WARTA

 

Family History Library

Film 905284

 

Akta urodzeń 1727-1753

 

Rok 1727

15 czerwca

Ja, Michał Mokrski kanonik warszawski prepozyt Warty, ochrzciłem dwoma imionami Antonina i Marianna, córkę Urodzonego Antoniego Rytla Rytelskiego i Doroty z Kołdowskich Rytelskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wawrzyniec Kołdowski stolnik czernichowski regens trybunału królewskiego piotrkowskiego z Urodzoną Wiktorią Mycielską.

26 lipiec

Ja, Teodor Laroński prepozyt szpitala przy ? ochrzciłem imionami Anna i Magdalena, córkę Urodzonego Alberta i Marianny, prawowitych małżonków Starzyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Rafał Taczanowski ze swoją małżonką Magdaleną z domu Sczeniecką.

Rok 1728

Dnia 5-go lutego. Ja Teodor Laurowski prepozyt Spiritus Senior mansjonarzy ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona Maciej i Kazimierz, syna Urodzonych Jana Mycielskiego z ?lecka i Anny z domu Wężykównej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Mycielski z panną Agnieszką ...

Maj

Duszniki

Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Jan, syna Szlachetnego Tomasza Wysockiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Kwiatkowski i Marianna Kuznicka.

Rok 1729

Warta

20 luty

Ja, Teodor Laurowski PS Spiritus, ochrzciłem imionami Walenty i Paweł, syna Urodzonego Kazimierza Załęskiego i Marianny Siemieńskiej obecnie przebywających w Warcie. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Załęski stryj z Urodzoną Katarzyną Krąkowską.

Socha

31 lipca. Ja, Teodor Laurowski PS Spiritus Senior Mansjonarzy, ochrzciłem w niebezpieczeństwie i nadałem imię Ignacy, syna Urodzonego Pana Jana Mycielskiego z Sochy. Znakomity i Przewielebny Wojciech Ciarniewski kanonik sieradzki prepozyt Warty dnia 13 września dopełnił ceremonię. Asystowali czy rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Modlibowski z Wielmożną Aleksandrą Wężykowną.

Rok 1730

Styczeń

Małków Cielecki

Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Antoni, syna Wielmożnego Pana Marcina Kaweckiego i Anny ze Sczanieckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Rafał Taczanowski z Wiemożną Panią Marianną Sczaniecką.

Lipiec

Warta

15. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Bonawentura, syna Wielmożnego Pana Wawrzyńca Łuszczewskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Andrzej Kozubski z Wielmożną Panią Eleonorą Biernacką.

Grudzień

Grzybki

6-go. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Andrzej Józef, syna Wielmożnego Pana Tomasza Mileskiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Charchoski z Wielmożną Panią Anną Wolską.

Rok 1731

Marzec

Zagajew

2. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Konstancja, córkę Urodzonego Aleksandra i Barbary Chrzanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Sieraszeski z Urodzoną Petronelą swoją małżonką.

Marzec

Socha

6. Ja, Teodor Laurowski PS Spiritus Senior Mansjonarzy, ochrzciłem imionami Franciszka i Kunegunda, córkę Urodzonego Pana Jana Mycielskiego i Anny z Sochy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Wężyk z Sędzimirowic z Urodzoną Panią Aleksandrą swoją małżonką.

Marzec

Małków

29. Ten sam, jak wyżej,  ochrzciłem imionami Józef, Joachim i Gabriel, syna Urodzonego Pana Taczanowskiego i jego prawowitej małżonki Sczanieckiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Miaskowski z Urodzoną Panią Sczaniecką babką tego dziecka.

Sierpień

Łabecie [Łabędzie]

20. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Jan, Idzi, syna Wielmożnego Pana Marcina Korzenickigo i Agnieszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maciej Gawłoski z Wielmożna Panią Marianną Gawłoską.

Rok 1732

Kwiecień

Nieradza

17. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Konstanty i Jerzy, syna Urodzonego Pana Stanisława ? Starzyńskich z Nieradzy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan Grabinski z Konstancją ...

Maj

Socha.

Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Urodzonego Pana Jana Mycielskiego i jego małżonki Konstancji Wężykównej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Mycielski stryj dziecka z Urodzoną Panią Marcjanną Otocką z Cielc.

Rok 1733

Marzec

Dusniki.

28. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Albert, syna Józefa i Reginy Żarków z Bartochowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Piotr Iwański stolnik piotrkowski z Katarzyną Iwańską.

Sierpień

Małków

9. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jakub, syna Urodzonego Pana Marcina Kaweckiego i Urodzonej Pani Anny Sczanieckiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Florian Łubiński z Wielmożną Panią Katarzyną Łaszewską małżonką łowczego Pińczowa?

Sierpień

Małków

19. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zuzanna, córkę Urodzonego Pana Rafała Taczanowskiego i Urodzonej Pani Magdaleny Sczanieckiej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Walewski z Wielmożną Panią Jadwigą Łaszewską.

Rok 1734

Łabęcie

Roku Pańskiego 1734, dnia 18. kwietnia. Ja, Wojcech Felicjan Łabęcki promotor św. Różańca NMP i mansjonarz kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Szlachetnych Macieja Gawłowskiego i Heleny Kamińskiej, prawowitych małżonków, z mocy prawa na swojej części dóbr wsi Łabęcie, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Mycielski i

Katarzyna Wężykówna prawowita małżonka.

Łabęcie.

Roku Pańskiego 1734, dnia zaś 19. września. Ja, Antoni Troska wikary Warty, ochrzciłem imieniem Franciszka, córkę Urodzonych Marcina i Agnieszki Korzenickich, prawowitych małżonków,. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Koczański z Urodzoną Agnieszką Łukowską.

Małkowy

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia 9. listopada ochrzciłem imionami Franciszek i Mikołaj, syna Urodzonych Rafała i Magdaleny Taczanowskich, prawowitych małżonków,. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Franciszek Budzisz Pstrokoński i Urodzona Marianna Sczaniecka.

Rok 1735

Grzybki.

Roku Pańskiego 1735, dnia 3. kwietnia. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor św. Różańca NMP i mansjonarz kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem imieniem Franciszek z Pauli, syna Szlachetnych Mikołaja Czarneckiego i Reginy Tomchowskiej?, prawowitych małżonków, administratorów dóbr wsi Grzybki, którego rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Jan Rzepkowski i Teresa Chwalęcka wdowa.

Socha.

Roku, jak wyżej, dnia 14. maja. Ja, Stanisław Miedziński wikary i zakrystianin Warty, ochrzciłem imionami odpowiednio Helena i Zofia, córkę Urodzonych Jana Mycielskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków, ze swojej części Sochy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Wężyk z Urodzoną panną Barbarą Gosławską.

Rok 1736

Proboszowice

Roku Pańskiego 1736, dnia 25. marca. Ja, Antoni Truska wikary Warty, ochrzciłem imieniem Franciszek, syna Walentego Piechoty i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli sławetny Albert Kopec i Urodzona panna Wiktoria Bogusławska.

Witów

Roku Pańskiego 1736, dnia zaś 1 sierpnia. Ja, Antoni Troska wikary kościoła parafialnego Warty ochrzciłem trzema imionami Bonawentura, Józef Aleksy, urodzonego dnia 24 lipca, syna Wielmożnych Alberta i Eleonory Tymienieckich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Józef Tymieniecki dziekan wieluński i Urodzona Dorota Rytelska.

Małków

Roku Pańskiego 1736, dnia 4. listopada. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i mansjonarz kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem dziecko dwoma imionami, mianowicie Rozalia i Magdalena, Urodzonych Marcina Kaweckiego i Anny Szczanieckiej, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów dóbr wsi Małków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Bąkowski i Magdalena Taczanowska.

Rok 1737

Łabęcie

Roku Pańskiego 1737, dnia 7. lutego. Ja, Franciszek Szynczewski kaznodzieja regularny i prepozyt św. Krzyża w Warcie, ochrzciłem imieniem Apolonia, córkę Urodzonego Stanisława Woysławskiego i Marianny z Kamieńskich jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcjan Więckowski z Urodzoną Marianną Głuską.

Socha

Roku Pańskiego 1737, dnia 18 września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadalem dwa imiona, mianowicie Stefan i Franciszek, syna Urodzonych Józefa Mycielskiego i Jadwigi Otockiej, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów połowy dóbr wsi Socha, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Dobek i Zofia Rupniewska małżeństwo dziedziców i posesorów dóbr Poradzew.

Rok 1738

Nieradza

Roku Pańskiego 1738, dnia 16. czerwca. Ja, Antoni Troska wikary i mansjonarz kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem dziecko imieniem Antonina, córkę Urodzonych Jakuba i Konstancji Madalińskich, prawowitych. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Eustachy i Konstancja Suchorscy.

Łabęcie

Roku Pańskiego 1738, dnia 27. lipca. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parfaialnego Warty, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Anna, córkę Szlachetnych Stefana Dłuskiego i Marianny Salmońskiej, prawowitych małżonków, posesorów części dóbr w Łabęciach, którego rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Wiktor Ostroski i Katarzyna także Ostrowska.

Łabęcie.

Roku Pańskiego 1738, dnia 7 października. Ja, Sebastian Franciszek Czekalski mansjonarz kościoła Warty, ochrzciłem dziecko, któremu nadalem dwa imiona Michał i Władysław, syna Szlachetnych rodziców Józefa Wierzchlejskiego i Marianny, prawowitych małżonków, posesorów części dóbr w Łabęci. Rodzicami chrzestnymi byli przebywający Pan Antoni z Retla Rytelski i Urodzona Anna Łępicka.

Raczków

Roku Pańskiego 1738, dnia 6 grudnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mikołaj, syna Bartłomieja Upuszczowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Jezierski i Zofia Wyganowska.

Rok 1739

Warta

Roku Pańskiego 1739, dnia 15 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko i nadałem mu dwa imiona, mianowicie Józef i Maciej, syna sławetnych Piotra i Marianny Stasinowskich, prawowitych małżonków, mieszczan Warty.. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Władysław Biernacki i Eleonora Tymieniecka, czyli matka z synem.

Łabecie

Roku Pańskiego 1739, dnia 1 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem mu dwa imiona Józef i Kazimierz, syna Szlachetnych rodziców Piotra Dłuskiego i Marianny, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Zaręba Tymieniecki podczaszy dobrzyński i Urodzona Pani Joanna Sucharska.

Bartochów

Roku Pańskiego 1739, dnia 2 kwietnia. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem dziecko, któremu nadałe dwa imiona, mianowicie Marianna i Wiktoria, córkę Urodzonych Władysława Łempickiego i Anny Komornickiej, prawowitych małżonków, z mocy prawa posesorów połowy Bartochowa, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej i Joanna Komorniccy małżeństwo.

Socha.

Roku Pańskiego 1739, dnia 14 kwietnia. Ja, Sebastian Franciszek Czekalski mansjonarz kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem dwoma imionami Wojciech i Boguslaw, syna Urodzonych Józefa Mycielskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Mycielski i Urodzona Pani Koczańska Pani dóbr Cielce.

Łabęcie.

Roku Pańskiego 1739, dnia 20 czerwca. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem dziecko, któremu nadalem imię Justyna, córkę Urodzonych Stanisława Więckowskiego i Heleny Kamińskiej, prawowitych małżonków, posesorów części dóbr wsi Łabęcie, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Żelisławski i Katarzyna Miniszewska, małżeństwo posesorów dóbr wsi Gołuchy.

Rok 1740

Bartochów.

Roku Pańskiego 1740, dnia 19 kwietnia. Ja, Stanisław Madyjewski dziekan i prepozyt Warty, kapłan w Charłupi, ochrzciłem dziecko z prawego łoża Urodzonych Władysława i Anny Łęmpickich z dóbr Bartochowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Paweł Kurczewski z Piotrowic i Pani Ewa Wstowska z dóbr ?wole a imiona nadano Józef i Antoni.

Gołuchy

Roku i dnia, jak wyżej w grudniu. Ja, Sebastian Czekalski, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona Katarzyna i Barbara, córkę Urodzonych rodziców Adama Żelisławskiego i Ludwiki, posesorów dóbr Gołuchy, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Suchorski ze swoją małżonką Joanną z domu Olszewską.

Rok 1741

Socha

Roku Pańskiego 1741, dnia 6 kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Sykstus Wojciech, urodzone 26 marca dziecko Urodzonych Jana i Anny Mycielskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej i Katarzyna małżeństwo Obarzankowskich.

Łabęcie

Roku Pańskiego 1741, dnia 31. maja. Ten, jak wyżej, ochrzciłem dziecko i nadałem mu imię Petronela, córkę Urodzonych Piotra Dłuskiego i Anny Sawickiej, prawowitych małżonków, posesorów części dóbr w Łabęciach, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Bąkowski i panna Marcjanna Waliszewska.

Witów

Roku Pańskiego 1741, dnia 30 sierpnia. Ja, Sebastian Franciszek Czekalski kaznodzieja i mansjonarz kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem z wody we dworze dziecko, któremu nadałem dwa imiona Seweryn i Jan, Urodzonych rodziców Pawła i Eleonory Tymienieckich, którego rodzicami chrzestnymi w tym czasie byli Urodzony Pan Franciszek Tymieniecki i Katarzyna Tymieniecka. Ceremonię zaś dopełnił dnia 22 października Przewielebny Wojciech Łabęcki promotor Towarzystwa ś. Różańca a asystentami byli Wielmożny Pan Jan Walewski i Urodzona panna Ludwika Radolińska z domu Walewskich.

Rok 1742

Łabęcie

Roku Pańskiego 1742, dnia 4. lutego. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona pierwsze Marianna, drugie Agata, córkę Urodzonych Stanisława Więckowskiego i Heleny Kamińskiej, prawowitych małżonków, posesorów części dóbr wsi Łabęcie, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Suchorski i Anna Łempicka.

Łabęcie

Roku, jak wyżej, dnia 5-go lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem osobiście z wody we dworze i nadałem imiona Dorota i Rozalia, córce Urodzonych Michała i Anny Balbuzów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Dłuski i Urodzona Rozalia Madalińska. Dnia zaś 25 marca dopełniłem ceremonię w kościele parafialnym wartskim, gdzie asysyentami byli Urodzony Pan Stanisław Więckowski i Urodzona Elżbieta Bogusławska.

Gołuchy

Roku Pańskiego 1742, dnia 22-go kwietnia. Ja, Sebastian Czekalski kaznodzieja i mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem imieniem Katarzyna ze Sieny, córkę Urodzonych Wojciecha Jezierskiego i Marianny z domu Żelisławskiej, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Suchorski i Joanna Suchorska z domu Waleska.

Socha

Roku Pańskiego 1742, dnia 10. czerwca. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko i nadałem mu dwa imiona, mianowicie Aleksander i Antoni, syna Urodzonych Józefa Mycielskiego i Jadwigi Otockiej, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów połowy wsi Socha, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Andrzej Kiniewski? podstoli i pisarz grodzki wieluński i Urodzona Anna Łępicka.

Nieradza

Roku, jak wyżej, dnia zaś 11. grudnia. Ja, Sebastian Czekalski kaznodzieja i mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona Marianna i Łucja?, córkę Urodzonych Jakuba Madalińskiego i Anny, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Żelisławski z Dorotą Żelisławską swoją małżonką.

Rok 1743

Roku Pańskiego 1741, dnia 21 listopada. Ja, Sebastian Czekalski kaznodzieja i prepozyt św. Krzyża, ochrzciłem we dworze z wody i nadałem dwa imiona Marianna i Katarzyna, córkę Urodzonych rodziców Pawła Tymienieckiego i Eleonory z domu Walewskiej, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik M?ski i Urodzona ... Ceremonia została dopełniona nad dzieckiem w 1743 roku przez Przewielebnego Wojciecha Łabęckiego .... asystentami byli Urodzony Maciej Tymieniecki i Magdalena Tymieniecka jego małżonka z domu Wolska. Roku, jak wyżej, dnia 31 stycznia.

Warta

Roku Pańskiego 1743, dnia 23 listopada. Ten sam,jak wyżej, ochrzciłem imieniem Andrzej, syna Mariannny Gębownej z nieprawego łoża. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Karol Wylimski i Barbara Bogusławska.

Nieradza

Roku Pańskiego 1741, dnia 26 listopada. Przewielebny Kacper Józef Ostrowski prepozyt grab?, ochrzcił dwoma imionami Jan Ignacy, syna Urodzonych Jakuba i Rozalii Madalińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Niewiadomski i Marianna Rusocka z Siedlec.

Ja, Antoni Troska wikary i mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego dopełniłem ceremonię w roku 1743, dnia 17 stycznia. Asystowali Wielmożny i Urodzony Pan Jakub Błędowski pułkownik JKM i Urodzona Agnieszka Bezanowa.

Rok 1744

Warta.

Roku Pańskiego 1744, dnia 2. stycznia. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Marcjanna, córkę Urodzonych Wawrzyńca Kurczewskiego i Anny z Mojaczowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Adam Chlebowski zwierzchnik chorągwi wojsk pancernych JKM i Barbara Garbowska.

Gołuchy

Roku Pańskiego 1744, dnia 30. stycznia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Antoni Piotr, syna Urodzonych Jakuba i Rozalii Madalińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Bilski i Dorota Rzelisławska.

Socha.

Roku Pańskiego 1744, dnia tego samego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem trzema imionami Kazimierz, Grzegorz, Jan Nepomucen, syna Urodzonych Józefa i Jadwigi Micielskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestynymi byli Urodzony Ludwik Łędkowski i Wspaniała Szembekowa.

Warta

Roku Pańskiego 1744, dnia 2. marca. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy koscioła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Kunegunda, córkę z nieprawego łoża sławetnej Ewy Stasinowczonki, której rodzicami chrzestynymi byli sławetny Piotr Stasinowski i Szlachetna Katarzyna Zdzenicka z Małkowa.

Proboszczewice

Roku Pańskiego 1744, dnia 22. marca. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem imieniem Józef, syna  z nieprawego łoża Szlachetnej Zuzanny Skąpskiej. Rodzicami chrzestynymi byli Urodzony Pan Aleksander Snarski i Katarzyna Mycielska.

Rok 1745

Łabęcie

Roku Pańskiego 1745, dnia 25. lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko nadając dwa imiona Kazimierz Józef, syna Urodzonych Jana Ruszkowskiego i Marianny Brankowskiej?, prawowitch małżonków, posesorów części dóbr wsi Łabęcie, którego rodzicami chrzestynymi byli Urodzony Pan Franciszek Biernacki i Karolina Bielska.

Dusniki

Roku Pańskiego 1745, dnia 4-go kwietnia. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotoro Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, chrzciłem imieniem Wojciech, syna Szlachetnych Wojciecha Zakrzewskiego i Marianny Czyżewskiej, prawowitch małżonków, którego rodzicami chrzestynymi byli Urodzony Pan Józef Sadowski i panna Franciszka Retelska.

Małków

Roku Pańskiego 1745, dnia 21 września. Ja, jak wyżej, chrzciłem we dworze wsi Małków z wody przyniesione mi dziecko dwoma imionami, mianowicie Michał i Maciej, syna Urodzonycch Państwa Józefa Cebulskiego i Anny Szczanieckiej, prawowitch małżonków, którego rodzicami chrzestynymi byli rodzice[?] Urodzony Pan Karol Wiliński i Marianna Szczaniecka wdowa, babka dziecka, pominąwszy inne ceremonie w dogodnym czasie dopełni...

Gołuchy

Roku Pańskiego 1745, dnia 11 października. Ja, jak wyżej, chrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona, mianowicie Michał i Franciszek, syna Urodzonych Państwa Jakuba Madalińskiego i Rozalii Niewiadomskiej, prawowitch małżonków, posesorów dóbr wsi Gołuchy, którego rodzicami chrzestynymi byli Urodzeni Pan Antoni Rytelski i Marianna Karczewska.

Rok 1746

Kluski z parafii Lututów

Roku Pańskiego 1746, dnia 19. lutego. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem imieniem  Paweł, syna Urodzonych Dominika Jakubowskiego i Franciszki Gajęckiej, prawowitej małżonki, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Gajęcki i Franciszka z Pstrokońskich małżeństwo.

Socha

Roku Pańskiego 1746, dnia 23 marca. Ja, Sebastian Czekalski, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa[?] imiona Krystyna i Marianna i Katarzyna z Vadstena, córkę Urodzonych Józefa Mycielskiego i Jadwigi z domu Otockiej, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Chmieliński i Dorota Dłużewiczowa.

Mikołajewice

Roku Pańskiego 1746, dnia 1-go maja. Ja, Sebastian Czekalski kaznodzieja, mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona Filip i Jakub, syna prawowitych małżonków, mianowicie Jakuba i Zofii, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Matuszeski i Franciszka Gajęcka z domu Pstrokońska.

Prebenda wartska Towarzystwa św. Różańca

Roku Pańskiego 1746, dnia 2. czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Józef i Antoni, syna Urodzonych Państwa Karola Wilińskiego i Marcjanny Waliszewskiej, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Madaliński i Joanna Skrzyńska.

Raczków

Roku Pańskiego 1746, dnia 2. października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Franciszek, syna z nieprawego łoża pracowitej Marianny z dóbr wsi Raczków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Państwo Wojciech Bielski i panna Konstancja Madalińska z wspomnianej wsi Raczków.

Warta

Roku Pańskiego 1746, dnia 14. listopada. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marcin, syna sławetnych Błażeja Jabłońskiego i Agnieszki Barburzonki, prawowitych małżonków, mieszczan wartskich, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Państwo Stanisław Otocki i panna Eufrozyna Cielecka.

Rok 1747

Łabęcie

Roku Pańskiego 1747, dnia tego samego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Eufrozyna? Eleonora, córkę Urodzonych Wiktora i Marianny Ostrowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jan i Marianna Rębiescy.

Bartochów

Roku Pańskiego 1747, dnia 6-go lutego. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różaańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona, mianowicie Paweł i Sebastian, syna Urodzonych Państwa Jakuba Madalińskiego i Rozalii Niewiadomskiej, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Franciszek Biernacki i Karolina Bielska.

Warta

Roku Pańskiego 1747, dnia 7. listopada. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem imieniem Marcin, syna sławetnych Wojciecha Barbury i Wiktorii Jabłońskiej, prawowitych małżonków, mieszczan Warty, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Józef Rzepecki  i panna Petronela Kwiatkowska.

Rok 1748

Warta

Roku Pańskiego 1748, dnia 26 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Marianna, córkę Ludwika Raciborskiego i Marianny Sobodczanki, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Piotr Dłuski i panna Marianna Więckowska.

Prepozytura wartska

Roku Pańskiego 1748, dnia 14 lipca. Znakomity i Przewielebny Wojciech O? kanonik łaski, prepozyt wartski i szadkowski, ochrzcił dziecko, któremu nadał dwa imiona Leon i Bonawentura, syna Urodzonych Państwa Aleksandra Borowskiego i Rozalii także z Borowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Bielski i Wielmożna Maxima Pstrokońska chorążyna piotrkowska.

Bartochów

Roku Pańskiego 1748, dnia 11. sierpnia. Ja, Antoni Troska wikary i mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem imieniem Zuzanna, córkę pracowitego Łukasza Stępnajaczyka? i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jakub Madaliński i Anna Łępicka.

Rok 1749

Warta

Roku Pańskiego 1749, dnia 15. stycznia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Agnieszka, córkę sławetnych Antoniego Wrońskiego i Marianny Chodakowiczównej, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Zabłocki i Znakomita Marianna Wyszyńska.

Małków Nowy

Roku Pańskiego 1749, dnia 23. stycznia. Ja, jak wyżej, dopełniłem ceremonię nad dzieckiem dwóch imion Stefan i Marcin, synem Urodzonych Aleksandra Taczanowskiego i Rozalii Rzepeckiej, prawowitych małżonków. Asystentami byli Znakomity i Przewielebny Marcin Taczanowski kanonik warszawski, prepozyt grabowicki i Wielmożna Katarzyna Łaszewska łowczyni bracławska.

Warta

Roku Pańskiego 1749, dnia 4 kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Józef i Leon, syna Szlachetnych Macieja i Elżbiety Rębieskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Wojciech Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca i Szlachetna Joanna Reklewska.

Socha

Roku Pańskiego 1749, dnia 29. kwietnia. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona Domicela i Monika, córkę Urodzonych Państwa Józefa Mycielskiego i Jadwigi z Otockich, prawowitych małżonków, prawnych posesorów swojej połowy wsi Socha, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Stanisław Mycielski i Anna Chwiałkowska?

Nieradza

Roku Pańskiego 1749, dnia 8 maja. Ja, Antoni Troska wikary i mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dwoma imionami Katarzyna Zofia, córkę Urodzonych Stanisława i Marianny Zakrzewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Antoni Rytelski i Jadwiga Chorchowska.

Bartochów

Roku Pańskiego 1749, dnia 14 maja. Ja, Sebastian Franciszek Czekalski kaznodzieja zwyczajny i mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem imieniem Jan Nepomucen, syna nieznanego ojca i Katarzyny, którego rodzicami chrzestnymi byli Ignacy Madaliński student z Warty i Małgorzata Mordaleska.

Rok 1750

Warta

Roku Pańskiego 1750, dnia 3. stycznia. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imię Marianna, córkę sławetnych  Szymona i Agnieszki Piotrowskich, prawowitych małżonków, mieszczan Warty, ktorej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Adam Chlebowski zwierzchnik chorągwi wojsk JKM i Korony Wielmożnego pułkownika Błedowskiego i Znakomita Marianna Wyszyńska.

Gołuchy

Roku, jak wyżej, dnia 2 kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Wojciecha Bilskiego i Rozalii z domu Wolskiej, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ignacy Wolski i Karolina Bilska.

Łabęcie

Roku Pańskiego 1750, dnia 26 lipca. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzysta św. Różańca i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona, mianowicie Małgorzata i Anna, córkę Urodzonych Państwa Wiktora Ostrowskiego i Marianny Niewiadomskiej, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Państwo Wojciech Bielski i Rozalia Wolska małżonkowie.

Warta

Roku Pańskiego 1750, dnia 2 listopada. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzysta św. Różańca i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem z heretyckiego judaizmu dziewczynę, której nadałem dwa imiona, mianowicie Jadwiga i Teresa,  urodzonej córki ojca Marka i matki Estery, lat około piętnaście, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Paweł Karczewski regens Ziemi Sieradzkiej i Katarzyna Laszewska, łowczyni bracławska. Asystowali zaś Wielmożny i Urodzony Ludwik Laszewski łowczy bracławski i Marianna Poniatowska, Paweł Biernacki z Marianną Karczewską, Jan Rezon z panną Marcjanną Łabęcką.

Warta

Roku Pańskiego 1750, dnia 9 grudnia. Przewielebny Franciszek Szyńczeski proboszcz chlew? za zgodą Wielebnych mansjonarzy ochrzcił z heretyckiego judaizmu dziewczynę, której nadałem imiona Katarzyna, Barbara i Joanna, lat około 23, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Budzisz Pstrokoński chorąży piotrkowski i Anna z domu Lipskich Jabłkowska starościna zgrz?. Asystowali zaś Wielmożny Pan Ludwik Łaszewski łowczy bracławski i Maksyma z domu Szembeków Pstrokońska, Maciej Zaremba Tymieniecki i Anna Łępicka, Józef Głębocki i Marianna Bardzińska.

Rok 1751

Warta

Roku Pańskiego 1751, dnia 31 stycznia. Ja, Sebastian Czekalski kaznodzieja zwyczajny a także mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem z heretyckiego judaizmu syna Jakuba i matki, lat około 15, któremu nadałem dwa imiona Paweł i Franciszek Salezy, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Aleksander Taczanoski i Marianna Karczeska, asystowali Urodzonei Franciszek Janikowski i Martyna Wężykowa, Paweł Karczeski i Anna Łępicka.

Łabęcie

Roku Pańskiego 1751, dnia 14 maja. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem bliźnięta, chłopca i dziewczynkę, chłopcu nadałem dwa imiona Bonifacy i Feliks, jego rodzicami zaś chrzestnymi byli Szlachetni Jan i Agnieszka małżenstwo Karlińskich, dziewczynce zaś nadałem także dwa imiona, mianowicie Zofia i Domicela, jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jakub Jeziorski i Joanna Reklewska wdowa, Urodzonych Wojciecha Jeziorskiego i Marianny Żelisławskiej, prawowitych małżonków syna i córkę urodzonych w dobrach wsi Łabęcie.

Rok 1752

Zagajów [Zagajew]

Roku Pańskiego 1752, dnia ? lutego. Ja, Michal Franciszek Gałczewski promotor Towarzystwa św. Różańca NMP kościoła parafialnego wartskiego, dopełniłem zaniedbany wcześniej chrzest, mianowicie nad dzieckiem Urodzonych Państwa Jakuba i Elżbiety z Łubińskich Rytelskich, prawowitych małżonków, których dziecko zostało ochrzczone w sposób uproszczony w parafii błasz? przez zakonnika Wielebnego ojca Wojciecha Głowackiego z Zakonu św. Dominika kapelana błaszk?, któremu nadał imiona, mianowicie Jan Nepomucen i Antoni w roku 1751 25 maja. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Rytelski i Wielmożna Pani Joanna ze Skrzetuskich Gorzyńska.

Gołuchy

Roku Pańskiego 1752, dnia 26 kwietnia. Ja, Michał Franciszek Gałczewski mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego i promotor Towarzystwa św. Różańca NMP, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona, mianowicie Teodor i Stanisław,  syna Wielmożnych Państwa Wawrzyńca i Teresy Tyminieckich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Pani Katarzyna Łaszewska łowczanka bracławska i Wielmożny Pan Franciszek Rzelisławski.

Dusniki

Roku Pańskiego 1752, dnia 16 września. Ja, Michał Franciszek Gałczewski mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego i altarysta Towarzysta św. Różańca, ochrzciłem imionami Franciszek i Maciej, urodzone dnia 8-go września dziecko Urodzonych Państwa Wiktora i Marianny z domu Niewiadomskich Ostrowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Madaliński i Urodzona Joanna Madalińska.

Warta

Roku, jak wyżej, dnia 27 grudnia. Ja, Jakub Kłososki prepozyt kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem imieniem Jan, syna Wielmożnych Stanisława i Marianny Zaleskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Michał Franciszek Ga?wsi mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego i altarysta Towarzystwa św. Różańca NMP z Urodzoną panną Marcjanną Łabęcką.

Bartochów

Roku Pańskiego 1752, dnia 30 grudnia. Ja, Michal Franciszek Gałczewski, promotor Towarzystwa św. Różańca NMP kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem imiona, mianowicie Dawid Sylwester i Franciszek, syna Urodzonych Wojciecha i [brak] Wężyków, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi przy ceremonii byli Wielmożny Pan Franciszek Biernacki i Wielmożna Pani z Szembeków Maksyma Pstrokońska.

Rok 1753

Warta

Roku Pańskiego 1753, dnia 8 lipca. Ja Sebastian Franciszek Czekalski kaznodzieja zwyczajny i mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, prepozyt szpitala św. Krzyża, ochrzciłem z heretyckiego judaizmu dziewczynę, której nadałem trzy imiona Justyna, Marianna i Anna, lat około 15, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Państwo Antoni Żelisławski  podstoli piotrkowski i Marianna Karczeska, asystowali Wielmożni i Urodzeni Paweł Karczeski regens sieradzki i panna Bogumiła Żelisławska, Jan Żelisławski i panna Kunegunda Karczeska.

Bartochów.

Roku Pańskiego 1753, dnia 24 lipca. Znakomity prepozyt Jakub Kłosowski ochrzcił imieniem Felicja, córkę Wielmożnych rodziców Wojciecha Wężyka i Marcjanny jego małżonki z domu Pstrokońskiej, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Józef Bilski i Barbara Madalińska.

Warta

Roku Pańskiego 1753, dnia 2-go grudnia. Ja, Jakub Kłossoski prepozyt kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem Bogumiłę, córkę

Wielmożnych Państwa Jakuba Rytelskiego i Elżbiety  Łubieńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan

Kazimierz Bąkowski i Wielmożna Joanna Łubieńska.

 

początek strony