-1788

URODZENIA

Rok 1769
Libiszów. Roku, jak wyżej, dnia 16. czerwca, ja, ten sam, jak wyżej proboszcz tego kościoła libiszowskiego, ochrzciłem urodzonego dnia 11 czerwca syna Urodzonej Kunegundy z Foxów Potockiej i Daniela Libiszewskiego podczaszych ziemi stężyckiej, prawowitych małżonków tej parafii, któremu zostały nadane dwa imiona Antoni i Onufry. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Leon Libiszewski pisarz grodzki opoczyński z Wólki Karwickiej parafii soleckiej i Wielmożna Teresa Burzeńska wojska kolomen? z Gorzkowic województwa sieradzkiego.
Rok 1771
Libiszów.
Roku, jak wyżej, dnia 8-go kwietnia, ja, ten sam, jak wyżej proboszcz kościoła libiszewskiego, ochrzciłem urodzoną dnia 4-go kwietnia córkę Wielmożnego i Urodzonego Daniela i Kunegundy z Foxów Potockiej Libiszewskich, prawowitych małżonków tej parafii, której zostały nadane imiona Józefata i Teodozja. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Państwo Marcin i Teresa z Karwickich Libiszewscy wojscy powiatu opoczyńskiego.
Rok 1773
Libiszów.
Roku, jak wyżej, dnia 27 grudnia, ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem zrodzongo ze Szlachetnych Józefa i Elżbiety Więckowskich, prawowitych małżonków tej parafii, mieszkających w administracji Libiszowa, któremu zostało nadane imię Stefan. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Leon Libiszewski z Urodzoną Agnieszką Mirucką z Libiszowa.
Rok 1774
Libiszów.
Roku, jak wyżej, dnia 25 lutego, ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzoną dnia 24 lutego córkę Wielmożnych i Urodzonych Pana Daniela i Kunegundy Libiszowskich, posesorów,  prawowitych małżonków tej parafii, której zostały nadane imiona Anastazja i Franciszka. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Konstanty Libiszewski podczaszy stężycki z Wielmożną Teresą ze Strzemboszów Libiszewską.
Rok 1778
Buczek.
Roku 1778, dnia 26 maja, ja, Wojciech Kawieński proboszcz libiszewski, ochrzciłem tylko z wody w niebezpieczeństwie śmierci, urodzoną dnia 25-go tego miesiąca, córkę Wielmożnych i Urodzonych Ludwika i Joanny z Kraszkowskich Mieruckich, prawowitych małżonków z Buczka, której zostało nadane imię Magdalena de Pazis. Rodzicami chrzestnymi byli [nieobecny?] Jakub Markowski organista libiszewski i Urodzona panna Magdalena Skłodowska z dworu Buczka. Wreszcie tego samego roku 78. dnia 23 lipca odbyła się na tym dzieckiem ceremonia w kościele parafii drzewickiej, przez Znakomitego Przewielebnego Szymona Szymona Banaszewicza prepozyta Drzewicy, asystowali przy ceremonii Jaśnie Wielmożny Filip Szaniawski starosta bolimowski z Jaśnie Wielmożną Ludwiką z Załuskich Szeniawską swoją żoną, temu dziecku przy ceremonii dodano imię Ludwika.
Rok 1779
Libiszów.
Roku 1779. dnia 27 kwietnia, ja, Wojciech Kawieński proboszcz libiszewski, ochrzciłem urodzoną dnia 25. tego miesiąca, córkę Urodzonych Bazylego i Katarzyny z Kraszkowskich Libiszewskich, dziedziców części Libiszowa, podczaszych stężyckich, której zostało nadane imię Katarzyna ze Sieny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Kraszkowski z Urodzoną Aleksandrą Kraszkowską swoją siostrą.
Rok 1782
Libiszów.
Roku 1782. dnia 21 marca, Przewielebny Ignacy F?eński z kongregacji Studzianek św, Filipa Nereusza biskupa[?], ochrzciłem urodzonego dnia 19 tego miesiąca, syna Urodzonego Ignacego i Agnieszki Libiszewskich, prawowitych małżonków tej parafii, któremu zostało nadane imię Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Wojciech Kawieński proboszcz kościoła libiszewskiego i Urodzona panna Anna Staniszowska z Brzostówka a wreszcie tego samego roku, jak wyżej, dnia 1-go kwietnia została dopełniona ceremonia przez własnego wyżej podpisanego proboszcza. Asystowali przy ceremonii Wielmożny i Urodzony Pan Michał Zakrzewski stolnik wendeński i Ewa Straszowa podsędkowa ziemska opoczyńska.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1777
Libiszów.
Roku 1777. dnia 10 czerwca, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, 1-sza była dnia 4-go maja w 5-tą niedzielę po święcie Paschy, 2-ga dnia 11 maja w 6-tą niedzielę po święcie Paschy, 3-cia dnia 18 maja w niedzielę Zielonych Świątek, podczas uroczystych mszy w parafii, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, Wojciech Kawieński kierownik kościoła parafi libiszowskiej, związek małżeński Wielmożnego i Urodzonego Ignacego Libiszewskiego, syna niegdyś Wielmożnego Stefana i Agnieszki z Mieru[c]kich Libiszewskich, podczaszych stężyckich z panną Agnieszką Mirucką córką niegdyś Urodzonych Stanisława i Zofii Miruckich z Zakrzowa parafii białaczowskiej, we dworze Libiszowskim części Gornizny, w obliczu kościoła błegosławiłem w obecności świadków Wielmożnego i Urodzonego Leona Libiszewskiego Libiszewskiego i Antoniego Pomianowskiego podczaszego radomszczańskiego
Rok 1780
Kruszowiec.
Roku Pańskiego 1780, dnia 7-go lutego zdarzyło się w poniedziałek po niedzieli Zielonych Świątek, na mocy specjalnego indultu Najznakomitszego i Wielebnego Antoniego Kazimierza z Ostrowa Ostrowskiego, z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej arcybiskupa gnieźnieńskiego, Legata Urodzonego Królestwa Polskiego i Wielkiego Księcia, Prymasa Polski i Litwy, opata zarządcy Tyńca, odznaczonego Orderem Orła Białego, ręką Znakomitego Wielebnego Filipa Rybińskiego wyróżnionego kanonika kolegiaty łowickiej, zastępcy sędziego i pieczęcią uprzednio wzmiankowanego Najjaśniejszego Księcia jednocześnie (tego tu włączonego oryginału), opuściwszy wszystkie zapowiedzi lub ogłoszenia, według brzmienia indultu, ja Wojciech Kawiński kierownik kościoła parafii libiszewskiej, błogosławiłem w kościele studzinowskim związek małżeński Wielmożnego i Urodzonego Karola Sznarskiego posła grodzkiego opoczyńskiego, syna Urodzonego Wincentego i Doroty rodziców Sznarskich z Dziubałtowa parafii koneckiej z panną Julianną ze Strzeleckich Zakrzowską z Kraszewic parafii libiszowskiej, córką Wielmożnych Łucji ze Strzeleckich i Michała Zakrzewskiego rodziców stolników wendeńskich parafii libiszewskiej w obecności wiarygodnych świadków Wielmożnych i Urodzonych Pana Jana Kantego Wolskiego pisarza grodzkiego opoczyńskiego, Leona Libiszowskiego cześnika stężyckiego, także wielu innych.
Rok 1787
Kruszewiec.
Roku Pańskiego 1787. Dnia 10 lutego przedstawiono mi prawną dyspensę listem Nuncjatury na pokrewieństwo w 3-im stopniu  dla Urodzonych Apolonii i Jakuba Zakrzewskich, otrzymaną z dniem i rokiem, jak w oryginale i w tej księdze metrycznej dołączonej. Ja, Wojciech Kawieński kierownik kościoła parafii libiszowskiej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, z których 1-sza była dnia 14 stycznia wypadając w 2-gą niedzielę po Epifanii, 2-ga była dnia 21 stycznia wypadając w 3-cią niedzielę po Epifanii, 3-cia była dnia 28 stycznia wypadając już po Epifanii po nieszporach i żadnych innych przeszkód nie znajdując, związek małżeński Urodzonego Jakuba Zakrzewskiego zastępcy regenta opoczyńskiego, kawalera, syna Urodzonych Józefa i Heleny z Zielińskich Zakrzewskich z Urodzoną Apolonią Zakrzewską panną, córką Urodzonych Michała i Łucji ze Strzeleckich Zak[rz]ewskich stolników wendeńskich i obydwojga z tej parafii w obliczu kościoła błogosławiłem w obecności świadków Wielmoznego Michała Strasza podsędka ziemskiego, Wielmożnego Jakuba Strzeleckiego burgrabiego piotrkowskiego, Wielmożnego Tomasza Modlińskiego pisarza grodzkiego opoczyńskiego, Wielmożnego Leona Libiszowskiego skarbnika opoczyńskiego i innych.

 

początek strony