Maria Katarzyna Pstrokońska

 

herbu Poraj

 

Urodzona w Chmielniku, pochowana na Grudnie z siostrą Jadwigą

 

Archiwum Państwowe w Kaliszu.

Akt 42. Kalisz.

Działo się w mieście Kaliszu trzynastego/dwudziestego piątego sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku o godzinie ósmej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków Franciszka Milewskiego dwadzieścia dwa lata, studenta politechnicznego uniwersytetu w Rydze i Ignacego Swinarskiego dwadzieścia pięc lat mającego, właściciela ziemskiego, obydwóch czasowo przebywających w Kaliszu, zawarto religijne małżeństwo między Janem Gajewskim dwadzieścia sześć lat, kawalerem, urzędnikiem kolei, mieszkańcem gubernialnego miasta Piotrkowa, urodzonym w Warszawie, synem Jana i Adeli z d. Żukowskiej, małżonków Gajewskich, ojciec żyje a matka umarła, a Marią Pstrokońską dwadzieścia jeden lat, panną urodzoną w Chmielniku, mieszkającą przy rodzicach w Kaliszu, córką Maksymiliana Franciszka dwóch imion i Karoliny z d. Bogusławskiej, małżonków Pstrokońskich. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym i piotrkowskim kościołach parafialnych dwudziestego lipca/ pierwszego sierpnia w piotrkowskim, dwudziestego siódmego lipca/ ósmego sierpnia i trzeciego/piętnastego sierpnia ogłoszono w obydwóch a dziesiątego i dwudziestego drugiego sierpnia w tutejszym. Nowopoślubieni oświadczyli, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten nowopoślubionym i świadkom został przeczytany i przez wszytkich podpisany. [Podpisy:] ks.Ł.Nawrocki, Maria z Pstrokońskich Gajewska, Jan Gajewski, Franciszek Milewski, Ignacy Swinarski.