WIERZCHY

Family History Library
Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1708-1748
Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1738-1760
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776
Akta zgonów 1799-1826


Film 2119259


Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1708-1748

URODZENIA

Rok 1717
Piotrów
Roku jak wyżej, dnia zaś 4-go marca. Ja jak wyżej, ochrzciem imieniem Kunegunda, dziecko Urodzonych i Wielmożnych Państwa Tomasza Wysockiego i Katarzyny z domu Zakrzewskiej. Rodzice chrzestni dziecka zaś Urodzony Pan Stanisław Skrzyński i Pani Zofia Kraszyńska.
Rok 1724
Dnia 26 sierpnia.
Ja ten sam, ochrzciem imieniem Ludwika, córkę Urodzonego Antoniego Miniszewskiego  z Dzierzązny i Ewy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Łącki i Anna Przybylska z Dzierzązny.
Rok 1727
4 lutego
? ochrzciłem imieniem Konstancja córkę Urodzonych Antoniego i Ewy prawowitych małżonków Miniszewskich z Dzierząznej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Zamojski i Urodzona Franciszka Wiewiorowska.
Rok 1728
Dzierzązna.
Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 1 września ochrzciłem imieniem Marianna córkę Urodzonych Mikołaja i Krystyny Gawrońskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Zamojski i Urodzona Helena Kłosowka.
Rok 1731
Zalesie
Roku Pńskiego 1731, dnia 5-go grudnia.
Ja Walenty Drogoński kanonik uniejowski, proboszcz wierzchowski, ochrzciłem imionami Marcin, Stanisław Kostka, syna Urodzonego Pana Stefana Łempickiego i Mariany z Kaweckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Piotr Kawecki i Urodzona Pani Marianna Szulmierska, za których zapewniam. Ten sam jak wyżej.
Rok 1732
20 maja. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Piotr Celestyn, syna Urodzonego Antoniego Miniszewskiego i Ewy, prawowitych małżonków z Dzierzążny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Chmieliński i Urodzona Aleksandra Chmielińska.
Dnia 17 listopada.
Mrówna z parafii Wartkowice
Ja Marcin Wojcechowski zarządca wierzchowski, ochrzciłem imieniem Elżbieta, córkę Urodzonego Pana Mikołaja Wolskiego i Konstancji z domu Gajewskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Golański z Wierzchów i Katarzyna babka onej samej Gajewska z Wierzchów, z których zapewniam, ten sam jak wyżej.
Rok 1734
Wierzchy, dnia 24 października.
Ja Kazimierz Głowacki zarządca kościoła wierzchowskiego, ochrzciłem imieniem Jan Kanty, syna Urodzonego i Wielmożnego Pana Jana Gołębowskiego i Franciszki Gołębowskiej, prawowitych rodziców, roku i dnia jak wyżej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Antoni Komornicki z Wielmożną Urodzoną Magdaleną Mikołajewską, z których zapewniam ...
Rok 1736
Piotrów
21 stycznia.
Ja Kazimierz Głowacki zarządca wierzchowski ochrzciłem imieniem Agnieszka, córkę Wielmożnego Pana Jana Bilawskiego i Franciszki Bilawskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Jan Gołębowski i Marianna Bobrowska.
Chodaki
5 lutego.
Ja Kazimierz Głowacki zarządca wierzchowski, ochrzciłem imionami Fabian i Sebastian, syna Urodzonego i Wielmożnego Jana Krasieńskiego i Konstancji Krasieńskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan Lepicki, Jadwiga Gałczeńska.
Rok 1738
Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia 16 października.
Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Urodzonych Pawła Turowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Zdzenicki i Urodzona panna Helena Duninowna.
Rok 1739
Chodaki
Roku jak wyżej, dnia 31 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Stanisław, syna Urodzonego Józefa Rudnickiego i Urodzonej Teresy z Podleckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Gołembowski i Urodzona Skrzyńska.
Pichów.
Roku jak wyżej, dnia 26. maja. Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Petronela i Katarzyna, córkę prawowitych rodziców Urodzonego Józefa Dunina Szpota i Franciszki z domu Wysockich. Rodzice chrzestni dziecka Urodzony Wojciech Górski i Urodzona Jarachowska.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1709
Wierzchy.
Roku 1709, dnia 11 października.
Ja, jak wyżej, połączyłem małżeństwem zgodnie ze zwyczajem kościoła, Szlachetnego Adama Wiewiorowskiego i Annę Gołęmbowską. Świadkami byli Urodzony Jan Waliszewski, Stanisław Krasiński.
Rok 1710
Dzierzązna
Roku, jak wyżej. Ja, Adam Chrzanowski proboszcz kościoła wierzchowskiego, zgodnie ze spełnionymi zapowiedziami, połączyłem małżeństwem zgodnie ze zwyczajem kościoła katolickiego, Szlachetnego Wojciecha Raczyńskiego i Szlachetną pannę Ewę Wolską z Dzierząznej. Świadkami byli Szlachetny Wojciech Dzierzanowski, Jan Gawroński.
Rok 1713
Dzierzązna
7 lutego. Ja, Adam Chrzanowski proboszcz katolickiego wierzchowskiego, w zgodzie ze zwyczajem kościoła katolickiego po trzech zapowiedziach w dniach świąt wobec zgromadzonego ludu i Boga, po zapytaniu i uzyskaniu wzajemnej zgody połączyłem małżeństwem,  Franciszka Wałowskiego z panną Jadwigą Wolską z Dzierząznej. Świadkowie Jan Mikołajewski, Antoni Kokowski, Gawroński.
Rok 1726
Ja ten sam. 1726, dnia 20 września potwierdziłem małżenstwo między Urodzonym Pągowskim i Urodzoną Radoszewską na mocy indultu w obecności i za zgodą Znakomitego Wielebnego Józefa Zbyczyńskiego proboszcza i w obecności Urodzonego Andrzeja Trepki i innych wiarygodnych.
Rok 1728
Ja ten sam, jak wyżej 1728, dnia 29 lutego potwierdziłem małżenstwo między Urodzonymi Albertem Wolskim i Zofią Michałowską z Dzierząznej, zachowując uroczyście [tradycję] kościoła, nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności dwóch świadków Urodzonego Jakuba Malinowskiego i Urodzonego Pawła Chrzanowskiego.
Rok 1731
Ja ten sam, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, potwierdziłem w roku jak wyżej , dnia 27 stycznia małżenstwo między Urodzonymi Pawłem Turowskim i Ewą Pągowską z Wierzchów. Świadkowie Urodzony ? Wiewiorowski, Jan Kraszyński i wielu innych wiarygodnych.
Dnia 24 listopada Ja ten sam, poprzedziwszy trzema zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, potwierdziłem małżenstwo między Urodzonymi Mikołajem Wolskim i Konstancją Gajewską w obecności Urodzonego Zagorskiego i Jana Kraszyńskiego i wielu innych wiarygodnych.
Rok 1738
Iwonie
Tego samego roku, dnia 17 lutego. Ja, ten jak wyżej potwierdziłem małżeństwo między Urodzonymi Władysławem Łępickim i Urodzoną Anną Komornicką, mających dyspensę od pominiętych zapowiedzi konsystorza uniejowskiego, w obecności Urodzonego Poklękowskiego i Urodzonego Trębińskiego i innych wiarygodnych.
Roku, jak wyżej, dnia 7 .... Ja, ten jak wyżej, na mocy indultu, potwierdziłem małżeństwo między Urodzonymi Józefem Duninem Szpotem i Urodzoną Franciszką z Wysockich Bielawską wdową, wobecności Urodzonego Macieja Komornickiego i Urodzonego Porczyńskiego i innych wiarygodnych.
Dzierzązna.
Tego samego roku, ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, potwierdziłem małżeństwo między Urodzonymi Franciszkiem Gosławskim i Małgorzatą Paprocką, w obecności Urodzonych Antoniego Łuby i innych wiarygodnych.
Rok 1740
Z parafii Iwonie
Roku, jak wyżej, dnia 30. lipca, Znakomity Wielebny Jacek Łuczyński ? proboszcz  Iwoni, na mocy indultu potwierdził małżeństwo między Urodzonym Pawłem Tymienieckim oskarżycielem grodzkim sieradzkim i Urodzoną Eleonorą z Walewskich Dobiecką wdową, w obecności Wielmożnego Macieja Kaweckiego skarbnika sieradzkiego i innych wiarygodnych

ZGONY

Rok 1708
Dzierzązna.
Roku jak wyżej, dnia 10 grudnia zmarł Szlachetny Jan Wolski. Pochowany został na cmentarzu.
Rok 1709
Urodzony Jan Piasecki dziedzic majątku Piaseczyzna zmarł w Wierzchach, zostawił żonę z domu Wolską i dwóch synów Jakuba i Andrzeja.
Wierzchy
Tego samego czasu i zarazy Szlachetna Marianna Stalińska, Szlachetna Katarzyna Bartochowska ... Marianna z domu Rembiewska.
Rok 1725
Tego samego roku, 7 maja pochowana została w kościele, opatrzona sakramentami Urodzona Konstancja z Rozdrazewskich Skrzypińska z Iwoni.
Rok 1741
Chodaki
Roku Pańskiego jak wyżej, dnia 22 lutego zmarła Urodzona panna Jadwiga Rudnicka, opatrzona sakramentami, w kościele przed dużym ołtarzem. Niech spoczywa w spokoju.
Rok 1743
Dzierzązna.
Roku jak wyżej, dnia 11 sierpnia zmarła Urodzona pobożna panna Magdalena Zdzenicka. Pochowana została na cmentarzu.
Dzierzązna.
Roku jak wyżej, dnia 16 sierpnia zmarła Urodzona Ewa Miniszewska wdowa, opatrzona sakramentami. Pochowana na cmentarzu.


Film 905288


Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1738-1760

URODZENIA

Rok 1729
Dzierzązna
Ja Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, w tym wypadku w księdze metrycznej został ochrzczony prawowity syn imieniem Jan przez Wielebnego Kwiatkowskiego  proboszcza Małynia w swoim kościele w Małyniu dnia 23 czerwca 1729 roku. Rodzice tego dziecka Urodzony Ludwik  Chmieliński i Aleksandra z domu Karlińska. Rodzice chrzestni Urodzony Józef Nieznański i Urodzona Zuzanna Pągowska.
Rok 1740
Wierzchy.
Roku, jak wyżej, dnia 16 lipca. Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Antonina i Felicja, córkę Urodzonego Pana Jana Go[ł]ębowskiego  i Franciszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Baltazar Pęgowski z małżonką.
Rok 1741
Chodaki.
Roku, jak wyżej. Dnia 12 kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionmai Stefan i Wojciech, syna Urodzonego Józefa Rudnickiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Głuszkowski ze swoją małżonką.
Pietrów.
Roku, jak wyżej. Dnia 13 kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionmai Joanna i Anastazja, córkę Urodzonego Józefa Dunin Szpota i Franciszki z Wysockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Maciej Komornicki i Urodzona Anna z Krobanowskich jego małżonka.
Rok 1743
Wierzchy.
Roku, jak wyżej. Dnia 4 lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Walenty i [Corsinus], syna Urodzonego Jana Gołembowskiego i Franciszki, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Józef Mogilnicki starosta nieszawski z Wielmożną Anną swoją małżonką.
Pietrów.
Roku, jak wyżej. Dnia 28 lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Maciej, syna Urodzonego Józefa Dunin Szpota i Franciszki z Wysockich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Michał Chlebowski i Urodzona Katarzyna Podleska.
Rok 1744
Dzierzązna
Roku Pańskiego 1744. Dnia 6. stycznia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Kacper, syna pracowitego Józefa i Ewy, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Zdzenicki mój ojciec i Urodzona Małgorzata Gosławska.
Iwonie.
Roku, jak wyżej. Dnia 26. kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna ze Sieny, córkę pracowitego Marka i Małgorzaty, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Rudnicki i panna Helena Pstrokońska.
Rok 1745
Wierzchy.
Roku, jak wyżej. Dnia 15. kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Stanisława Miniszewskiego i Magdaleny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Dunin i Urodzona panna Zofia Zdzenicka.
Rok 1746
Chodaki.
Roku, jak wyżej. Dnia 23 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziewczynkę imieniem Jadwiga, córkę pracowitego Piotra i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Zdzenicki i Urodzona panna Helena Pstrokońska.
Rok 1747
Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1747-go. Dnia 5. lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziewczynkę imieniem Agata, córkę Urodzonej Klary Gawrońskiej, ojca zaś nieznanego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Małgorzata Gosławska i Urodzony Stanisław Miniszewski.
Pietrów.
Roku, jak wyżej. Dnia 29. marca. Wielebny w Chrystusie ojciec Tomasz Balkowski z Zakonu Cystersów, wikary bełdrzykowski, ochrzcił imieniem Marianna, córkę Urodzonego Józefa Dunina i Franciszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi [byli] ja Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski i Urodzona Joanna Komornicka.
Bratków Duży.
Roku, jak wyżej. Dnia 15. sierpnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Roch, syna pracowitego Stanisława Olasa i Salomei, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Andrzej Zdzenicki mój brat z zakonu MOC i Urodzona Urszula Otocka.
Rok 1748
Iwonie.
Roku, jak wyżej. Dnia 19. kwietnia. Ja, jak wyżej,  ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Urodzonego Stanisława Miniszewskiego i Magdaleny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Chmieliński i Urodzona Franciszka Duninowa.
Dzierzązna
Roku, jak wyżej. Dnia 25. czerwca. Ja, Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski, ochrzciłem dwoma imionami Antonina i Marianna, córkę Urodzonego Stanisława Kwiatkowskiego i Katarzyny prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Rokoszewski i Urodzona Petronela Kwiatkowska.
Dzierzązna.
Wciągam do księgi metrycznej córkę dwóch imion Marianna i Jadwiga, córkę Urodzonego Stanisława i Marianny Poniatowskich, ochrzczoną w kościele małyńskim,  Wielebny Stanisław Gajewski w jego kościele parafialnym. Roku, jak wyżej, dnia 7. października. Jego rodzicami chrzestnymi [byli] ja Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski i Urodzona Nagórska.
Rok 1749
Kraszyn.
Roku, jak wyżej, dnia 27. kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Urodzonego Jana Masłowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Spinek i Urodzona Joanna Komornicka.
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 22. września. Ja, Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Piotra Chmielińskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi tego dziecka byli Urodzony Andrzej Zdzenicki mój rodzony brat i Urodzona Małgorzata Gosławska.
Rok 1750
Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia 14 maja. Ja, Antoni Starzeński zarządca berszewicki?, za zgodą własnego proboszcza, ochrzciłem imieniem Bogumiła, córkę Urodzonego Stanisława i Magdaleny Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Krzysztof Zdzenicki prepozyt wierzchowski i Urodzona Pani Katarzyna Gadomska.
Wierzchy.
Roku, jak wyżej, dnia 10 lipca. Ja, Krzsztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, ochrzciłem dwoma imionami Heliodor i Bonawentura, syna Urodzonych Jana i Franciszki Gołembowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Walenty Klichowski skarbnik graniczny sieradzki ze swoją małżonką.
Rok 1751
Pietrów.
Roku, jak wyżej, dnia 28 marca. Ja, Andrzej Zdzenicki zarządca wierzchowski, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonego Józefa i Franciszki Duninów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Chlebowski i Urodzona Petronela Górska.
Wierzchy.
Roku, jak wyżej, dnia 9 lipca. Ja, ojciec Hieronim Skwarowicz z Zakonu misjonarzy S.O.P. ? za pozwoleniem własnego proboszcza ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Rozalia, córkę Urodzonego Tomasza i Zofii  Kobielskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski i Urodzona Rozalia ?, Wielebny Andrzej Zdzenicki i Urodzona Marianna Walewska kasztelan?
Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia 25 lipca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Jakub i Krzysztof, syna Urodzonego Adama Chlebowskiego i Urodzonej Eleonory z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Dunin i Urodzona Joanna Komornicka.
Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia 21 grudnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Ewa, córkę Urodzonych Stanisława i Magdaleny Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech i Teresa Rembiescy, małżeństwo.
Rok 1752
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 14 lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Konstancja, córkę Urodzonych Stanisława i Mariany Poniatowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Dunin i Urodzona Katarzyna Kwiatkowska.
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Walenty i Szymon, syna Urodzonego ... i Franciszki Zdzenickich. Rodzicami chrzestnymi tego dziecka byli Urodzony Józef Dunin i Urodzona Katarzyna Kwiatkowska.
Chodaki.
Roku, jak wyżej, dnia 4. kwietnia. Ten sam, jak wyżej ochrzciłem imienionami Marianna i Katarzyna ze Sieny, córkę Urodzonych Antoniego i Rozalii Chobrzyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Kacper Oczosalski łowczy kruszwicki i Urodzona Marianna Zdzenicka.
Rok 1753
Górki z parafii Zadzim
Roku, jak wyżej, dnia 24. marca. Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Józef i Benedykt, syna Urodzonych Łukasza i Urszuli Borysławskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Florian Borysławski jego brat i Urodzona Zofia Kobielska z Wierzchów.
Pietrów.
Roku, jak wyżej, dnia 2. maja. Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Zofia i Domicela, córkę Urodzonych Józefa i Franciszki Duninów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Chobrzyński i Urodzona Marianna Zdzenicka wdowa z Chodaków.
Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia, jak wyżej. Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Stanisława i Magdaleny Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Jadwiga Zdzenicka  moja matka i Urodzony Tomasz Kobielski.
Chodaki
Roku, jak wyżej, dnia 28. czerwca. Ten sam, jak wyżej ochrzciłem imionami Jan ? Antoni, syna Urodzonych Antoniego i Rozalii Chobrzyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Walewski chorąży ? i Wielmożna Marianna jego małżonka.
Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 19 grudnia. Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Tomasz, syna Urodzonych Piotra i Doroty Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Kanty Gołembowski i Urodzona Katarzyna Kwiatkowska.
Rok 1754
Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 11. września. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Rozalia, córkę Urodzonych Stanisława Ciołka i Marianny Poniatowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Kobiel[ski] i Urodzona Małgorzata Gosławska.
Pietrów.
Roku, jak wyżej, dnia 12. grudnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Urodzonych Józefa i Franciszki Duninów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walerian Krąkowski z Urodzoną Julianną swoją małżonką.
Rok 1755
Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1755. Dnia 22. marca. Ja, Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonego Kacpra Pągowskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Kolczyński i Urodzona Jadwiga Zdzenicka moja matka.
Wierzchy.
Roku, jak wyżej. Dnia 3. lipca. Przewielebny Stanisław Kłossowski mansjonarz kościoła kolegiaty kaliskiej, ochrzcił imieniem Małgorzata, córkę Urodzonego Tomasza Kobielskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Andrzej Zdzenicki kapłan w Pęczniewie i Urodzona Klara Gawrońska.
Kraszyn.
Roku, jak wyżej. Dnia 10. października. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Brygida i Justyna, córkę Urodzonych Antoniego i Rozalii Chobrzyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Dunin i Urodzona Agnieszka z Mokrskich Nagórska.
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej. Dnia 19. grudnia. Ja, Krzysztof Zdzenicki kapłan wierzchowski, ochrzciłem imieniem Adam, syna Urodzonych Piotra i Doroty Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Klara Gawrońska i sławetny Józef organista kościoła wierzchowskigo.
Rok 1757
Chodaki.
Roku, jak wyżej, dnia 6. stycznia. Ten sam, jak wyżej ochrzciłem bliźniaczki, z których pierwszej nadałem imię Julianna a drugiej Marianna, córki Urodzonego Waleriana Krąkowskiego i Julianny, prawowitych małżonków, a ceremonia..
Wierzchy
Roku, jak wyżej, dnia 2. lipca. Przewielebny Rachlewski wikary uniejowicki, ochrzcił imionami Piotr i Paweł, syna Urodzonych Tomasza Kobielskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Radoszewski starosta szadkowski i Wielmożna Marianna z Waleskich Głębocka cześnikowa mielnicka.
Rok 1759
Wierzchy.
Roku, jak wyżej, dnia 4. lipca. Ten sam, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Małgorzata, córkę Urodzonego Tomasza Kobielskiego i Zofii ze Zdzenickich, prawowitych małżónków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Krąkowski i Urodzona panna Joanna Duninówna.
Rok 1760
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 23. marca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Jakuba Wągrowskiego i Heleny z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli  Urodzony Jan Cygański i Urodzona Katarzyna Kwiatkowska.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1738
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 20. lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Franciszkiem Gosławskim a Urodzoną Małgorzatą Paprocką, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w obecności Urodzonego Antoniego Łuby i Urodzonego Ludwika Chmielińskiego i innych wiarygodnych.
Pietrów.
Roku, jak wyżej, dnia 7. sierpnia. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Józefem Duninem Szpotem a Urodzoną Franciszką Bielawską wdową, widząc indult oficjała lwowskiego; w obecności Urodzonego Macieja Komornickiego i Urodzonego Porczyńskiego i innych wiarygodnych.
Rok 1742
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 3. lipca, ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Stanisławem Kwiatkowskim a Urodzoną Katarzyną Dzierzążyńską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi  wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Baltazara Pągowskiego i Urodzonego Jana Gołembowskiego i innych wiarygodnych.
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 19. sierpnia, ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Piotrem Chmielińskim a Urodzoną Elżbietą Wągrowską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi  wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Jabkowskiego i Urodzonego Ludwika Chmielińskiego i innych.
Rok 1743
Z parafii sieradzkiej.
Roku, jak wyżej, dnia 8. lipca, Znakomity Stanisław Łukawski kustosz kościoła kolegiaty sieradzkiej błogosławił małżeństwo między Urodzonym Kazimierzem Kierlinkiem a Urodzoną Rozalią Rossowską, mając indult oficjała uniejowskiego i nie znajdując żadnych przeszkód, w obecności Urodzonego Kacpra Oczoszalskiego, Urodzonego Walentego Klichowskiego, Jana Gołembowskiego i innych wiarygodnych.
Chodaki.
Roku i dnia, jak wyżej. Ja, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Ludwikiem Miniszewskim a Urodzoną Teresą Kobielską wdową, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Antoniego Łysińskiego i Urodzonego Wojciecha Głuszewskiego i innych wiarygodnych.
Parafia Pęczniew
Roku, jak wyżej, dnia 31. sierpnia, Znakomity Antoni Wilkanowski oficjał uniejowski, błogosławił małżeństwo między Wielmożnym Franciszkiem Wilkanowskim pisarzem ziemskim łęczyckim a Urodzoną Marcjanną Łaszewską, w obecności Wielmoznego Hieronima Skrzyńskiego chorążego łęczyckiego i Wielmożnego Trębińskiego sędziego ziemi łęczyckiej i innych wiarygodnych.
Rok 1744
Dzierzązna
Roku i dnia, jak wyżej. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Stanisławem Miniszewskim a Urodzoną Panią Magdaleną Roykowną, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w obecności Urodzonego Józefa Dunina, Urodzonego Piotra Chmielińskiego, Wojciecha Głuszkowskiego i innych.
Rok 1747
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 29. lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Stanisławem Poniatowskim a Urodzoną Marianną Malińską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Antoniego Chmielińskiego, Urodzonego Stanisława Kwiatkowskiego, Urodzonego Ludwika Miniszewskigo i innych.
Górki z parafii Zadzim.
Roku, jak wyżej, dnia 11. października, Wielebny Stanisław Gajewski proboszcz Małynia potwierdził małżeństwo między Urodzonym Antonim Zabłockim a Urodzoną Anną Chlebowską, widząc wcześniej indult oficjała uniejowskiego, w obecności Urodzonego Józefa Dunina, Urodzonego Stanisława Otockiego i innych.
Wierzchy.
Roku, jak wyżej, dnia 15. października. Ja, Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Tomaszem Kobielskim a Urodzoną Zofią Zdzenicką moją siostrą, mając indult Znakomitego oficjała uniejowskiego, w obecności Wielmożnego Ignacego Skrzyńskiego kasztelanica łęczyckiego, Urodzonego Macieja Komornickiego, Urodzonego Jana Gołembowskiego i innych wiarygodnych.
Rok 1749
Charchówek z poza parafii.
Roku, jak wyżej, dnia 5. lutego. Ja, Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Wojciechem Górskim a Urodzoną Petronelą Kwiatkowską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami za zgodą własnego proboszcza kościoła drużbińskiego, mianowicie Znakomitego Antoniego Wilkanowskiego, dziekana uniejowskiego, w obecności Wielmożnego Józefa Mogilnickiego starosty nieszawskiego i Wielmożnego Oczosalskiego chorążego i innych wiarygodnych.
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 11 lutego. Ja, ten sam, jakw wyzej, błogosławiłem małżenstwo między Urodzonym Janem Zdzenickim a Uodzoną Franciszką Chmielińską, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w obecności Urodzonego Stanisława Poniatowskiego i Urodzonego Józefa Paprockiego i innych wiarygodnych.
Rok 1750
Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1750. Dnia 18. lipca. Ja, ten sma, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Konstantym Zdzenickim a Urodzoną Katarzyną Kolczyńską, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w obecności Urodzonego Stanisława Kwiatkowskiego, Urodzonego Józefa Paprockiego i Urodzonego Stanisława Poniatowskiegio i innych wiarygodnych.
Rok 1751
Zwiasty z parafii Zad[zim]
Roku Pańskiego 1751. Dnia 7. lutego. Ja, Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Stanisławem Zdzienickim moim bratem a Urodzoną Agnieszką Chlebowską panną za zgodą Znakomitego Franciszka Witkowskiego prepozyta zadzimskiego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Stanisława Tymienieckiego i Urodzonego Walentego Baranieckiego i innych wiarygodnych.
Chodaki.
Roku, jak wyżej, dnia 21. lutego. Przewielebny Fabian Lubichowski, mansjonarz kościola kolegiaty łaskiej?, w asyscie Krzysztofa Zdzienickiego proboszcza wierzchowskiego, błogosławił małżenstwo między Urodzonym Antonim Chobrzyńskim a Urodzoną Rozalią Rossowską panną, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Stanisława Tymienieckiego i Urodzonego Jana Gołembowskiego i innych wiarygodnych.
Rok 1753
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 5. lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Piotrem Miniszewskim a Dorotą Głuszkowską panną, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Wojciecha Rembiewskiego, Urodzonego Szymona Chmielińskiego i innych wiarygodnych.
Rok 1756
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 16. lutego. Ja, Krzysztof Zdzienicki kapłan w Wierzchach, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Mikołajem Molskim a Urodzoną Klarą Gawrońską, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga. Obecni Urodzoeni Jakub Maliński i Józef Paprocki i inni wiarygodni.
Parafia zadzimska.
Roku 1756, dnia 25. września Znakomity Franciszek Witkowski prepozyt zadzimski, opuściwszy 3 zapowiedzi, mając zgodę oficjala generalnego gnieźnieńskiego, błogosławił małżeństwo między Wielmożnym Józefem Cieleckim a Marianną Oczosalską.
Rok 1757
Pietrów.
Roku, jak wyżej, dnia 27. stycznia Znakomity Walenty Drogoński kanonik uniejowski, błogosławił w kolegiacie uniejowskiej małżeństwo między Urodzonym Antonim Tokarskim a Urodzoną Anną Bielawską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kościele parafialnym wierzchowskim w dniach niedziel, ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Walerego Krąkowskiego, Urodzonego Józefa Dunina, Urodzonego Madalińskiego i innych wiarygodnych.
Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1757, dnia 20. listopada. Ja, Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Tomaszem Dzierzążyńskim a Urodzoną Marianną Bielską panną, poprzedziwszy wcześniej 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Szulmierskiego, Urodzonego Warzęskiego i innych wiarygodnych.

ZGONY

Rok 1739
Pietrów
Roku Pańskiego 1739-go, dnia 20 lutego zmarl Urodzony Michał Stawicki opatrzony sakramentami i pochowany w kościele. Niech spoczywa w pokoju.
Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 31 marca zmarl Urodzony Michał Głuszkowski, wyspowiadany podczas spowiedzi wielkanocnej, pochowany w kościele. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1742
Chodaki
Roku, jak wyżej, dnia 18. listopada zmarl niespodziewaną śmiercią Urodzony Andrzej Kobielski. Pochowany na cmentarzu. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1743
Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 11. sierpnia zmarla córka Urodzonego Stefana Zdzenickiego imieniem Magdalena lat 9, wyspowiadana. Pochowana na cmentarzu.
Rok 1747
Wierzchy.
Roku, jak wyżej, dnia 25. marca zmarlo dziecko imieniem Marianna, córka Urodzonego Świętosława Zdzienickiego. Pochowana w kościele przed ołtarzem św. Józefa.
Rok 1749
Wierzchy.
Roku, jak wyżej, dnia 5. marca zmarła Urodzona panna Krystyna Skrzyńska lat około 70, opatrzona sakramentami. Pochowana w kościele. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1751
Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 18. listopada zmarła Urodzona Teresa Pągowska, wyspowiadana, pochowana została na cmentarzu. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1752
Wierzchy
Roku, jak wyżej, dnia 8. czerwca zmarła Urodzona Eleonora Chlebowska, opatrzona sakramentami. Pochowana została w kościele obok drzwi. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1754
Iwonie
Roku, jak wyżej, dnia 30. kwietnia zmarła Urodzona Joanna Komornicka, opatrzona sakramentami, pochowana została w kościele przed ołtarzem św. Anny. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1755
Wierzchy.
Roku, jak wyżej, dnia 3. listopada zmała Urodzona Marianna Łochyńska, opatrzona sakramentami, pochowana zostyała w kościele przy dużych drzwiach. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1756
Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia 4. maja zmarł Wielmożny Józef Bielski skarbnik graniczny sieradzki, wyspowiadany, pochowany został w drzwiach. Niech spoczywa w pokoju.
Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 28. maja zmarł Urodzony Cyprian Kwiatkowski, opatrzony sakramentami, pochowany został w kościele koło drzwi. Niech spoczywa w pokoju. 
Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 14. listopada zmarł Urodzony Mikołaj Molski, opatrzony sakramentami. Pochowany został na cmentarzu tej wsi. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1757
Chodaki
Roku Pańskiego 1757 dnia ? stycznia zmarła Urodzona Julianna Krąkowska i bliźnieta jej po porodzie, wyspowiadana, pochowana została w kościele w sklepieniu. Niech spoczywa w pokoju.
Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 29. maja zmarł Urodzony Antoni Dzierzążyński, opatrzony sakramentami, pochowany został w kościele przed ołtarzem św. Józefa. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1758
Dzierzązna
Roku Pańskiego 1758 dnia 26. stycznia zmarł Urodzony Piotr Chmieliński, opatrzony sakramentami, pochowany na cmentarzu przed dużymi drzwiami. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1760
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia 10. lutego zmarł Urodzony Ludwik Chmieliński, opatrzony sakramentami i pochowany został w kościele przy chórze. Niech spoczywa w pokoju.
Wierzchy
Roku, jak wyżej, dnia 23. sierpnia zmarła Urodzona Jadwiga Zdzenicka moja matka, opatrzona sakramentami. Pochowana została w kościele obok grobowca. Niech spoczywa w pokoju.


Film 2119259


Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776

URODZENIA

Rok 1761
Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia 18 listopada. Ten sam jak wyżej ochrzciłem imieniem Elżbieta, córkę z nieprawego łoża. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Cygański i Urodzona Elżbieta Chmielińska.
Rok 1762
Dzierzązna.
Roku jak wyżej, dnia 2 lutego. Ten sam jak wyżej ochrzciłem imionami Franciszek Salezy Rafał, syna Urodzonego Michała Chmielińskiego i Marianny z Pawłowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Gołembowski i Urodzona Franciszka Duninowa.
Chodaki
Roku Pańskiego 1762, dnia 24 października. Ja, Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski,  ochrzciłem z wody dwoma imionami Jan Kanty i Rafał, syna Urodzonego Macieja Krąkowskiego i Urodzonej Heleny z Truszkowskich, prawowitych małżonków. Ceremonia zaś była dnia 8-go lutego Roku Pańskiego 1763. Rodzicami chrzestnymi tego dziecka byli Wielmożny Józef Mogilnicki starosta nieszawski i Wilemożna Salomea Cielecka starościna prusinowska
Rok 1763
Iwonie.
Roku jak wyżej, dnia 20 listopada. Ten sam jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Elżbieta i Marianna, córkę Urodzonego Mikołaja Kosteckiego i Urodzonej Teresy z Pstrokońskich, prawowitych małzonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Kawiecki i Urodzona Barbara Bielska.
Rok 1764
Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia 10 marca. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonego Jakuba Wągroskiego i Urodzonej Heleny z Wolskich, prawowitych małzonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Kwiatkowski i Urodzona panna Julianna Duninowna.
Iwonie.
Roku jak wyżej, dnia 29 lipca. Ja Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, ochrzciłem imieniem Jakub, syna Urodzonego Rocha Chrzanowskiego Urodzonej Eufrozyny, prawowitych małzonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Krąkowski i Urodzona Franciszka z Wysockich Duninowa.
Rok 1765
Wierzchy
Roku jak wyżej 1765, dnia 6-go stycznia. Ja Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Wiktoria, córkę Wielmożnych Jana Kantego i Krystyny z Bielawskich Gołembowskich, prawowitych małzonków, których córka urodziła się Roku Pańskiego 1764, dnia 17. grudnia. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie [?] Jan Mączyński kasztelan sieradzki i Wielmożna Konstancja  z Gosławskich Radoszewska starościna szadkowska.
Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia 2. lutego. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Brygida i Agata, córkę Urodzonego Stanisława Poniatowskiego Ciołka i Urodzonej Marianny z Malińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Krąkowski i Wielmożna Krystyna Gołembowska.
Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia 21 września. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Justyna, córkę Urodzonego Michała Chmielińskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Bielski i Urodzona Helena z Truszkowskich Krąkowska.
Iwonie
Roku jak wyżej, dnia 21 listopada. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Mikołaja Kosteckiego i Teresy, prawowitych małżonków. [Rodzicami] chrzestnymi byli Urodzony Wojciech ? i Urodzona Franciszka [D]uninowa.
Rok 1766
Chodaki
Roku jak wyżej, dnia 4. listopada. Ja Krzysztof Zdzienicki kierownik tego kościoła, ochrzciłem imieniem z wody święconej i bez  ceremonii urodzonego dnia 2. listopada , syna Urodzongo Macieja Krąkowskiego i Heleny z Truszkowskich, prawowitych małżonków z tej parafii, któremu nadano imiona Karol i Leonard. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Kraszyński syn Józefa i Urodzona Teodora Truszkowska córka Pawła z tej samej parafii. Ceremonia zaś była dnia 28. grudnia tego samego roku. Przy ceremonii asystowali Urodzony Walerian Krąkowski z parafii kotow? ziemi wieluńskiej i Urodzona Franciszka Duninowa z parafii Wierzchy.
Rok 1767
Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1767, dnia 24 lutego. Ja [jak] wyżej ochrzciłem urodzone dnia 19 lutego dziecko Urodzonych rodziców Michała Chmielińskiego i Marianny z Pawłowskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Maciej. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Stanisław Kwiatkowski syn Urodzonego Cypriana i Urodzona Rozalia z Wolskich Bilska z Iwonic.
Górki dwór 1767, dnia 2-go września Przewielebny Młynicki proboszcz domaniewski ochrzcił z wody w swoim kościele urodzone 1.. września dziecko Urodzonego Adama Truszkowskiego i Bogumiły z Żelisławic, prawowitych małżonków, któremu nadał imiona [Egilius] i Bartłomiej . Ceremonia zaś wypełniła się w kościele w Wierzchach po około roku. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Bielecki burgrabia sieradzki i Wielmożna Wi[kto]ria Pstrokońska.
Rok 1768
Dzierzązna
Roku Pańskiego 1768, dnia 14. lutego, ten sam jak wyżej ochrzciłem urodzone 10 tego samego dziecko Urodzonych rodziców Stanisława Ciołka Poniatowskiego i Marianny z Malińskich, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane imię Walenty, Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Anna Mogilnicka starościna nieszawska i Urodzony Albert Bielski.
Kraszyn
Roku jak wyżej, dnia 29. kwietnia, ten sam jak wyżej ochrzciłem urodzone 18 tego [miesiąca] dziecko pracowitego Macieja i Marianny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Jan Kanty, Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Pstrokoński i Urodzona Zofia Duninowna.
Iwonie
Roku jak wyżej, dnia 26 lipca. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem urodzone  dnia 24 bieżącego [miesiąca] dziecko Urodzonych rodziców Mikołaja i Teresy Kosteckich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imie Jakub. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Antoni Gołembowski kanonik sieradzki i Urodzona Magdalena Zakrzewska.
Wierzchy
Roku jak wyżej, dnia 10? września...Ten sam jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 20 sierpnia dziecko Wielmożnych rodziców Jana Kantego Gołembowskiego skarbnika granicznego sieradzkiego i Krystyny z Bielawskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Marianna i Róża. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz z Głogówka Kossoski stolnik ? i Wielmożna Anna z Siemianowskich Mogilnicka starościna nieszawska.
Rok 1769
Kraszyn
Roku 1769, dnia 4-go kwietnia. Ja, Krzysztof Zdzienicki proboszcz Wierzchów, ochrzciłem urodzone dnia 3. tego miesiąca dziecko Urodzonych Józefa Pstrokońskiego i Wiktorii, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Izydor, Wojciech i Wincenty Ferrariusz. Ceremonia zaś zostałą dopełniona 2-go maja. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz [K]ossowski chorąży orłowski i Wielmożna Anna z Siemianowskich Mogilnicka starościna nieszawska.
Wierzchy
Roku, jak wyżej, dnia 25 maja. Ten sam, jak wyżej ochrzciłem urodzone 19. tego miesiąca dziecko Urodzonych Antoniego Niedzielskiego i Marianny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Piotr Celestyn. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Kanty Gołembowski skarbnik graniczny sieradzki i Urodzona Wiktoria Pstrokońska.
Wierzchy
Roku, jak wyżej, dnia 28. października. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił z wody urodzone 15. października dziecko Wielmożnych Jana Kantego Gołembowskiego skarbnika granicznego sieradzkiego i Krystyny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Łukasz i Jan Kanty, zaś dopełnienie było 19. listopada. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Kos podkomorzy chełmiński? i Wielmożna Anna z Siemianowskich Mogilnicka.
Rok 1770
Kraszyn
Roku, jak wyżej, dnia 9-go lutego, zakonnik Maciej zakonu św. Franciszka Robotników Obserwantów ochrzcił urodzone tego samego dnia dziecko Urodzonych Józefa i Wiktorii Pstrokońskich, któremu nadał imię Gabriel, przy ceremonii zaś dodane były dwa imiona Ignacy i Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Leśniewski i Małgorzata jego małżonka.
Wierzchy
Roku, jak wyżej, dnia 25. lipca. Ten sam, jak wyżej ochrzciłem urodzone 23. tego miesiąca dziecko Szlachetnych Antoniego Niedzielskiego i Marianny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Jakub. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Pstrokoński i Wielmożna Krystyna Gołembowska.
Rok 1771
Iwonie
Roku, jak wyżej, dnia 14. lutego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone 11. tego miesiąca dziecko Urodzonych Mikołaja Kosteckiego i Teresy, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Julianna i Konstancja. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Onufry Dąbrowski i Urodzona Rozalia Bielska.
Rok 1772
Chodaki
Roku, jak wyżej, dnia zaś 5-go lutego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 1-go tego miesiąca, dziecko Urodzonych Macieja Krąkowskiego i Heleny, prawowitych małżonków, któremu nadałem  dwa imiona Ignacy i Walenty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Pstrokoński ze swoją małżonką Wiktorią.
Chodaki.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 9-go marca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 2-go tego miesiąca, dziecko Urodzonych Józefa Szołoskiego i Marianny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Kazimierz.. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Pstrokoński ze swoją małżonką Wiktorią.
Rok 1773
Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1773, dnia zaś 13. stycznia Przewielebny Piotr Dzikowicz zarządca parafialnego kościoła drużbin? ochrzcił urodzone dnia 11. tego samego miesiąca, dziecko Urodzonych Stefana i Doroty Zdzenickich, prawowitych małżonków, któremu danałem imię Paweł. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Jaguszewski i Urodzona panna Marianna Głuszkowska.
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6. lipca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 2-go tego samego miesiąca, dziecko Urodzonych Stanisława Ciołka Poniatowskiego i Marianny, prawowitych małżonków, któremu danałem imiona Józef Kalasanty. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Karol Dąbski wojewoda sieradzki i Wielmożna Anna Mogilnicka.
Wierzchy.
Roku, jak wyżej 1773, dnia zaś 8-go września. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 3-go tego samego miesiąca, dziecko Wielmożnych Jana Kantego i Krystyny Gołembowskich, skarbnika granicznego sieradzkiego, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Maksyma, Eufrozyna. Rodzicami chrzestnymi byli Włostowski z Wielmożna Eleonorą z Walewskich Krobanowską.
Kraszyn.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6-go października ochrzciłem urodzone dnia 5-go tego samego miesiąca, dziecko Wielmożnych Józefa i Wiktorii Pstrokońskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Placyd i Brunon. Ceremonia była 30. października. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Feliks Złotnicki łowczy szadkowski i Wielmożna Krystyna Gołembowska skarbnikowa graniczna sieradzka.
Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 10 października. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 3-go tego samego miesiąca, dziecko Urodzonych Mikołaja i Konstancji Kosteckich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Pstrokoński z Wielmożną Krystyną Gołembowską skarbnikową sieradzką.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1761
Dzierzązna
Roku jak wyżej, dnia zaś 3. listopada Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu w obecności Urodzonego Stanisława [Po]niatowskiego i Urodzonego Wojciecha K? kowskiego iinnych wiarygodnych, ? małżeństwo między Urodzonym Stefanem Zdzenickim i Urodzoną Dorotą Miniszewską wdową.
Rok 1763
Iwonie.
Roku jak wyżej, dnia 31. stycznia. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach świąt, ogłoszonym wobec zgromadzonego ludu o Boga, w obecności Jana Gołembowskiego, Wojciecha Bielskiego i innych wiarygodnych, potwierdziłem małżeństwo między Mikołajem Kosteckim i Urodzoną Teresą Jankowską wdową.
Rok 1766
Pietrów [Piotrów]
Roku Pańskiego 1766, dnia 5-go lutego. Ja, Krzysztof Korabi Zdzenicki kierownik tego kościoła parafialnego wierzchowskiego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, które były pierwsza dnia 12, stycznia, druga dnia 19, trzecia 26 tego samego miesiąca podczas uroczystch mszy, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, zapytałem Urodzonego Stanisława Czartkowskiego syna Urodzonego Antoniego i Urodzoną Joannę córkę Urodzonego Józefa Dunina Szpota z Piotrowa w kościele parafialnym, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi połączyłem ich małżeństwem. świadkami mi znanymi byli Urodzony Maciej Krąkowski z Chodaków tej samej parafii, Adam Truszkowski z Domaniew... inni wiarygodni z tej parafii wierzchowskiej.
Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1766, dnia 12. lipca. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie pierwsza 22 czerwca, druga 29 czerwca, zaś trzecia 6-go lipca,  nie znajdując żadnych przeszkód, zapytałem Urodzonego Józefa Ożegalskiego syna Urodzonego Stanisława z parafii Juliszkowice  i Urodzoną Antoninę córkę dziedzica Urodzonego Stanisława Kwiatkowskiego z Dzierząznej w kościele parafialanym, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi połączyłem ich małżeństwem. Świadkowie Urodzony Maciej Jordan Krąkowski z Chodaków, Józef Szpot Donin z Piotrowa i inni wiarygodni.
Rok 1768
2. Wierzchy
Roku Pańskiego 1768, dnia 7-go lutego [poprzedziwszy] 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie 1-sza 24-go stycznia, 2-ga 31. tego samego miesiąca, 3-cia [7] lutego, ja  Krzysztof Zdzienicki kapłan wierzchowski, zapytałem w kościele parafialnym Urodzongo Franciszka Leśniewskiego syna Andrzeja i Urodzoną Małgorzatę Gosławską wdowę, córkę Leopolda a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich małżeństwem w obecności świadków Urodzonego Józefa Dunina, Urodzonego Michała Chmielińskiego i innych wiarygodnych.
Rok 1769
Chodaki.
Roku , jak wyżej, dnia zaś ... maja, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z ambony w kolejnych dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie 1-sza 22 kwietnia, 2-ga 29 tego miesiąca, 3-cia 6-go maja, nie znajdując żadnych przeszkód, ten sam, jak wyżej, zapytałem [Urodzonego] Kacpra Sadłoskiego syna Pawła i Urodzoną Teodorę Miniszewską córkę Ludwika, w kościele parafialnym, mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem. Obecni świadkowie mi znani Urodzony Maciej Krąkowski, Urodzony Adam Truszkowski i inni z parafii wiarygodni.
Rok 1774
Chodaki
Roku jak wyżej, dnia zas 9. lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami nie znajdując żadnych przeszkód, ja jak wyżej zapytałem Urodzonego Macieja [D]unina burgrabiego sieradzkiego i Urodzoną Helenę Krąkowską wdowę przed [ołtarzem] kościoła wierzchowskiego, i mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem. Obecnymi świadkami byli Wielmożni Kazimierz Wolski, Jan Kraszyński i inni wiarygodni.
Rok 1776
Roku Pańskiego 1776-go.
... styczeń. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu o Boga, jednak w kościele kolegiaty uniejowskiej, gdy w parafii spicimirskiej nie znajdując żadnych przeszkód, ja Maciej Rudnicki kanonik tej kolegiaty, z uprawnienia Przewielebnego Tomasza Tar...go seniora mansjonarza kolegiaty uniejowskiej, obecnie kapłana kościoła spicimierskiego parafii wierzchowskiej, a także za zgodą Znakomitego kapłana tego kościoła miejscowego, aby włączyć do ksiąg metrycznych ..., zapytałem Urodzonego Pana Rafała Krzemieniewskiego parafianina uniejowskiego i Urodzoną Panią Teresę z Morawskich Gliszczyńską parafiankę spicimirską, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem i potwierdziłem ich małżeństwo [w obecności] świadków Wielmożnego Józefa Pstrokońskiego podczaszego łęczyckiego, [Wawrzyńca] Wolskiego i innych wiarygodnych obecnych przy spisywaniu aktu.

ZGONY

Rok 1760
Dzierzązna.
Roku, jak wyżej  dnia 7. lutego zmarła Urodzona Anna Zdzenicka, opatrzona sakramentami. Pochowana została w kościele koło dużych drzwi . Niech spoczywa w pokoju.
Dzierzązna
Roku, jak wyżej,   dnia 26 kwietnia zmarła pobożna Urodzona Klara Molska, opatrzona sakramentami i ostatnim namaszczeniem. Pochowana została na cmentarzu koło dzwonnicy. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1761
Chodaki.
Roku, jak wyżej, dnia 31. lipca zmarł Urodzony Piotr Truszkowski, opatrzony wszystkimi sakramentami i pochowany został ? Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1764
Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia 26. listopada zmarło dziecko imieniem Stanisław, syn Urodzonego Stefana Zdzenickiego, pochowany został na cmentarzu.
Rok 1765
Kraszyn.
Roku, jak wyżej, dnia 29. listopada zmarł Urodzony Antoni Rossowski., opatrzony sakramentami, pochowany zostal przy drzwiach. Niech spoczywa w pokoju.
Rok 1768
Kraszyn
Roku, jak wyżej, dnia zaś 27. stycznia oddała ducha Bogu Urodzona Marianna Zdzenicka w przymierzu z Matką Naszą Kościołem, ... opatrzona świętymi olejami, wiatykiem, ciało jej złożone zostało koło drzwi.
Kraszyn
Roku, jak wyżej, dnia zaś 15. listopada zmarło w domu swego ojca dziecko imieniem Honorata, córka Urodzonego Józefa Pstrokońskiego jeden rok mająca w przymierzu z Matką Świętą Kościołem, pochowana została przy drzwiach.
Rok 1769
Chodaki
Roku, jak wyżej, dnia zaś 20. stycznia oddało ducha Bogu w dmu swego ojca dziecko imieniem Karol, syn Urodzonego Macieja Krąkowskiego dwa lata mające, w przymierzu z Matką Świętą Kościołem, Pochowany został przy drzwiach.
Rok 1774
Kraszyn
Roku Pańskiego 1774, dnia zaś 26. lutego, dziecko imieniem Teodozja lat dwa, córka Urodzonego Pstrokońskiego  w przymierzu ze Świętą Matką Kościołem, oddała ducha Bogu. Ciało jej pochowane zostało w drzwiach.
Wierzchy
Roku, jak wyżej, dnia zaś 5-go marca, Urodzony Franciszek Leśniewski lat około 70 w przymierzu ze Świętą Matką Kościołem, oddał ducha Bogu ?, pobożny, namszczony świętymi olejami i ostatnim wsparciem. Cialo jego pochowane zostało dnia na cmentarzu przed kostnicą.
Dzierzązna
Roku, jak wyżej, dnia zaś 8-go lipca, Urodzony Stefan Zdzenicki lat 80, w przymierzu ze Świętą Matką Kościołem, oddał ducha Bogu, pobożny ?, opatrzony sakramentami, świętymi olejami i pokrzepiony. Cialo jego pochowane zostało na cmentarzu przy sztachetach tej wsi.
Rok 1775
Chodaki
Roku 1775-go, dnia 4-go marca, Urodzona Helena Duninówna panna lat 64, w przymierzu ze Świętą Matką Kościołem, oddała ducha Bogu, pobożna ?, opatrzony wiatkiem, świętymi olejami i pokrzepiona. Cialo jej pochowane zostało dnia w kościele przy ołtarzu św. Anny dnia 5-go tego miesiąca.


Film 905288


Akta zgonów 1799-1826

Rok 1799
Dzierząznia
14 ? pochowana została dziewczynka imieniem Julianna, córka Wielmożnego Kacpra i Magdaleny z Sulimierskich Chrzanowskich, prawowitych małżonków. Spoczęła w sklepieniu kościoła. Wiek 1 rok.
Rok 1800
Wierzchy
19 marca. Zmarł Jaśnie Wielmożny Pan Hilary Stamirowski szambelan JKM z Wierzchów, ? i dobroczyńca tego kościoła. Opatrzony sakramentami, lat 37. Pochowany w kościele pod dużym ołtarzem w grobowcu kolatorów.
Rok 1801
20 lutego 1801 Wierzchy.
Zmarła Szlachetna Marianna z Borysławskich Kobielska, od wielu lat w ubóstwie służąc w kościele. Opatrzona sakramentami, pochowana została  w kościele pod organami. Wiek  60 lat.
Rok 1802
Iwonie
Wrzesień
Zmarła Wielmożna Antonina z Wolskich Otocka małżonka Wielmożnego Pawła Otockiego. Opatrzona sakramentami, pochowana została 17. w kościele w grobowcu kolatorów, lat około 40.
Rok 1803
Maj
Wierzchy
Dnia 20. Pochowany został Szlachetny Tomasz Kobielski, starzec żebrak i służący miejscowego kościoła lat ponad 70, pobożny i uczciwych obyczajów, traktowany przyjaźnie we wszystkich parafiach. Opatrzony świętymi sakramentami, spoczął na cmentarzu.
Rok 1804
17 marzec
Wierzchy
Pochowana została Urodzona Pani Józefa z Walewskich Stanisławska posesorka tej wsi, prawowita małżonka Urodzonego Pana Dawida Stanisławskiego posesora, lat 36. Opatrzona świętymi sakramentami z ... spoczęła w grobowcu kolatorów kościoła.
Kwiecień
Chodaki
Pochowana została Wielmożna Marianna z Potockich Mołodecka wdowa, lat 86. Opatrzona świętymi sakramentami, pochowana w grobowcu kolatorów koscioła.
Dnia 17 sierpnia
Chodaki dwór.
Pochowana została Wielmożna Aniela z Wysockich Skotnicka lat ponad 36. Pochowana w środku kościoła.
Rok 1807
13 stycznia
Wierzchy dwór.
Zmarła Wielmożna Pani Konstancja z Jastrzębskich Przeradzka, lat 75, wyspowiadana i namaszczona świętymi olejami. Pochowana została 19 tego miesiąca w grobowcu kolatorów.
21 lutego
Dzierzązna dwór.
Pochowana została Wielmożna Pani Rozalia z Dziembowskich Dzierzbicka, która zmarła dnia 18 bieżącego miesiąca w wieku lat ponad 58. Opatrzona sakramentami, spoczęła w grobowcu kolatorów.
Rok 1808
Wierzchy dwór
Dnia 13. stycznia
Pochowana została dziewczynka Wielmożna Ludwika córka Wielmożnego Rocha i Heleny ze Stamirowskich hrabiów Dąmbskich lat 4 mająca. Pochowana w grobowcu kolatorów.
Rok 1810
Dzierzązna dwór
Dnia 16 października
Pochowany został Wielmożny Józef Dzierzbicki posesor wsi Dzierzązna. Zmarł nagle dnia 14 bieżącego miesiąca w wieku 80 lat. Pochowany został na cmentarzu w południowej stronie...grobowcu.
Rok 1815
Pietrów.
Roku Pańskiego 1815, dnia 7. marca. Dziecko imieniem Wincenty sześć miesięcy mające, syn Wielmożnych Piotra Dunina i Wiktorii z Wolickich Duninowej zakończyło życie dnia 6. bieżącego miesiąca. Jego ciało zostało pochowane w grobowcu w kościele.
Dzierzązna.
1815, dnia dwudziestego drugiego marca. Wielmożny Urodzony Ignacy Truszkowski lat 35, syn Adama Truszkowskiego i Deograty z Rzelisławskich Truszkowskiej, małżonek Marianny z Krajewskich Truszkowskiej zakończył życie dnia 21. bieżącego miesiąca, opatrzony sakramentami. Jego ciało zostało pochowane na cmentarzu tej wsi w pólnocnej stronie.
Rok 1819
Dzierzązna.
Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego dziewiętnastego, dnia zaś czwartego września zmarł Urodzony Pan Maksym Dzierzbicki lat trzydzieśći pięć, pod numerem pierwszym. Ciało zostało pochowane dnia dziewiątego bieżącego miesiąca przeze mnie po pogrzebie ? na cmentarzu . Świadkowie Marcelli Truszkowski młodzian lat dwadzieścia cztery i Urodzony Pan Tomasz Pętkowski lat trzydzieści z Opiesina.
Rok 1821
Pietrów Myszkowski.
24 marca
Zmarł Kazimierz Myszkowski młodzian lat wieku swego 14, syn Wielmożnej Wiktorii z Wolickich 1-voto Myszkowskiej, obecnie Duninowej małżonki Wielmożnego Piotra Dunina dziedziczki wsi Pietrów, ponieważ cierpiał w gorączce.

 

 

początek Strony