RZEJOWICE

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Rzejowice

Film 2236208
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1654-1727

URODZENIA

Rok 1658
Marzec
Ja, Błażej Ko?delikowski ?, ochrzciłem imieniem Elżbieta, córkę Urodzonego Pana Jana Łąckiego i Katarzyny jego żony ze wsi Przerąb. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Baltazar Łącki z Urodzoną Panią Elżbietą Przerębską podkomorzyną sieradzką.
Rok 1687
Roku, jak wyżej, dnia zaś 28 października. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Jana Bogusławskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków z Dużego Biestrzykowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Samuel Pągowski z Tworowic i Urodzona Zofia Pągowska z Dużego Biestrzykowa.Marianna Bełchacka, oboje z Rzejowic.
Rok 1688
Roku, jak wyżej, dnia zaś 8 kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem w kościele parafii rzejowickiej, imionami Albert, Antoni, syna Urodzonego Samuela Pągowskiego i Anny, prawowitych małżonków z Tworowic . Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Krzysztof Tysza Bykowski i Urodzona Anna Teresa Tyszyna Bykowska, oboje z Przerąba.
Rok 1694
Roku, jak wyżej, dnia zaś 17 czerwca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jan, syna pracowitego Bartłomieja Łącnicka i Maryny, prawowitych małżonków z wsi Kosczonek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Hieronim Pągowski z wsi Widzów i Szlachetna panna Zuzanna Pągowska z Dużego Biestrzykowa.
Rok 1695
Roku Pańskiego 1695, dnia zaś 7 lipca. Ja, Augustyn Brożyński, kapłan proboszcz kościoła rzejowickiego, ochrzciłem imionami Małgorzata, Dorota, córkę Urodzonego Baltazara Kamockiego i Zofii, prawowitych małżonków z Dużego Biestrzykowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin Zakrzowski i Urodzona panna Zuzanna Pągowska, oboje z Dużego Biestrzykowa.
Rok 1697
Roku Pańskiego 1697, dnia zaś ? marca. Ja, Augustyn Brożyński, proboszcz kościoła rzejowickiego, ochrzciłem imionami Zofia, Gertruda, córkę pracowitego Macieja i Zofii, prawowitych małżonków z Dużego Biestrzykowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Jankowski i Urodzona Agnieszka Zakrzowska, oboje z Dużego Biestrzykowa.
Rok 1701
Roku, jak wyżej, dnia zaś 18 listopada. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Katarzyna, Cecylia, córkę Urodzonego Kazimierza Jankowskiego i Urodzonej Katarzyny, prawowitych małżonków z Dużego Biestrzykowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin Zakrzowski i Urodzona Anna Bawcowska, oboje z Dużego Biestrzykowa.
Rok 1712
14? marca. Ja, Maciej Wilczyński, kapłan rzejowicki, ochrzciłem imionami Józef, Stanisław Kostka, syna Urodzonego Antoniego Starczewskiego, obecnie posesora Rzejowic, dziedzica w Pawłowie i Białej i jego prawowitej małżonki Urodzonej Krystyny. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Samuel Kobielski w Dziepułci i Wielmożna panna Teresa Turska z Gosławic.
Rok 1713
Dnia 7 sierpnia ochrzciłem moją wnuczkę|bratanicę|siostrzenicę imionami Anna, Helena, córkę Urodzonego Pana Antoniego Starczewskiego, obecnie burgrabiego piotrkowskiego i Urodzonej Pani Krystyny z Kobielskich tarczewskiej prawowitych małżonków córkę, pełnomocnikami Urodzoną Panią Jadwigą z domu Kobielską, żoną Urodzonego Pana Wołowicza i Urodzony Pan Bogusław Starczewski za nagłym pozwoleniem i przy obecności Macieja Wilczyńskiego, proboszcza rzejowickiego. Stanisław Bielicki ?
Rok 1714
Dnia 25 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Antoni, Aleksander, syna Urodzonego Jana Komlińskiego i jego prawowitej małżonki Marianny, obecnie dzierżawców na części [dóbr] Urodzonego Pana Antoniego Bogusławskiego w Dużym Biestrzykowie. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Starcze Starczewski burgrabia piotrkowski z Wielmożną Pania Marianną Kucharską pisarzową grodzką sieradzką z wsi Lipowczyce.
Grudzień
9 grudnia, roku jak wyżej ochrzciłem imionami Anna, Helena, córkę Urodzonego Bogusława Starczewski[ego] i jego prawowitej małżonki Marianny, obecnie posesorów w Rzejowicach. Rodziców chrzestnych miał Urodzonego Pana Antoniego Starczewskiego burgrabiego grodzkiego piotrkowskiego ze Znakomitą i Wielmożną Heleną Przerębską kasztelanową konarską sieradzką.
Rok 1717
11 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Kazimierz, Stanisław, syna Urodzonego Jana Więckowskiego z Truszczonka, obecnie dzierżawcy w Rzejowicach i jego prawowitej małżonki Konstancji ze Święcickich. Rodziców chrzestnych miał Wielebnego Stanisława Więckowskiego, kapłana Dąbrowy z Wielmożną Anną Dobiecką ze Strzelc.
Rok 1718
Grudzień
23 grudnia, roku jak wyżej, ochrzciłem urodzonego 23 listopada, imionami Andrzej, Klemens, syna Urodzonego Antoniego Starczewskiego, burgrabiego grodzkiego piotrkowskiego i jego prawowitej małżonki Urodzonej Krystny z Dmenina Kobiels[kiej]. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jerzy z Warszyc Warszycki, wojewoda łęczycki, starosta pawico? bolesła? i Jaśnie Wielmożna Helena z Wodzickich Przerębska kasztelanowa konarska sieradzka, starościna sidło?
Rok 1720
Dnia 21 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Jan Kanty, syna pracowitego Pawła Plewki i jego prawowitej małżonki Gertrudy z wsi Huta. Rodziców chrzestnych miał Urodzonego Józefa Starczowskiego z Urodzoną Anną Starczewską, rodzoną siostrą z Pawłowa i Białej.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1727
Dnia 2-go stycznia roku 1727 zawarli małżeństwo wedle praw kościoła w parafii rzejowickiej z wszystkimi tytułami, bez zapowiedzi, za zgodą miejscowego ordynariusza, Wielmożny Pan Stanisław Rupniewski, przełożony województwa sandomierskigo, starosta Demido? z Jaśnie Wielmożną Heleną z Wodzickich Przerebską, kasztelanową konarską sieradzką, które błogosławiłem. Świadkami byli Wielmożny Pan Bogusław Starczewski, obecnie dzierżawca wsi Rudniki z Panem Kazimierzem Brozickim, dworzaninem od dawna dworu przerąbskiego, w którym wiernie własnoręcznie [akt] podpisałem, Maciej Wilczyński, proboszcz rzejowicki.

 

początek strony